Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Meloxicam

Meloxicam is een ontstekingsremmend geneesmiddel met pijnstillende en koortsverlagende eigenschappen. Meloxicam behoort tot een groep geneesmiddelen die NSAID’s (niet-steroïde ontstekingsremmende middelen / middelen tegen reuma) worden genoemd. Meloxicam wordt gebruikt als langdurige behandeling om de klachten te verlichten die optreden bij reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica, of als kortdurende behandeling bij opflakkerende osteoartritis. Raadpleeg uw arts of apotheker als u nog vragen hebt over dit geneesmiddel en volg altijd de aanwijzingen die u krijgt of als u zich niet beter of slechter voelt

1.Wat is Meloxicam en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Meloxicam is een ontstekingsremmend geneesmiddel met pijnstillende en koortsverlagende eigenschappen. Meloxicam behoort tot een groep geneesmiddelen die NSAID’s (niet-steroïde ontstekingsremmende middelen / middelen tegen reuma) worden genoemd.

Meloxicam wordt gebruikt als langdurige behandeling om de klachten te verlichten die optreden bij reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica, of als kortdurende behandeling bij opflakkerende osteoartritis.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u nog vragen hebt over dit geneesmiddel en volg altijd de aanwijzingen die u krijgt of als u zich niet beter of slechter voelt

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap;
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor meloxicam of voor een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie rubriek 6);
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylsalicylzuur (aspirine) of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s);
 • Als u in het verleden tijdens het gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s) last hebt gekregen van een piepende ademhaling, verstopping in de neus door zwelling van het neusslijmvlies (neuspoliepen) en een loopneus, zwelling (angio-oedeem) van de huid of de slijmvliezen, of netelroos (urticaria);
 • Als u een terugkerende gastro-intestinale zweer of bloeding hebt (zweer of bloeding in de maag of de darmen), of als u die in het verleden hebt gehad;
 • Als u ooit een gastro-intestinale bloeding (maag- of darmbloeding) hebt gehad die verband hield met een eerdere behandeling met NSAID’s;
 • Als u een maagzweer of een voorgeschiedenis van recidiverende maagzweren (twee of meer duidelijke periodes of bewezen maagzweer of bloeding) hebt;
 • Als u een bloedingsstoornis (problemen met de bloedstolling) hebt of in het verleden een cerebrovasculaire bloeding (bloeding in de hersenen) hebt gehad;
 • Als u een ernstige leveraandoening hebt;
 • Als u een ernstige nieraandoening hebt en niet wordt gedialyseerd;
 • Als u ernstig hartfalen hebt;
 • Als u onder de leeftijd van 16 jaar bent.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u in het verleden een ontsteking van de slokdarm (oesofagitis) of de maag (gastritis) hebt gehad, een zweer of bloeding in de maag of de darmen, of een andere maag-darmaandoening hebt gehad, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa;
 • Als u een hoge bloeddruk hebt;
 • Als u op leeftijd bent;
 • Als u een hart-, lever- of nieraandoening hebt;
 • Als u suikerziekte hebt;
 • Als u astma hebt;
 • Als u te weinig bloed in uw lichaam hebt (hypovolemie, veroorzaakt door ernstig bloedverlies, brandwonden, een operatie of te weinig drinken);
 • Als er ooit een te hoog gehalte aan kalium in uw bloed is gemeten.

Het is beter dit geneesmiddel niet te gebruiken wanneer u waterpokken hebt. Het kan zijn dat uw arts tijdens de behandeling uw gezondheid controleert om te zien hoe het geneesmiddel werkt.

In zeldzame gevallen kan dit middel de witte bloedlichaampjes beïnvloeden, waardoor het lichaam zich minder goed kan verdedigen tegen infecties. Als bij u een infectie optreedt die gepaard gaat met koorts en een snelle achteruitgang van uw algehele toestand, of met koorts en tekenen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in de nek/keel/mond of moeite met plassen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Er moet dan onmiddellijk bloedonderzoek worden gedaan om een tekort aan witte bloedlichaampjes (agranulocytose) uit te sluiten. Het is belangrijk dat u de arts vertelt dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Stop met het innemen van dit middel en raadpleeg onmiddellijk een arts als u last hebt van zwelling in bijvoorbeeld het gezicht, de tong en/of keel, en/of als u moeite hebt met slikken of last hebt van netelroos en tegelijkertijd moeite hebt met ademhalen (angio-oedeem).

Huiduitslag met een mogelijke fatale afloop (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse) zijn gemeld ten gevolgen van het gebruik van dit middel. In het begin verschijnen roodachtige schijfachtige plekken of ronde vlekken vaak vergezeld van blaren op de romp.

Overige tekenen waar men op moet letten zijn:

 • Zweren in de mond, keel, neus, genitaliën en rode en gezwollen ogen (ontsteking van het oogbindvlies, conjunctivis).

Deze mogelijk fatale huiduitslag gaat vaak gepaard met griepachtige verschijnselen. De uitslag kan zich ontwikkelen tot wijdverbreide blaren of loslaten van de huid.

De kans op een ernstige huidreactie is het grootst gedurende de eerste weken van de behandeling. Wanneer u het Stevens-Johnson syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld door het gebruik van dit middel dan mag u het gebruik van dit middel in geen geval hervatten. Wanneer er huiduitslag of deze huidsymptomen ontstaan, staak dan het gebruik van dit middel en vraag uw arts of apotheker om advies en vertel hem dat u dit medicijn gebruikt.

Dit middel kan de tekenen van een aanwezige infectie maskeren.
Oudere patiënten hebben meer kans op bijwerkingen, en dan met name op gastro-intestinale bijwerkingen (klachten van maag en darmen).

Als u in het verleden maag-darmproblemen hebt gehad, en zeker als u op leeftijd bent, moet u een arts raadplegen als u klachten krijgt in de buikstreek, vooral aan het begin van de behandeling.

Als de werking van uw nieren verminderd is, dient u dit met een arts te bespreken voordat u de behandeling met dit middel begint. De werking van de nieren kan verminderd zijn als gevolg van hoge leeftijd, hartfalen, lever- of nieraandoeningen, behandeling met plaspillen of bloedverlies na een operatie. Bij patiënten met hartfalen of een hoge bloeddruk kunnen zwellingen optreden. Het is niet toegestaan gelijktijdig andere geneesmiddelen tegen reuma te gebruiken.

Meloxicam kan het moeilijkermaken om zwanger te worden, net als het geval is bij andere geneesmiddelen die cyclo-oxygenase en daarmee de synthese van prostaglandine remmen. Vertel uw arts als u zwanger wilt worden of moeite hebt zwanger te worden.

Mogelijk bestaat bij geneesmiddelen zoals Meloxicam een licht verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Dit risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en de behandeling langer duurt. Neem niet meer van het geneesmiddel in dan de aanbevolen dosis en gebruik het niet langer dan voorgeschreven.

Als u hartproblemen hebt of in het verleden een beroerte hebt gehad, of als u denkt dat u hierop een risico loopt (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, suikerziekte of een hoog cholesterol hebt of als u rookt), bespreek uw behandeling dan met uw arts of apotheker.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 16 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Meloxicam nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De genezende werking van Meloxicam kan worden beïnvloed als het tegelijkertijd met bepaalde andere geneesmiddelen wordt ingenomen.

Die geneesmiddelen zijn onder andere:

 • Colestyramine (dat wordt gebruikt om het cholesterolgehalte te verlagen), omdat het de werking van Meloxicam kan verminderen;
 • Geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden (antistollingsmiddelen en middelen die de samenklontering van bloedplaatjes remmen), zoals warfarine en acetylsalicylzuur (aspirine), omdat ze de kans op bloedingen vergroten;
 • Acetylsalicylzuur (aspirine) en vergelijkbare pijnstillers met een onstekingsremmend effect (NSAID’s, inclusief de zogenaamde COX-2-remmers), omdat gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met Meloxicam de kans op maag-darmbloedingen of -zweren kan vergroten;
 • Methotrexaat (dat wordt gebruikt bij de behandeling van kanker, psoriasis (huidaandoening) en reuma), omdat Meloxicam de werking van dit middel kan versterken en zo de kans op bijwerkingen verhoogt;
 • Plaspillen en geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, zoals ACE-remmers, bètablokkers en angiotensine-II-antagonisten;
 • Lithium (dat wordt gebruikt bij diverse psychische aandoeningen), omdat Meloxicam de werking hiervan kan versterken;
 • Cyclosporine (dat het immuunsysteem onderdrukt), omdat bij gelijktijdig gebruik een verhoogde kans op nierproblemen ontstaat;
 • corticosteroïden (die worden gebruikt bij allergieën en ontstekingen), omdat die het risico op maag-darmbijwerkingen kunnen vergroten;
 • Antidepressiva, zoals SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers), omdat ze het risico op maag-darmbijwerkingen kunnen vergroten;
 • Spiraaltjes, omdat de werking van deze anticonceptiemethode kan worden verminderd.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. Vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn, dienen het gebruik van dit middel te vermijden. Tijdens de gehele zwangerschap mag behandeling met dit middel alleen plaatsvinden indien voorgeschreven door een arts.
Meloxicam wordt opgenomen in de moedermelk. Vrouwen die borstvoeding geven, wordt daarom afgeraden Meloxicam te gebruiken. Behandeling met dit middel mag alleen plaatsvinden indien voorgeschreven door een arts.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het kan zijn dat er bijwerkingen optreden zoals slaperigheid, duizeligheid en problemen met zien. Als dit bij u het geval is, rijd dan niet en gebruik geen machines.
U dient zelf te bepalen of u zich goed genoeg voelt om in een motorvoertuig te rijden of om werkzaamheden uit te voeren die concentratie vereisen. Door hun werking en/of bijwerkingen kunnen medicijnen uw vermogen deze taken uit te voeren, beïnvloeden. De werking en bijwerkingen staan elders in deze bijsluiter beschreven. Daarom is het belangrijk dat u ter informatie de hele bijsluiter leest. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Meloxicam bevat lactosemonohydraat Dit middel bevat lactosemonohydraat. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, dient u uw arts te raadplegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen doseringen is:
Bij osteoartritis: Eenmaal daags 7,5 mg (één tablet Meloxicam 7,5 mg of een halve tablet Meloxicam 15 mg). Indien nodig kan de dosis worden verhoogd naar eenmaal daags 15 mg.

Bij reumatoïde artritis of spondylitis ankylopoetica: Eenmaal daags 15 mg (twee tabletten Meloxicam 7,5 mg of één tablet Meloxicam 15 mg). De dosis kan worden verlaagd naar eenmaal daags 7,5 mg.
De tabletten dienen tijdens een maaltijd worden ingenomen met water of een andere drank.
Overschrijd de aanbevolen maximale dosis van 15 mg per dag niet.
Als u denkt dat dit middel te heftig of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel van een geneesmiddel hebt ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of apotheker, of naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Spijsverteringsproblemen;
 • Misselijkheid of overgeven;
 • Buikpijn, verstopping, winderigheid, diarree.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Jeuk;
 • Huiduitslag;
 • Licht gevoel in het hoofd;
 • Hoofdpijn;
 • Zwelling van onder andere enkels/benen als gevolg van vocht vasthouden (oedeem);
 • Bloedarmoede.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Maagontsteking (gastritis);
 • Maag-darmbloedingen (veroorzaken teerachtige, zwarte ontlasting);
 • Zweren in maag of darmen*;
 • Bloed overgeven;
 • Ontsteking of pijn in de mond of slokdarm;
 • Netelroos (urticaria);
 • Duizeligheid (vertigo);
 • Oorsuizen (tinnitus);
 • Sufheid;
 • Hartkloppingen;
 • Hartfalen;
 • Ernstige huidreactie in de vorm van uitslag met rode vlekken of bultjes;
 • Zwelling rond ogen, lippen en gezicht, tong en/of slokdarm (angio-oedeem);
 • Verhoging van de bloeddruk;
 • Opvliegers;
 • Tekort aan of vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes (agranulocytose);
 • Vermindering van het aantal bloedplaatjes;
 • Tijdelijke verhoging van leverfunctiewaarden;
 • Zout en water vasthouden;
 • Verhoging van zoutspiegels in het bloed;
 • Verhoging van nierfunctiewaarden.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Verergering van een dikke-darmontsteking of de ziekte van Crohn;
 • Maagzweer die de maagwand doorboort;
 • Huiduitslag als gevolg van blootstelling aan zonlicht;
 • Verwardheid;
 • Stemmingsstoornissen;
 • Slapeloosheid;
 • Nachtmerries;
 • Problemen met zien (bijvoorbeeld wazig zien);
 • Bindvliesontsteking (conjuctivitis);
 • Overgevoeligheidsreacties met koorts;
 • Huiduitslag;
  Zwelling en soms een verlaagde bloeddruk;
 • Astma-aanvallen (waargenomen bij mensen die allergisch zijn voor acetylsalicylzuur (aspirine) of andere niet-steroïde ontstekingsremmers);
 • Leverontsteking (hepatitis);
 • Acuut nierfalen;
 • Ernstige huidreacties, waaronder Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Een plotselinge ernstige allergische reactie gekenmerkt door een scherpe daling in de bloeddruk;
 • Urticaria en ademhalingsmoeilijkheden (anafylactische shock);
 • Verwardheid;
 • Bij mensen die waterpokken hebben, kunnen in uitzonderlijke gevallen ernstige huidinfecties optreden.

* Maag- of darmzweren, maag-darmbloedingen en maag-darmperforaties (doorboringen) kunnen op enig moment tijdens de behandeling optreden en kunnen soms ernstig zijn, vooral bij oudere mensen. In zeer zeldzame gevallen kunnen deze dodelijk zijn. Mogelijk bestaat bij geneesmiddelen zoals Meloxicam een licht verhoogd risico op een hartaanval of beroerte.

5.Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 25°C;
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht;
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘Exp.’. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof is meloxicam 7,5 mg of 15 mg;
 • De andere stoffen zijn natriumcitraat, lactosemonohydraat, microkristallijn cellulose, colloïdaal watervrij silica, povidon K25, crospovidon en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Meloxicam eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • 7,5 mg: lichtgele, ronde, platte tablet met een doorsnede van 7 mm, aan één kant voorzien van een breukstreep. De breukstreep is niet bedoeld om de tablet in gelijke helften te delen maar om het doorslikken te vergemakkelijken.
 • 15 mg: lichtgele, ronde, platte tablet met een doorsnede van 10,5 mm, aan één kant voorzien van een breukstreep. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Blisterverpakking (PVC/PVDC/Aluminium)

Verpakkingsformaten:

 • 7,5 mg: 10, 20 en 30 tabletten.
 • 15 mg: 10, 20 en 30 tabletten.
 • Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel zijn.
Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven