Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Pentasa

Het middel Pentase helpt het remmen van een ontsteking en wordt daarbij gebruikt voor de behandeling van diverse ziektes.

Wat is Pentasa en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De oorzaak van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn is niet precies bekend. Wel is het duidelijk dat de aandoeningen gepaard gaan met langdurige ontsteking van de darmwand, die in de tijd vaak in ernst wisselt. Pentasa remt deze ontsteking. Pentasa tablet wordt gebruikt voor de behandeling van lichte tot matige vormen van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn (ontstekingachtige darmziektes) en ook om te voorkomen dat deze aandoeningen terugkeren.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in de rubiek 'inhoud van de verpakking en overige informatie'. Ook mag u Pentasa niet gebruiken als u overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen (zoals bijvoorbeeld aspirine);
 • Als u een ernstige aandoening aan de lever heeft. Als u twijfelt, neemt u dan voor gebruik contact op met uw arts;
 • Als u een ernstige aandoening aan de nieren heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt

 • Als u al eerder allergisch bent geweest voor sulfasalazine (een ander geneesmiddel om colitis ulcerosa te behandelen);
 • Als u buikkramp, plotselinge buikpijn, ernstige hoofdpijn, rode vlekjes op de huid of koorts krijgt, waarschuw dan onmiddellijk uw arts. Dit kan namelijk wijzen op een overgevoeligheid voor Pentasa en de behandeling moet dan worden gestopt (zie ook “mogelijke bijwerkingen”);
 • Als u een breukje heeft in uw maag of twaalfvingerige darm;
 • Wanneer uw lever of nieren minder goed werken;
 • Als u astma patiënt bent;
 • Als u tevens wordt behandeld met NSAIDs (pijnstillende en ontstekingsremmende middelen), azathioprine (middel dat het immuunsysteem beïnvloedt), thioguanine of 6mercaptopurine (middelen bij leukemie). De kans op bepaalde bijwerkingen is dan vergroot.

De nierfunctie moet regelmatig gecontroleerd worden, vooral aan het begin van de behandeling. Ook kan uw arts beslissen uw leverfunctie en uw bloedbeeld regelmatig te controleren tijdens de behandeling. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Pentasa nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Bij gelijktijdig gebruik van Pentasa met azathioprine (middel dat het immuunsysteem beïnvloedt), thioguanine of 6-mercaptopurine (middelen bij leukemie), kan de vorming van bloedcellen worden gestoord. Pentasa kan het effect van warfarine (bepaalde bloedverdunner) verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat mesalazine tijdens de zwangerschap de placenta passeert en in kleine hoeveelheden in de moedermelk wordt uitgescheiden, moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen bij gebruik van Pentasa tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts bepaalt of de voordelen van doorbehandelen opwegen tegen de mogelijke risico’s.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Pentasa op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Hoe gebruikt u dit middel?

U neemt de tabletten via de mond in. U kunt ze heel doorslikken. Dat gaat het gemakkelijkst met een slokje water of een andere drank (bijvoorbeeld vruchtensap of dunne yoghurt). De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken. Deze breukstreep is alleen aanwezig op de 500 mg tabletten.Tenslotte is het ook mogelijk om de tabletten binnen een paar minuten eerst in een glas of op een lepel water of andere drank uiteen te laten vallen en ze dan in te nemen. Let u er wel op dat u alle ”korreltjes” die zo ontstaan inneemt zonder ze te kauwen.

Er zijn geen bijzondere regels voor het tijdstip van inname van Pentasa tablet. Zo kunt u ze naar keus gebruiken voor, tijdens of na de maaltijd. Mocht u last krijgen van bijwerkingen (zie verder) dan kan het soms helpen om de tabletten op een ander tijdstip in te nemen of om ze gespreid over de dag in te nemen. Bij maagklachten kunnen de tabletten tijdens of vlak na de maaltijd worden ingenomen. Als u er een gewoonte van maakt om de tabletten op vaste tijdstippen in te nemen is er minder kans dat u ze af en toe vergeet te gebruiken. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij u werkt.

(Jong) volwassenen (vanaf 18 jaar):

De maximale dosering voor colitis ulcerosa is 4 gram per dag. Dit kan zowel éénmaal daags worden ingenomen of verdeeld over meerdere doses per dag. Voor een onderhoudsbehandeling is de aanbevolen dosering 2 gram. Voor de ziekte van Crohn wordt 2 tot 4 gram per dag verdeeld over meerdere doses aanbevolen. Eventueel kan uw arts hiervan afwijken.

Kinderen van 6 jaar en ouder:

De dosering voor kinderen zal door uw arts worden berekend en is afhankelijk van het gewicht van het kind. Algemeen wordt aanbevolen de helft van de volwassen dosering te geven aan kinderen met een lichaamsgewicht van 40 kg of minder. Kinderen die zwaarder zijn dan 40 kg kunnen met de volwassen dosering worden behandeld. Het kan zijn dat u in uw ontlasting stukjes van de tablet terugvindt. Dit kan verder geen kwaad. De werkzame stof is toch gewoon vrijgekomen. In geval u bemerkt dat Pentasa onvoldoende werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Er zijn zelfs na toediening van zeer grote hoeveelheden niet direct vergiftigingsverschijnselen te verwachten. Echter, meer gegevens hierover ontbreken, ook wat betreft eventuele effecten op het maag-darmstelsel. Raadpleeg onmiddellijk uw arts, apotheker of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis als u denkt te veel van dit middel te hebben gebruikt. Neem de verpakking of bijsluiter met u mee.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u Pentasa tablet niet op tijd hebt ingenomen moet u de tabletten alsnog innemen. Als u dit de volgende dag ontdekt, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop nooit zomaar zelf met uw behandeling maar overleg altijd eerst met uw behandelend arts. Als u stopt met het innemen van Pentasa tablet kunnen de klachten waarvoor u dit geneesmiddel gebruikt weer terugkomen.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Pentasa bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk

 • Als er bij u symptomen optreden, zoals buikkramp, plotselinge buikpijn, ernstige hoofdpijn, rode vlekjes op de huid of koorts. Deze symptomen kunnen een teken zijn van acute overgevoeligheid. Dit is een ernstige aandoening die zelden optreedt, maar wel betekent dat u uw behandeling onmiddellijk moet stopzetten;
 • Als er bij u het volgende optreedt: onverklaarbare blauwe plekken (zonder verwonding), huiduitslag, bloedarmoede (vermoeidheid, zwakte en bleekheid, met name van de lippen, nagels en binnenzijde van de oogleden), koorts (hoge temperatuur), keelpijn of ongewone bloedingen (bijv. neusbloedingen);
 • Als u een allergische zwelling van de tong, lippen en het gebied rond de ogen ontwikkelt.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • Hoofdpijn, diarree, misselijkheid, buikpijn, winderigheid, braken en huiduitslag.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • Duizeligheid, ontstekingen aan het hart of aandoeningen van de alvleesklier, verhoogde gevoeligheid van uw huid voor zonlicht en ultraviolet licht (fotosensitiviteit). Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
 • Zenuwaandoening waarbij een doof, pijnlijk of tintelend gevoel aan handen en/of voeten optreedt (perifere neuropathie), longreacties (zoals bijvoorbeeld kortademigheid, hoesten, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), longontsteking, longaandoeningen waarbij bindweefsel in de longen wordt gevormd), leveraandoeningen (zoals leverontsteking, cirrose en leverfalen), kaalheid, spier- of gewrichtspijn, nieraandoeningen (zoals bijvoorbeeld ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (nefritis), nefrotisch syndroom (nieraandoening waarbij vochtophoping optreedt), verminderde nierfunctie), ontkleuring van de urine, tijdelijke vermindering van het aantal zaadcellen bij de man en ontsteking waarbij de gehele dikke darm is aangetast (pancolitis).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities;
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is mesalazine 500 mg, resp 1 g. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Povidon;
 • Ethylcellulose (E460);
 • Magnesiumstearaat;
 • Talk;
 • Microkristallijne cellulose.

Hoe ziet Pentasa tablet eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Pentasa 500 mg tabletten met verlengde afgifte zijn gebroken wit van kleur, met beige spikkeltjes. De tabletten zijn gemerkt “Pentasa 500 mg” en hebben een breukstreep. De tabletten zijn per 10 stuks verpakt in zilverkleurige doordrukstrips. Deze zijn voorzien van scheurlijnen, zodat u, als u dat wenst, een tablet ook apart kunt meenemen in z’n verpakking. In een doos Pentasa 500 zitten 10 strips van elk 10 tabletten.

Pentasa 1g tabletten met verlengde afgifte zijn ovale tabletten, gebroken wit van kleur, met beige spikkeltjes. De tabletten zijn gemerkt “Pentasa” op beide zijden. De tabletten zijn per 10 stuks verpakt in zilverkleurige doordrukstrips. Deze zijn voorzien van scheurlijnen, zodat u, als u dat wenst, een tablet ook apart kunt meenemen in zijn verpakking. In een doos Pentasa zitten 6 strips van elk 10 tabletten.

Pentasa tabletten met verlengde afgifte zijn in het buitenland niet overal verkrijgbaar. Wanneer u op reis gaat neem dan voldoende mee of informeer vooraf of Pentasa tabletten in het land van uw bestemming verkrijgbaar is.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Ferring B.V.
Polarisavenue 130
2132 JX Hoofddorp

Fabrikant

Ferring GmbH
Wittland 11
24109 Kiel
Duitsland

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven