Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Xylocaïne

Dit middel behoort tot de groep van middelen voor plaatselijke verdoving (lokale anesthetica). Het bevat lidocaïne, een kortwerkend lokaal anestheticum van het amide-type met een snel intredende werking. Dit middel wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen van 2 jaar en ouder.

Wat is Xylocaine 100 mg/ml Spray en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Xylocaïne spray behoort tot de groep van middelen voor een lokale verdoving (lokale anesthetica). Het bevat lidocaïne, een kortwerkend lokaal anestheticum van het amide-type met een snel intredende werking.

Het gebruik

De Xylocaine spray wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen van 2 jaar en ouder bij verschillende gevallen:

 • In alle gevallen waarin een snelle lokale verdoving van het slijmvlies is vereist, vooral bij ingrepen in de keel-, neus- en oorheelkunde, in de verloskunde, in de mondchirurgie en in de ongevalgeneeskunde (traumatologie);
 • Bij pijn, branderigheid, jeuk en andere onaangename gewaarwordingen (sensaties) gepaard gaande aandoeningen van huid en slijmvliezen.

Wanneer mag Xylocaine spray niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u Xylocaine spray niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • U bent allergisch voor andere middelen voor lokale verdoving van het amide-type.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Xylocaine?

 • Als u medicijnen gebruikt tegen hartritmestoornissen (zie ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’) en als u lijdt aan de stofwisselingsziekte porfyrie;
 • Als de slijmvliezen in het gebied waar de spray gebruikt wordt, beschadigd zijn, of als er ontstekingen zijn in dat gebied;
 • Als uw keel verdoofd is met dit middel. U kunt dan beter niet eten of drinken voordat de verdoving is uitgewerkt. U kunt zich anders verslikken of op uw tong of wang bijten zolang uw mondholte nog verdoofd is;
 • Als u een oudere patiënt bent;
 • Als u een slechte algemene conditie heeft;
 • Als u in ernstige shocktoestand bent;
 • Als u last heeft van epilepsie;
 • Als u last heeft van hartritmestoornissen;
 • Als u last heeft van hartfalen of andere problemen met uw hart en bloedvaten;
 • Als u last heeft van stoornissen aan uw lever of nieren;
 • Als er een risico is dat dit middel in uw ogen wordt verstoven. Als de vloeistof per ongeluk in een oog komt moet u onmiddellijk het oog (laten) spoelen met water of een 0,9% natriumchloride oplossing.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen dan Xylocaine?

Gebruikt u naast Xylocaine 100 mg/ml Spray nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit middel moet met voorzichtigheid worden toegepast als u ook worden behandeld met andere middelen voor lokale verdoving of geneesmiddelen met een zelfde structuur (zoals sommige geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen). Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering hiervoor moet aanpassen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Als uw keel verdoofd is met dit middel kunt u beter niet eten of drinken voordat de lokale verdoving is uitgewerkt. U kunt zich anders verslikken of op uw tong of wang bijten zolang uw mondholte nog verdoofd is.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. U kunt tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding met dit middel worden behandeld. In de gebruikelijke doseringen is er meestal geen risico aanwezig voor het kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gebruik van dit middel kan in sommige gevallen tijdelijk het reactievermogen beïnvloeden. Houdt hier rekening mee als u aan het verkeer gaat deelnemen.

Hoe gebruikt u xylocaine?

De arts zal dit middel bij u toedienen. Hij zal de dosering aanpassen aan de aard van de ingreep, de duur van de ingreep, uw leeftijd en lichamelijke conditie. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Xylocaine bij gebruik voor volwassenen

De aanbevolen dosering is 1-20 verstuivingen. De maximale dosering hangt af van de duur van de ingreep.

Xylocaine bij gebruik voor ouderen

Doseringen bij verzwakte of oudere patiënten moeten in overeenstemming zijn met hun lichamelijke conditie.

Xylocaine bij gebruik voor kinderen vanaf 12 jaar

Voor kinderen die minder dan 25 kg wegen, is de maximale dosering lager en moet worden aangepast aan het gewicht en de lichamelijke conditie van het kind.

Xylocaine bij gebruik voor kinderen van 2 tot 12 jaar

De maximale dosis voor kinderen dient te worden berekend op basis van mg/kg lichaamsgewicht. Bij toepassing van Xylocaine 100 mg/ml Spray in de slokdarm en de luchtpijp bedraagt de maximale dosis 3 mg/kg, en bij toepassing in de neus, mond of keel mag een dosis van 4-5 mg/kg niet worden overschreden.

Xylocaine bij gebruik voor kinderen jonger dan 2 jaar

Voor baby’s en peuters jonger dan 2 jaar is Xylocaine 100 mg/ml Spray niet geschikt en worden minder geconcentreerde lidocaïne-oplossingen aanbevolen.

Heeft u te veel van Xylocaine spray gebruikt?

Verschijnselen:

Dit middel wordt meestal in de operatiekamer of in de behandelkamer op de polikliniek toegediend. U wordt dan goed in de gaten gehouden. Overdosering valt niet te verwachten.

Als er toch een overdosering is, kunt u dit merken aan de volgende verschijnselen:

 • Gapen;
 • Rusteloosheid;
 • Duizeligheid;
 • Misselijkheid;
 • Braken;
 • Problemen met spreken;
 • Problemen met horen;
 • Problemen met zien;
 • Verstoring van uw evenwicht of uw bewegingscoördinatie.

Deze verschijnselen kunnen worden gevolgd door bewustzijnsdaling, vermindering in kracht, diepte en frequentie van de ademhaling en coma.

Als u heel veel van dit middel hebt toegediend gekregen kunnen als gevolg van verminderd samentrekkingsvermogen van het hart en vertraagde prikkelgeleiding, (plotselinge) lage bloeddruk en verlies van het bewustzijn verwacht worden (cardiovasculaire collaps), gevolgd door hartstilstand.

Wat moet u dan doen?

Waarschuw direct de arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Dit middel wordt in de regel in de operatiekamer of in de behandelkamer op de polikliniek toegediend. Het valt niet te verwachten dat men vergeet u dit middel toe te dienen.

Twijfelt u over het juiste gebruik?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Na toediening van dit middel treedt de werking snel in en het verdovende effect duurt ongeveer 1015 minuten (afhankelijk van de toegediende hoeveelheid). Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u pijn ervaren als gevolg van de ingreep. Uw arts zal u informeren hoe u in dat geval de pijn het beste kunt bestrijden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden:

Zeer vaak voorkomend:

Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak voorkomend:

Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

Soms voorkomend:

Komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers

Zelden voorkomend:

Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

Zeer zelden voorkomend:

Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Onbekend:

Mate van voorkomen kan niet worden bepaald op basis van beschikbare gegevens

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Overgevoeligheidsreactie.

Onbekend

 • Ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge sterke vaatverwijding (anafylactische shock);
 • Stemverlies;
 • Heesheid;
 • Keelpijn;
 • Irritatie aan uw lichaam op de plaats waar dit middel wordt gebruikt.

Verschijnselen van overdosering als meer werkzaam bestanddeel dan gebruikelijk in het lichaam wordt opgenomen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren;
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Gebruik dit middel niet als u merkt dat de kleur van de vloeistof verandert of als deze troebel wordt;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is: lidocaïnebase (100 mg per ml). Eén verstuiving bevat 10 mg lidocaïnebase. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Ethanol;
 • Polyethyleenglycol 400;
 • Bananen-essence;
 • Menthol;
 • Saccharine (E954);
 • Gezuiverd water.

Hoe ziet Xylocaine 100 mg/ml Spray eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Spray, heldere licht-gekleurde vloeistof met een geur van alcohol, menthol en banaan. Iedere verpakking bevat een glazen flacon met 50 ml vloeistof voor verstuiving (voldoende voor ongeveer 500 verstuivingen) inclusief een wegwerp doseringsventiel (mondstuk) van kunststof.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive, Citywest Business Campus,
Dublin 24, Ierland
NL: +31 207 095 007

Fabrikant

AstraZeneca AB,
Forskargatan 18,
SE-151 85 Södertälje,
Zweden

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Huisarts

Dr. H.K. Benkert

Huisarts

Dr. P. Mester

Huisarts
Terug naar boven