Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Zithromax

 • Helpt bij bacteriële infecties
 • Antibioticum
 • Kuur afmaken
 • Kan duizeligheid veroorzaken

Over Zithromax

Zithromax behoort tot een groep medicijnen die antibiotica worden genoemd. Antibiotica worden
gebruikt om door bacteriën veroorzaakte infecties in het lichaam te helpen bestrijden.

Zithromax wordt toegepast bij de behandeling van infecties van:

 • De ademhalingsorganen (luchtpijp en longen);
 • De neusbijholten;
 • De keel en de keelamandelen;
 • Het middenoor;
 • De huid en de onder de huid gelegen weefsels (met uitzondering van infecties van brandwonden);
 • De urinebuis of de baarmoederhals veroorzaakt door de Chlamydia trachomatis-bacterie.

Gebruik/werking

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

 • Volwassenen en kinderen vanaf 45 kg De dosering is meestal 500 mg eenmaal per dag. Meestal wordt een behandeling van drie dagen voorgeschreven. Maar uw arts kan u ook een andere dosis gedurende een andere periode voorschrijven.
  Bij baarmoederhalsinfecties en infecties van de urinebuis is de dosering eenmalig 1000 mg. De tabletten moet u in één keer innemen.
  Ter voorkoming van een zogenaamde MAC-infectie (Mycobacterium Avium-intracellulair Complex-infectie) bij patiënten die besmet zijn met HIV is de dosering per week: 1200 mg in één keer in te nemen.
 • Ouderen Voor ouderen zal een arts dezelfde dosis voorschrijven als voor volwassenen.
 • Patiënten met lever- en nieraandoeningen Vertel uw arts wanneer u een lever- of nieraandoening heeft. Uw arts moet misschien de dosering aanpassen.
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar Kinderen en jongeren vanaf 45 kg kunnen de dosering van volwassenen aanhouden.
  Bij kinderen vanaf 1 jaar wordt per kg lichaamsgewicht gedoseerd en zijn de tabletten niet geschikt. Er is een suspensie verkrijgbaar waarbij nauwkeurig per ml gedoseerd kan worden.

Wijze van gebruik

U moet de dosis Zithromax die u per dag moet gebruiken, in één keer innemen. U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen en zo nodig met water.

Het is erg belangrijk dat u voorgeschreven kuur geheel afmaakt, ook als de
verschijnselen verdwenen zijn.

Autorijden

Als u auto gaat rijden of met machines gaat werken, moet u er rekening mee houden dat Zithromax
soms duizeligheid en slaperigheid kan veroorzaken.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Zithromax

Als u te veel Zithromax heeft gebruikt, kunt u last krijgen van ernstige misselijkheid, overgeven of
diarree. Ook kunt u uw gehoor verliezen, maar dat komt weer terug nadat u bent gestopt met het
gebruik van Zithromax.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis heeft vergeten, neem deze dan alsnog in. Neem de volgende dosis 24 uur later. Waarschuw verder uw arts.

Stop niet zomaar met het gebruik van dit medicijn. Als u de voorgeschreven behandeling niet afmaakt, dan bestaat de kans dat de infectie weer terugkomt.

Wanneer niet gebruiken

Zithromax is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
  rubriek ‘Samenstelling’;
 • U bent allergisch voor erytromycine of andere zogenaamde macrolide of ketolide antibiotica.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts over het gebruik van Zithromax in de volgende situaties:

 • Als u een leverziekte heeft;
 • Als u lijdt aan een bepaalde hartaandoening (zie bijsluiter voor meer details);
 • Als u lijdt aan myasthenia gravis (spierzwakte).
 • Als u tijdens het gebruik van Zithromax last krijgt van bepaalde ernstige bijwerkingen (zie bijsluiter voor meer details).

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, mag u Zithromax alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Het is gemeld dat Zithromax wordt uitgescheiden in de moedermelk. Er werden geen ernstige
bijwerkingen van azithromycine bij zuigelingen waargenomen. Overleg met uw arts voordat u
Zithromax gaat gebruiken als u borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Zithromax nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u in de nabije toekomst misschien andere geneesmiddelen gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.

Zithromax heeft een wisselwerking met een aantal andere geneesmiddelen, waaronder:

 • Maagzuurbindende middelen (antacida). Zorg ervoor dat u deze middelen niet tegelijk met Zithromax inneemt. Tussen het innemen van Zithromax en het innemen van het maagzuurmiddel moet minstens twee uur zitten;
 • Ergotaminemiddelen (worden gebruikt bij migraine). Het gebruik van Zithromax in combinatie met ergotaminemiddelen wordt niet aangeraden;
 • Digoxine (wordt gebruikt bij onvoldoende pompwerking van het hart);
 • Ciclosporine (wordt gebruikt bij orgaantransplantaties);
 • Colchicine (geneesmiddel tegen onder andere jicht);
 • Cumarine antistollingsmiddelen (bloedverdunners).

Een arts weet of u uw medicijnen kunt combineren met Zithromax. Meer waarschuwingen over het gebruik van Zithromax vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Maagdarmklachten (zoals misselijkheid, diarree, buikpijn, winderigheid).

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Gebrek aan eetlust;
 • Duizeligheid;
 • Hoofdpijn;
 • Slaperigheid;
 • Smaakstoornis;
 • Waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is;
 • Beperking in het zien;
 • Doofheid;
 • Overgeven, oprispingen en brandend maagzuur;
 • Huiduitslag, jeuk;
 • Pijn in de gewrichten;
 • Vermoeidheid;
 • Afwijkingen in de bloedwaarden (bepaalde rode/witte bloedcellen, hoeveelheid bicarbonaat).

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Schimmelinfectie (candida-infectie), bijvoorbeeld in de mond of de vagina;
 • Longontsteking;
 • Bacteriële infectie;
 • Keelontsteking;
 • Ontsteking van de maag en de darm;
 • Ademhalingsaandoening;
 • Ontsteking van het neusslijmvlies, gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en snot;
 • Tekort aan bepaalde witte bloedcellen dat zich uit in verhoogde gevoeligheid voor infecties;
 • Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong);
 • Ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie;
 • Overgevoeligheid;
 • Zenuwachtigheid;
 • Slapeloosheid,
 • Gehoorproblemen;
 • Duizeligheid;
 • Oorsuizen;
 • Hartkloppingen,
 • Opvliegers;
 • Kortademigheid;
 • Neusbloeding;
 • Verstopping;
 • Maagwandontsteking;
 • Slikstoornis;
 • Opzwelling van de buik;
 • Droge mond.

Meer bijwerkingen zijn genoemd. Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Raadpleeg een arts als u last krijgt van bijwerkingen, ook als het gaat om bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan vermeld.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is azitromycine-dihydraat.

 • In Zithromax 250 komt dit overeen met 250 mg watervrij azitromycine per tablet;
 • In Zithromax 500 komt dit overeen met 500 mg watervrij azitromycine per tablet.

De andere stoffen in dit middel zijn gepregelatiniseerd zetmeel, watervrij calciumbifosfaat,
natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat en natriumlaurylsulfaat.

Om de tabletten zit een laagje (een coating) met hydroxypropylmethylcellulose, lactose, triacetine en titaniumdioxide (E171).

De fabrikant van Zithromax is:

Haupt Pharma Latina S.r.l.
Italië

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven