Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Nystatine

Dit middel behoort tot de groep van schimmeldodende geneesmiddelen. Het bevat de werkzame stof nystatine. Het heeft een lokale werking op de slijmvliezen en wordt niet in het lichaam opgenomen. Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties in de mond en de darmen.

1. Wat is Nystatine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel behoort tot de groep van schimmeldodende geneesmiddelen. Het bevat de werkzame stof nystatine. Het heeft een lokale werking op de slijmvliezen en wordt niet in het lichaam opgenomen. Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties in de mond en de darmen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nystatine nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap; Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
U mag dit geneesmiddel alleen gebruiken als uw arts van mening is dat de voordelen voor u opwegen tegen het mogelijke risico voor de baby.

Borstvoeding; Het is niet bekend of dit middel in moedermelk wordt uitgescheiden. Neem contact op met uw arts voordat u borstvoeding geeft terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.
Nystatine bevat methylparahydroxybenzoaat en natrium. Methylparahydroxybenzoaat kan allergische reacties veroorzaken (mogelijk treden deze pas later op).

Dit geneesmiddel bevat 1,2 mg natrium per ml suspensie voor oraal gebruik, wat minder is dan 23 mg per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts of tandarts bepaalt de dosis en deze is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De fles vóór gebruik goed schudden.

Schimmelinfectie van de mondholte: De aanbevolen dosering voor volwassenen is 1 ml, 4 keer per dag. Neem de suspensie bij voorkeur na de maaltijd in en houdt deze vóór het inslikken zo lang mogelijk in de mond.

Gebruik bij kinderen en zuigelingen: De aanbevolen dosering voor kinderen en zuigelingen is 1 ml, 4 keer per dag. Neem de suspensie bij voorkeur na de maaltijd in en houdt deze vóór het inslikken zo lang mogelijk in de mond. Bij zuigelingen mag de suspensie druppelsgewijs of verdund met een beetje water toegediend worden en in de mond gestreken worden.

Schimmelinfectie van de darmen: De aanbevolen dosering voor volwassenen is 5 ml, 3 keer per dag. De suspensie direct inslikken. Om te voorkomen dat de infectie terugkomt, moet u de behandeling 2-3 dagen nadat alle verschijnselen van infectie zijn verdwenen blijven innemen.

Gebruik bij kinderen en zuigelingen: De aanbevolen dosering voor kinderen en zuigelingen is 1 ml, 4 keer per dag. De suspensie direct inslikken. Om te voorkomen dat de infectie terugkomt, moet u de behandeling 2-3 dagen nadat alle verschijnselen van infectie zijn verdwenen blijven innemen.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Als u teveel van dit middel heeft gebruikt of een kind per ongeluk dit geneesmiddel ingenomen heeft, neem dan contact op met uw arts of de eerstehulpafdeling voor beoordeling van de risico's en advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze verschijnselen krijgt:

 • Ernstige veranderingen van huid of slijmvliezen (Syndroom van Stevens-Johnson);
 • Dit is een zeldzame bijwerking die voorkomt bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten;
 • Overgevoeligheidsreacties en lokale zwelling van de huid (angio-oedeem), een reactie waarbij het gezicht en de hals sterk kunnen opzwellen.

Overgevoeligheidsreacties op dit geneesmiddel zijn zeer zeldzame bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) of bijwerkingen met een onbekende frequentie (de frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat)

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • Allergische huidreacties.

Hoge doses kunnen maagklachten zoals: misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

Als een van deze bijwerkingen erger wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Ongeopende flessen bewaren in de koelkast (2 °C - 8 °C);
 • Tijdens de gebruiksduur (na openenen) kan het middel op een temperatuur beneden 25 °C, maximaal 1 maand bewaard worden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet als u zichtbare tekenen van bederf ziet;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is nystatine. 1 ml suspensie bevat 100.000 internationale eenheden (IE) nystatine;
 • De andere stoffen in dit middel zijn: xylitol natriumcarmellose methylparahydroxybenzoaat (E218) pepermuntolie gezuiverd water;
 • De suspensie voor oraal gebruik is gezoet met xylitol.

Hoe ziet Nystatine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Nystatine suspensie voor oraal gebruik is geel en heeft een muntsmaak en wordt geleverd in amberkleurige glazen flessen van 100 ml;
 • In sommige landen wordt een polyethyleen/polystyreen injectiespuit van 5 ml met schaalverdeling meegeleverd.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning Pharmaceuticals AB, Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Zweden

Fabrikant Recipharm Parets SLU, C/ Ramón y Cajal 2, ES-08150 Parets del Vallès, Spanje

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven