Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Metoprolol

 • Bij hartproblemen en hoge bloeddruk
 • Ook bij te snel werkende schildklier en migraine
 • Tabletten om in te nemen
 • Let op met alcohol

Over Metoprolol

Metoprolol is een medicijn uit de groep bètablokkers. Dit geneesmiddel beschermt het hart tegen een te grote activiteit.

Artsen schrijven metoprolol voor bij verschillende aandoeningen, waaronder:

 • Verhoogde bloeddruk;
 • Angina pectoris (beklemmend en pijnlijk gevoel op de borst);
 • Hartritmestoornissen;
 • Ter voorkoming van een nieuw hartinfarct (na een eerder hartinfarct);
 • Een te snel werkende schildklier;
 • Ter voorkoming van migraineaanvallen.

Metoprolol is verkrijgbaar in twee varianten: metoprololsuccinaat enmetoprololtartraat. Een arts weet welke variant voor u het meest geschikt is.

Gebruik

Slik de tablet door zonder erop te kauwen, met behulp van wat water. Neem Metoprololtartraat in op een lege maag (2 uur voor of 2 uur na de maaltijd).

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering bij volwassenen zijn als volgt:

Metoprololtartraat

 • Bij verhoogde bloeddruk (hypertensie): 1 a 2 x daags 100 of 200 mg. Maximaal 400 mg per dag.
 • Bij een beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris): 100 tot 200 mg per dag. Maximaal 400 mg per dag.
 • Bij stoornissen in het hartritme (aritmieën): 100 tot 200 mg per dag, verdeeld over 2 tot 3 giften. Zo nodig kan uw arts besluiten deze dosering te verhogen.
 • Bij een verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie): 150 tot 200 mg per dag, verdeeld over 3 tot 4 giften. Zo nodig kan uw arts besluiten deze dosering te verhogen.
 • Ter voorkoming van migraine: 100 tot 200 mg per dag, verdeeld over 1 tot 2 giften.
 • Bij een hartinfarct: de startdosering is 2 tot 4 x daags 50 mg, gedurende 2 tot 3 dagen. Onderhoudsdosering: 2 x daags 100 mg.

Metoprololsuccinaat

 • Bij verhoogde bloeddruk (hypertensie): de startdosering is eenmaal daags 1 tablet Metoprololsuccinaat retard 50. Eventueel te verhogen tot 100 tot 200 mg eenmaal daags. Wanneer u lijdt aan een verminderde werking van de lever, kan de arts besluiten de dosering te verlagen.
 • Bij een beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris): 100 tot 200 mg eenmaal daags. Maximaal 2 tabletten Metoprololsuccinaat retard 200 per dag.
 • Bij hartritmestoornissen: 100 tot 200 mg eenmaal daags. Zo nodig kan de arts besluiten deze dosering te verhogen.
 • Bij een te snelle werking van de schildklier (hyperthyreoïdie): 100 tot 200 mg eenmaal daags. Zo nodig kan de arts besluiten deze dosering te verhogen.
 • Ter voorkoming van migraineaanvallen: 100 tot 200 mg eenmaal daags.
 • Bij een hartinfarct: nadat u eerst bent begonnen met gewone metoprolol tabletten, is de onderhoudsdosering eenmaal daags 1 tablet Metoprololsuccinaat retard 200.

Voor gebruik bij kinderen en jongeren (metoprololsuccinaat) geldt een aangepaste dosering, die wordt bepaald door een arts. Meer informatie over het gebruik en de dosering van Metoprolol vindt u in de bijsluiter.

Alcohol/autorijden

Beperk het gebruik van alcohol wanneer u Metoprolol gebruikt. Alcoholgebruik kan namelijk tot gevolg hebben dat de werking van het medicijn wordt versterkt.

Metoprolol kan bijwerkingen veroorzaken zoals vermoeidheid, duizeligheid of stoornissen in het zien. Houd hier rekening mee als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met metoprolol

Wanneer u te veel van Metoprolol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. U kunt last krijgen van bepaalde symptomen; een overzicht vindt u in de bijsluiter.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosering in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dat geval het normale doseringsschema.

Stop niet plotseling met het gebruik van Metoprolol. Overleg met een arts als u wilt stoppen met dit geneesmiddel. De arts zal als regel de dosis geleidelijk verminderen over een periode van ten minste 2 weken.

Wanneer niet gebruiken

Metoprolol is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek ‘Samenstelling’;
 • U bent allergisch voor andere bloeddrukverlagende middelen uit dezelfde groep als dit middel, namelijk de bètablokkers;
 • U heeft stoornissen in de prikkelgeleiding van het hart (2e en 3e-graads AV-blok);
 • U heeft acuut hartfalen of hartfalen dat niet onder controle is, met vocht in de longen (longoedeem) of een verlaagde bloeddruk (hypotensie);
 • Bij een 'shock' veroorzaakt door onvoldoende pompwerking van het hart;
 • U lijdt aan ernstige doorbloedingsstoornissen;
 • Bij een ernstig vertraagde hartslag (bradycardie);
 • U wordt continu of met tussenpozen behandeld met bepaalde middelen die de pompkracht van het hart beïnvloeden (zgn. bètaagonisten);
 • U heeft een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom);
 • U heeft een hartinfarct (myocardinfarct) in combinatie met een trage hartslag, een lage bloeddruk en hartfalen;
 • U krijgt het middel verapamil per injectie in een ader toegediend, omdat dan de bloeddruk kan dalen, hartgeleidingsstoornissen kunnen optreden en hartfalen kan ontstaan;
 • U lijdt aan longaandoeningen zoals astma of luchtwegaandoeningen;
 • U heeft een gezwel van het bijniermerg, dat gepaard kan gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag (feochromocytoom).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In bepaalde gevallen moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel. Bovendien is er geen ervaring met de behandeling van hartfalen bij bepaalde patiëntgroepen. In de bijsluiter vindt u meer informatie.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Metoprolol kan invloed hebben op de werking van andere middelen en andersom. Een overzicht van de medicijnen waarvoor dit geldt, vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (meer dan 1 op 10 gebruikers):

 • Zenuwstelsel: vermoeidheid.

Vaak (meer dan 1 op 100 gebruikers, minder dan 1 op 10 gebruikers):

 • Hart: vertraagde hartslag (bradycardie), hartkloppingen;
 • Bloedvaten: orthostatische hypotensie (soms met kortdurende bewusteloosheid);
 • Zenuwstelsel: duizeligheid en hoofdpijn;
 • Ademhalingsstelsel: kortademigheid bij inspanning;
 • Maagdarmkanaal: misselijkheid, braken en buikpijn;
 • Algemeen: vermoeidheid.

Soms (meer dan 1 op 1.000 gebruikers, minder dan 1 op 100 gebruikers):

 • Hart: ernstige problemen met de bloedsomloop (cardiogene shock) bij patiënten met een hartaanval, bepaalde hartgeleidingsstoornis (1egraads AV-blok), pijn in de hartstreek.

Een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling

De werkzame stof in Metoprololtartraat is metoprololtartraat.

 • Metoprololtartraat 50 mg: een tablet bevat 50 mg metoprololtartraat.
 • Metoprololtartraat 100 mg: een tablet bevat 100 mg metoprololtartraat.

De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, microcristallijne cellulose, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide, hydroxypropylcellulose, calciumwaterstoffosfaat en crospovidon.

De fabrikant van Metoprololtartraat is:

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben
Duitsland

De werkzame stof in Metoprololsuccinaat retard is metoprololsuccinaat.

 • Metoprololsuccinaat retard 25: een tablet bevat 23,75 mg metoprololsuccinaat, overeenkomend met 25 mg metoprololtartraat.
 • Metoprololsuccinaat retard 50: een tablet bevat 47,5 mg metoprololsuccinaat, overeenkomend met 50 mg metoprololtartraat.
 • Metoprololsuccinaat retard 100: een tablet bevat 95 mg metoprololsuccinaat, overeenkomend met 100 mg metoprololtartraat
 • Metoprololsuccinaat retard 200: een tablet bevat 190 mg metoprololsuccinaat, overeenkomend met 200 mg metoprololtartraat.

De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, maïszetmeel, glucose (vloeibaar), polyacrylaat, talk (E553B), magnesiumstearaat (E470b), microkristallijne cellulose (E460), crospovidon, colloïdaal siliciumoxide (E551), lactose, hypromellose (E464), titaandioxide (E171) en macrogol 4000. Metoprololsuccinaat retard 100 bevat tevens geel ijzeroxide (E172).

De fabrikanten van Metoprololsuccinaat retard zijn:

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben
Duitsland

B.V. Veluwezoom 22
1327 AH Almere
Nederland

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57,
1526 Ljubljana
Slovenië

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 09-01-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven