Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Tetralysal

Tetralysal zijn capsules voor orale toediening (via de mond), verpakt in een doos met 16, 28 of 56 capsules in strip. Tetralysal is een antibioticum (geneesmiddel dat bacteriën doodt) voor oraal gebruik. Lymecycline behoort tot de familie der tetracyclines. Tetralysal wordt gebruikt bij infecties (besmettingen) veroorzaakt door organismen (levende wezens) die gevoelig zijn voor tetracyclines, zoals: ernstige vormen van acne vulgaris (puistjes) en rosacea (een huidaandoening), infecties van de ademhalingswegen, infecties van de urinewegen en het voortplantingsstelsel, infecties van de galwegen, infecties van de ogen.

Wat is Tetralysal en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Tetralysal zijn capsules voor orale toediening (via de mond), verpakt in een doos met 16, 28 of 56 capsules in strip. Tetralysal is een antibioticum (geneesmiddel dat bacteriën doodt) voor oraal gebruik. Lymecycline behoort tot de familie der tetracyclines. Tetralysal wordt gebruikt bij infecties (besmettingen) veroorzaakt door organismen (levende wezens) die gevoelig zijn voor tetracyclines, zoals: ernstige vormen van acne vulgaris (puistjes) en rosacea (een huidaandoening), infecties van de ademhalingswegen, infecties van de urinewegen en het voortplantingsstelsel, infecties van de galwegen, infecties van de ogen.

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Tetralysal mag niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 8 jaar.

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • Tijdens zwangerschap en borstvoeding;
 • Bij ernstige stoornissen van de werking van de nier of de lever;
 • Indien u reeds behandeld wordt met orale retinoïden (geneesmiddel afgeleid van vitamine A) (zie ook rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • het wordt aangeraden zo veel mogelijk zon- en UV-blootstelling te vermijden. Stop in elk geval de behandeling wanneer zonnebrand optreedt;
 • en weet dat bij stoornissen van nier- of leverfunctie de dosis kan worden aangepast. Volg steeds het advies van uw arts;
 • en verwittig uw arts indien nieuwe infecties optreden gedurende de behandeling;
 • neem Tetralysal niet in wanneer de vervaldatum verstreken is, omdat dit risico geeft op nieraantasting;
 • weet dat bij langdurige behandeling uw arts regelmatig bloedcontroles zal uitvoeren;
 • als u last heeft van myasthenia gravis (een ziekte die de spieren verzwakt). Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

 • Bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen kan het zijn dat een aanpassing van de dosis van het antistollingsmiddel nodig is;
 • Gelijktijdige inname van middelen tegen maagzuur of van ijzerhoudende preparaten kan een verlaging geven van de opname van Tetralysal;
 • Het is aangeraden om Tetralysal niet samen te nemen met penicilline of derivaten (afgeleide middelen) ervan;
 • Indien u andere lever- of niertoxische producten inneemt, dient u uw arts vooraf in te lichten;
 • Verwittig uw arts ook wanneer een anesthesie (verdoving) gepland is;
 • De resultaten van labotesten op urine kunnen beïnvloed worden;
 • Gelijktijdig gebruik met orale retinoïden kan een risico op hersendruk geven (zie ook rubriek ‘Wanneer mag u Tetralysal niet gebruiken?’);
 • Gelijktijdig gebruik met vocht afdrijvende geneesmiddelen kunnen bepaalde afbraakproducten in het bloed verhogen.

Neemt u naast Tetralysal nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Tetralysal is in te nemen met een groot glas water vóór de maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Tetralysal mag niet worden toegediend tijdens zwangerschap en borstvoeding.
De toediening van geneesmiddelen uit de groep der tetracyclines aan zwangere en zogende vrouwen kan schadelijk zijn voor de botgroei en tandontwikkeling van de vrucht en het jonge kind. Ook kan het schadelijk zijn voor de lever en alvleesklier van de zwangere vrouw.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De inname van Tetralysal heeft geen of verwaarloosbaar effect op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

Hoe neemt u Tetralysal in?

Geef Tetralysal niet aan kinderen jonger dan 8 jaar.
Wijze van gebruik: te nemen met een groot glas water vóór de maaltijd. Neem de capsules met veel water en in rechtop zittende houding in, om slokdarmletsels te vermijden.
De aanbevolen dosering is:

 • Tetralysal acne: behandeling aan 300 mg per dag. De dosis kan eventueel verminderd worden naar 150 mg per dag (of één capsule van Tetralysal 300 mg om de twee dagen);
 • De gebruikelijke dosering Tetralysal bij infecties bedraagt 300 mg ‘s morgens en ‘s avonds. In ernstige gevallen kan de dosis verhoogd worden;
 • De duur van de behandeling is minimum 8 dagen en moet tot 2 à 3 dagen na het verdwijnen van de infectie verdergezet worden;
 • Infecties van de bovenste luchtwegen: 8 dagen;
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen: 2 à 3 weken.

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er bestaat geen specifiek antigif. Wanneer u teveel van Tetralysal heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel Stop de behandeling niet voortijdig omdat de symptomen opnieuw kunnen optreden. Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • Maag-darmklachten zoals: misselijkheid, buikpijn, diarree en ontsteking van darmslijmvliezen kunnen zich soms voordoen;
 • Hoofdpijn en duizeligheid;
 • Huidreacties zoals: roodheid, jeuk en zwelling en zonovergevoeligheid;
 • Veranderingen in het bloedbeeld al dan niet door gelijktijdig gebruik met vochtafdrijvende geneesmiddelen;
 • Oogaandoeningen;
 • Verdere effecten zijn mogelijk: allergie, bij kinderen jonger dan 8 jaar werking op de tanden (verkleuring), nier- en leverstoornissen alsook infecties veroorzaakt door Candida en dit in geval van langdurige therapie, tongontsteking (glossitis), infectie in de mond (stomatitis), infectie van de darm (proctitis), infectie t.h.v. de vaginale streek (vaginitis) en tenslotte opstoten van spierzwakte (myasthenia gravis);
 • Verhoogde hersendruk;
 • Ontsteking van de lever (hepatitis).

Hoe bewaard u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de strip en de doos na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is lymecyline.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: magnesiumstearaat, colloïdaal silica, harde gelatine capsule. Het gele deel van de capsule bevat: erythrosine, chinoline geel, titaandioxide en gelatine. Het rode deel van de capsule bevat: erythrosine, indigokarmijn, titaandioxide en gelatine.

Hoe ziet Tetralysal eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tetralysal bestaat uit een geelrode capsule en is beschikbaar in een doos met 16, 28 of 56 capsules in strip. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Tetralysal is verkrijgbaar op medisch voorschrift.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Galderma Benelux B.V.

Gravinnen van Nassauboulevard 91
4811 BN Breda Nederland

Fabrikant 56 capsules:
Laboratoires Galderma
N.V. Packaging Service S.A.
Sophartex Laboratoires S.A.
Zone Industrielle Montdésir
Zénobe Grammelaan 27-31
21, rue du Pressoir F-74540 ALBY SUR CHERAN
B-1030 BRUSSEL F-28500 VERNOUILLET-DREUX
16 en 28 capsules:
Sophartex Laboratoires S.A.
21, rue du Pressoir
F-28500 VERNOUILLET-DREUX

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven