Algemene voorwaarden Dokteronline.com

Bent u woonachtig in Nederland, dan gelden de volgende Algemene voorwaarden.

Bent u woonachtig in België, dan gelden de volgende Algemene voorwaarden.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse algemene voorwaarden dokteronline.com

1. Begripsomschrijvingen
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
• 'Arts': een onafhankelijke arts, bevoegd in het rechtsgebied waar hij gevestigd is, die het Consult
verstrekt,de Medische Vragenlijst beoordeelt en de afweging maakt om al dan niet een Recept
voor te schrijven aan een Klant.
• ‘Behandeling’: een behandeling van een (medische) aandoening met een Product.
• 'Consult': een medisch consult op basis van onder andere Medische Vragenlijsten,
telefoongesprekken, video consulten, beveiligde berichtenuitwisseling en beoordeling van foto’s,
waarbij een Arts bepaalt, op basis van zijn medische diagnose, of aan Klant een Behandeling
wordt voorgeschreven middels een Recept.
• 'Diensten': de op de Website vermelde informatie over gezondheid en levensstijl,
gezondheidsklachten, oplossingen en (medische) Producten, alsmede de onlineservice voor
consumenten bestaande uit het regelen van een Consult tussen Klanten en Artsen inclusief de
mogelijkheid om een eventueel voorgeschreven Recept naar het door de Klant opgegeven adres
te sturen ofwel om dit Recept door te sturen naar een Recepten-doorstuurservice.
• 'Dokteronline': eMedvertise NV, een naamloze vennootschap gevestigd te Willemstad, Curaçao,
Koninkrijk der Nederlanden, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te
Curaçao onder nummer 108686, handelend onder de naam Dokteronline, de exploitant van de
Website, de diensten verlenend zoals hieronder in deze Voorwaarden beschreven, daaronder
begrepen.
• 'Inhoud': alle inhoud, zoals tekst, informatie, beeld en audio, gegevenscompilaties en software,
beschikbaar via de Website of via Dokteronline.
• 'Klant': elke bezoeker van de Website die een Opdracht plaatst.
• 'Medicijn': een uitsluitend op Recept te verkrijgen Product.
• 'Medische Vragenlijst': (online) vragen van een Arts bedoeld als medische anamnese.
• 'Opdracht': het verzoek van een Klant aan Dokteronline om een Consult te regelen in zijn naam
en voor zijn rekening en risico.
• 'Overeenkomst': de overeenkomst die tussen een Klant en Dokteronline tot stand komt door het
plaatsen van een Opdracht, op welke overeenkomst de Voorwaarden van toepassing zijn.
• 'Partijen': Dokteronline en Klant gezamenlijk.
• 'Product(en)': product(en) genoemd op de Website en waarover informatie wordt gegeven op de
Website; derhalve receptplichtige (Medicijnen) en niet-receptplichtige geneesmiddelen en andere
producten.
• 'Recept': voorschrift van een Arts voor een Medicijn – voortkomend uit een Consult – in fysieke
dan wel digitale vorm.
• 'Recepten-doorstuurservice': een onlineservice waar Consumenten een Recept kunnen
inleveren teneinde de voorgeschreven Behandeling te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld https://www.blueclinic.co.uk
• 'Vervoerder': post- en koeriersdiensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot UPS / DHL /
Royal Mail / Parcel Force / TNT.
• 'Voorkeursbehandeling': de door een Klant tijdens een Consult opgegeven voorkeur voor
(type/hoeveelheid/dosering) Medicijnen ter behandeling van zijn klacht of aandoening, tevens aan
te duiden als ‘voorkeursproduct’.
• 'Voorwaarden': deze algemene voorwaarden.
• 'Wachtwoord': geheim woord of geheime code.
– versie NL - juli 2018 –
• 'Website': de website https://www.dokteronline.com/nl, inclusief de Inhoud en de Diensten.
Bovengenoemde begrippen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice
versa. Waar in deze Voorwaarden woorden en/of begrippen in de mannelijke vorm worden
geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.
2. Algemeen
I. Aanvaarding Algemene Voorwaarden
Door gebruik te maken van de Diensten en/of het plaatsen van een Opdracht gaat de Klant akkoord
met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden alsook met de afzonderlijke Privacyverklaring. De
Klant verklaart en garandeert – al dan niet stilzwijgend – dat hij deze Voorwaarden volledig heeft
gelezen en begrepen.
II. Algemene beschrijving van de Diensten
De Diensten
Dokteronline is een informatieve website en daarnaast een online consultservice voor consumenten.
Op de Website wordt informatie gegeven over allerlei gezondheids-issues en de mogelijke
behandeling daarvan.
De informatie verstrekt door Dokteronline is van algemene informatieve aard en is geen vervanging
voor professioneel medisch advies (waaronder onder andere begrepen evaluatie of zorg van uw arts
of andere gekwalificeerde zorgverleners). Informatie op de Website dient niet te worden
geïnterpreteerd als een aanbeveling of stimulering om een bepaald Medicijn te gebruiken of een
bepaalde Behandeling te volgen. De Website schrijft geen Medicijnen voor en stelt geen diagnose
voor medische aandoeningen.
Niets op de Website mag worden gebruikt voor het stellen van een diagnose of het behandelen van
een medische aandoening, of dienen ter vervanging van de relatie met de (eigen) arts of andere
gekwalificeerde zorgverleners. De gezondheidsinformatie verstrekt door of namens Dokteronline
vormt geen professioneel medisch advies. De Klant dient zelf andere bronnen te raadplegen ter
bevestiging van de verstrekte informatie en zijn eigen arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te
raadplegen over zijn symptomen of medische aandoening. De Klant zal in ernstige gevallen direct
medische (nood)hulp inschakelen en medisch advies nooit naast zich neerleggen of het inwinnen
van medisch advies uitstellen vanwege iets wat hij heeft gelezen op de Website (waaronder
begrepen maar niet beperkt tot live chat, e-mails, telefonische ondersteuning) en/of informatie
verstrekt door Artsen. Het gebruik van de informatie aangeboden op de Website en/of verstrekt door
Artsen, geschiedt geheel op risico van de Klant.
In geval een Klant Dokteronline opdracht geeft een Consult voor hem te regelen, zoekt Dokteronline
een geschikte Arts (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid). Dokteronline werkt niet samen met
Artsen en is niet gebonden aan bepaalde Artsen. Bij elke Opdracht van een Klant is Dokteronline vrij
in haar keuze voor een Arts. Dokteronline ontvangt ook geen commissie van Artsen. Andersom werkt
dit hetzelfde: Artsen zijn vrij in de keuze om Klanten van Dokteronline van Consult te voorzien en zij
– versie NL - juli 2018 –
krijgen ook geen commissie van Dokteronline. De Arts ontvangt een normale vergoeding van
Dokteronline voor een Consult, welke vergoeding is inbegrepen in de prijs voor de Diensten
genoemd op de Website. Een Consult richt zich op de consultatie van een Arts en niet enkel en
alleen op het verkrijgen van een Recept.
De gewenste Voorkeursbehandeling wordt weliswaar door Dokteronline namens een Klant
doorgegeven aan een Arts, maar Dokteronline heeft geen invloed op het Consult en de beoordeling
van de Medische Vragenlijst en de beoordeling van de Voorkeursbehandeling door een Arts. De
behandelend Arts is volstrekt onafhankelijk en uitsluitend hij beoordeelt of er een Recept wordt
verstrekt en/of welke Medicijnen worden voorgeschreven. Dokteronline heeft hier geen enkele
betrokkenheid bij en/of invloed op.
De Klant kan ervoor kiezen om een Recept – indien verstrekt – naar zijn huisadres te laten sturen of
om Dokteronline opdracht te geven het Recept in digitale vorm door te sturen naar een Receptendoorstuurservice.
Hoe van de Diensten gebruik te maken
Door een Opdracht te plaatsen via de Website, verklaart de Klant dat hij:
• wettelijk bekwaam is om een bindende overeenkomst aan te gaan;
• ten minste 18 jaar oud is;
• toegang heeft tot de Website en de Medische Vragenlijst in een taal die hij begrijpt/beheerst, en
dat hij zal overleggen met zijn reguliere zorgverlener indien hij advies of informatie verstrekt op
de Website, dan wel vragen uit de Medische Vragenlijst niet (helemaal) begrijpt.
Een Klant dient voorts de Website en de Diensten zorgvuldig te gebruiken, met inachtneming van
het volgende:
• een Klant kan alleen een Consult krijgen als hij de Medische Vragenlijst begrijpt en eerlijk en
waarheidsgetrouw heeft ingevuld;
• een Klant verplicht zich ertoe alle relevante, persoonlijke informatie nauwkeurig en naar beste
weten bekend te maken via de Medische Vragenlijst;
• er mag slechts één account per Klant op de Website worden aangemaakt;
• middels aanmelding op de Website maakt een Klant een beveiligd online elektronisch
patiëntendossier aan;
• aanmelden op de Website en het invullen van de Medische Vragenlijst mag uitsluitend op
persoonlijke titel en voor eigen gebruik, tenzij men toestemming heeft van een derde om namens
die derde dergelijke handelingen te verrichten en Dokteronline deze toestemming van die derde
heeft ontvangen.
Beleid met betrekking tot minderjarigen
Klanten jonger dan 18 jaar kunnen slechts een Opdracht plaatsen na toestemming van en met
betrokkenheid van een ouder, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger.
– versie NL - juli 2018 –
III. Gebruik Website en Inhoud
Het recht op toegang en gebruik van de Website door een Klant of andere gebruiker wordt
onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving beëindigd indien de Voorwaarden worden geschonden.
Dokteronline kan de Overeenkomst of delen daarvan en/of het recht op gebruik van de Website te
allen tijde beëindigen, met of zonder reden. Dokteronline behoudt zich het recht voor om te allen
tijde de Website stop te zetten of te wijzigen.
De Inhoud dient op geen enkele wijze wervend of aanprijzend geïnterpreteerd te worden. Alle
informatie op de Website heeft slecht een louter informatief karakter en is geenszins bedoeld om
Medicijnen te promoten of het gebruik daarvan te stimuleren.
3. De Overeenkomst
I. Partijen, relaties en overeenkomsten
Hoewel Dokteronline het Consult regelt ten behoeve van de Klant, is een Arts volledig
verantwoordelijk voor de door hem verleende (zorg)diensten tijdens het Consult. Het regelen van
een Consult is enkel een administratieve en faciliterende handeling en Dokteronline heeft geen
enkele invloed op de door een Arts gestelde diagnose. Het verstrekken van een Consult wordt
overeengekomen tussen de Klant en een Arts, ongeacht welke partij de betaling ontvangt.
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en elk van de Artsen dient aan de voor
hen geldende verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden te voldoen. Het kan echter zo zijn,
dat bepaalde Artsen gebonden zijn aan nationale wetgeving (professionele gedragsregels en/of
wettelijke regels) die (afwijkende) regels en wetten opleggen aan een Consult.
Het staat Dokteronline geheel vrij om Opdrachten al dan niet aan te nemen en zij behoudt zich tevens
het recht voor om Opdrachten te annuleren.
De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Overeenkomst is gebaseerd op zijn medische
aandoening zoals uiteengezet in de Medische Vragenlijst.
II. Medische Vragenlijsten, Consult en Recept
De Medische Vragenlijsten zijn zorgvuldig opgesteld door Artsen en voldoen aan medisch-ethische
richtlijnen. Dokteronline laat de Medische Vragenlijsten periodiek door onafhankelijke derden
beoordelen.
Als een Arts bepaalt, op basis van zijn medische beoordeling van de Medische Vragenlijst, dat de
Klant in aanmerking komt voor een Behandeling – al dan niet overeenkomstig de door de Klant
opgegeven Voorkeursbehandeling – dan kan hij daarvoor een Recept voorschrijven. Dit Recept
wordt – afhankelijk van de keuze van de Klant – direct naar de Klant gestuurd dan wel doorgestuurd
naar een Recepten-doorstuurservice.
De Arts heeft geen enkele verplichting om de gevraagde Voorkeursbehandeling – of Medicijnen in
zijn algemeenheid – voor te schrijven. De Arts kan voorts een van de opgegeven
– versie NL - juli 2018 –
Voorkeursbehandeling afwijkende hoeveelheid, dosering of type Medicijn voorschrijven. De Klant zal
hier steeds over worden geïnformeerd.
Een Arts moet bepalen of de Voorkeursbehandeling zonder risico aan een Klant kan worden
voorgeschreven. Daarom is het van essentieel belang dat een Klant de Medische Vragenlijst
nauwkeurig en volledig invult. Het achterwege laten van relevante informatie kan tot gevolg hebben
dat Producten worden voorgeschreven die schadelijk (kunnen) zijn voor de gezondheid van een
Klant.
Als een Klant de Medische Vragenlijst niet in wilt of kan vullen, kan er geen Consult plaatsvinden.
Iedere Klant zal zijn eigen arts en/of apotheker inlichten over het Consult en de voorgeschreven
Producten.
III. Volledige overeenkomst en derdenwerking
Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen een Klant en Dokteronline en treedt
steeds in de plaats van alle andere mondelinge of schriftelijke mededelingen hieromtrent.
Alle rechten van Dokteronline in deze Voorwaarden zullen in gelijke mate toekomen aan
vertegenwoordigers, tussenpersonen of derden ingeschakeld door Dokteronline voor het nakomen
van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden.
IV. Overdracht en afstand
Dokteronline kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. De Klant mag zijn
rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Dokteronline. Elke overdracht door de Klant van een of meer van zijn
rechten of verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden of Overeenkomst zonder toestemming van
Dokteronline is nietig dan wel vernietigbaar.
Het nalaten van enige actie door één der Partijen in geval van niet-nakoming van enige bepaling uit
deze Voorwaarden of de Overeenkomst door de ander Partij, kan niet worden beschouwd als het
afstand doen van recht, alsmede niet tot het verwerken van enig recht.
4. Betaling, levering en retour
I. Betaling en Prijswijzigingen
De op de Website vermelde Prijzen zijn alleen vermeld in euro’s, maar er is een valuta-conversietool
beschikbaar op de Website. Alle betalingen dienen te worden voldaan via de op de Website
aangegeven betaalmethoden. Dokteronline incasseert op eigen naam de aan de Arts toekomende
gelden in verband met het door de Arts verstrekte Consult.
Indien een Klant zijn betalingsverplichting jegens Dokteronline niet (volledig) nakomt, dan is
Dokteronline gerechtigd, zonder verdere formele ingebrekestelling, om buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen, waaronder in elk geval EUR 15 aan administratiekosten,
onverminderd het recht van Dokteronline tot vergoeding van alle gemaakte gerechtelijke
incassokosten.
– versie NL - juli 2018 –
Door factuur- en betaalgegevens te verstrekken verklaart een Klant dat hij bevoegd is om deze
gegevens te gebruiken en machtigt Dokteronline, of haar betalingsdienstaanbieder, om de volledige
betaling voor de Opdracht in ontvangst te nemen, plus eventuele bijbehorende bezorgkosten en
eventuele andere kosten verschuldigd aan Dokteronline of een Arts onder deze Voorwaarden.
Dokteronline behoudt zich het recht voor de op de Website genoemde prijzen voor Consulten te
wijzigen. De getoonde prijzen op het moment van het plaatsen van een Opdracht zijn geldig
gedurende het gehele proces. Wanneer door een software- of menselijke fout op de Website
duidelijk foutieve prijzen worden vermeld, behoudt Dokteronline zich het recht voor de prijzen aan te
passen, waarbij een Klant steeds de mogelijkheid heeft om de Opdracht te annuleren. De Klant
ontvangt hiervan bericht.
II. Kosten en besparingen
De totale kosten voor een Opdracht bestaan uit de kosten voor het Consult, een service fee en –
indien van toepassing – verzendkosten en BTW. Eventueel aangeboden besparingen betreffen
uitdrukkelijk geen korting op het Consult, maar een besparing op genoemde service fee van
Dokteronline.
III. Thuisbezorging Recept
Vermelde levertijden gelden bij benadering en zijn gebaseerd op beschikbaarheid en gangbare
levertijden. Wanneer een Klant kiest voor thuisbezorging van het Recept, gaat hij ermee akkoord dat
hij een overeenkomst aangaat met een Vervoerder. Het Recept wordt verzonden namens en voor
risico van een Klant. Iedere Klant is verantwoordelijk voor alle invoerrechten, heffingen en
belastingen van toepassing in zijn land. Elke Klant vrijwaart Dokteronline (alsook de Artsen) tegen
rechtsvorderingen ingesteld tegen Dokteronline of een Klant, indien niet gehandeld is
overeenkomstig de invoerregelgeving opgelegd door de overheid van het land van bestemming.
Bij veel Nederlandse apotheken bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheid om uit te leveren op
een recept voortkomend uit een (Europees) e-consult. Regelmatig accepteren deze apotheken
dergelijk recepten dan ook niet. Apotheken kunnen echter niet verplicht worden om uit te leveren en
daarom kan Dokteronline.com geen garantie geven dat het Recept bij de eigen apotheek kan worden
ingeleverd en aldaar de voorgeschreven medicatie ook daadwerkelijk kan worden verkregen.
IV. Annulering, retournering en herroeping
Na het plaatsen van een Opdracht, doch vóór het verstrekken van een Consult, kan een Klant de
Opdracht annuleren middels een daartoe strekkend verzoek aan de klantenservice via het contact
formulier. Indien echter al een Consult heeft plaatsgevonden, zullen de kosten daarvan – inclusief
de toepasselijke service fee voor Dokteronline – aan de Klant in rekening worden gebracht.
De Klant stemt middels het plaatsen en betalen van een Opdracht uitdrukkelijk in met de
onmiddellijke levering c.q. uitvoering van de Diensten door Dokteronline en de onmiddellijke levering
c.q. uitvoering van de diensten door de Arts (derhalve het Consult). De Klant doet derhalve
uitdrukkelijk afstand van de wettelijke bedenktermijn.
– versie NL - juli 2018 –
Na betaling van de Opdracht worden de diensten direct geleverd c.q. uitgevoerd door Dokteronline
en/of de Arts. Er is daarmee sprake van een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht. Door
het plaatsen en betalen van een Opdracht doet de Klant uitdrukkelijk afstand van zijn
herroepingsrecht.
5. Aansprakelijkheid
I. Vrijwaring en aansprakelijkheid
De Inhoud van de Website is enkel bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als
diagnostisch en/of therapeutisch advies en/of anderszins als vervanging voor medisch advies.
Dokteronline (alsmede de Artsen) is (/zijn) niet aansprakelijk voor de werkzaamheid van de
voorgeschreven Producten, informatieve teksten, omschrijvingen van behandelmethoden en andere
beschrijvingen op de Website, noch kunnen hiervoor garanties gegeven worden. Dokteronline geeft
geen juridisch en/of medisch advies, noch verleent Dokteronline medische en/of diagnostische
diensten. Indien een Klant vertrouwt op informatie die hij heeft verkregen op of via de Website, dan
doet hij dit geheel voor eigen rekening en risico.
Een Klant dient zich ervan bewust te zijn dat er beperkingen zijn verbonden aan Consulten of andere
diensten zonder lichamelijk onderzoek, face-to-face contact of uitgebreide onderzoeken ter plaatse.
Dokteronline noch enige van haar eigenaars, managers, directeuren, medewerkers,
vertegenwoordigers, partners, adverteerders of gelieerde ondernemingen is verantwoordelijkheid
voor enige onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of misleidende informatie op de Website en/of
verstrekt tijdens een Consult.
Iedere Klant zal Dokteronline (alsmede de Artsen) volledig vrijwaren en schadeloosstellen ten
aanzien van verliezen, kosten of schade (met inbegrip van redelijke kosten voor advocaten,
deskundigen en overige redelijke proceskosten) voortvloeiend uit, ontstaan als gevolg van, of op
enige wijze gerelateerd aan:
1. het door een Klant niet-naleven van deze Voorwaarden;
2. het onbevoegde of onrechtmatige gebruikmaken van de Website door een Klant;
3. een onjuiste voorstelling van zaken in verband met het gebruikt door een Klant van de Website;
4. vorderingen ingesteld door personen of entiteiten anders dan de Partijen bij de Overeenkomst,
voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik van de Website door een Klant.
Voor zover wettelijk toegestaan sluit Dokteronline, aan haar gelieerde ondernemingen en aan haar
verbonden derde partijen daarbij inbegrepen (alsmede de Artsen) hierbij uitdrukkelijk uit elke
aansprakelijkheid:
1. voor enige directe of indirecte schade of verlies geleden door enige gebruiker (de Klant daaronder
begrepen) in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of de resultaten van het gebruik
van de Website en de Diensten, daaraan gekoppelde websites en daarop geplaatst materiaal,
inclusief en zonder beperking van enige aansprakelijkheid voor:
• inkomstenderving;
• omzetderving;
• winstderving of verlies van contracten;
– versie NL - juli 2018 –
• verlies van verwachte besparingen;
• verlies van gegevens;
• verlies van goodwill;
• verspilde tijd van het management of kantoor; en
• voor enig ander verlies of enige andere schade van welke aard ook, hoe dan ook ontstaan en
ongeacht of veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid),
contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.
2. voor de juistheid van een diagnose en/of Behandeling;
3. voor de dienstverlening van de Recepten-doorstuurservice;
4. het gebruik van het voorgeschreven Producten en/of de effecten daarvan;
5. als gevolg van een verzuim van een Klant om volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige
informatie te verstrekken (en up-to-date te houden) in zijn patiëntendossier en in de Medische
Vragenlijst die hij invult of anderszins aan Dokteronline verstrekt.
Indien Dokteronline bij het verlenen van haar Diensten aan de Klant niet de bepalingen uit de
Voorwaarden in acht neemt, is zij uitsluitend aansprakelijk tot de waarde van de onderliggende
Overeenkomst. Ook in alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Dokteronline beperkt tot de
waarde van de onderliggende Overeenkomst, dan wel – bij onbepaalbaarheid daarvan – tot
maximaal EUR 500. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat
een Klant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na het ontstaan
daarvan schriftelijk bij Dokteronline meldt.
Met uitzondering van de verplichting tot betaling zijn Klanten noch Dokteronline op enige wijze
aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van de Overeenkomst of een gedeelte
daarvan, als dit een direct of indirect gevolg is van oorzaken of omstandigheden buiten de macht
van Partijen (‘overmacht’).
II. Virussen, hacking en andere overtredingen
Een Klant mag de Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen
of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. Het is voorts niet
toegestaan om onbevoegd toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is
opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met de Website. Overtreding van deze
bepaling is een strafbaar feit en Dokteronline meldt dergelijke overtredingen bij de bevoegde
rechtshandhavingsinstanties en zal haar medewerking ve
– versie NL - juli 2018 –
6. Overig
I. Veiligheid
Indien een Klant eerder gebruik heeft gemaakt van de Website, dan is een Wachtwoord vereist voor
toegang tot zijn gegevens. Een Klant is volledig verantwoordelijk voor:
1. het geheimhouden van zijn Wachtwoord;
2. het niet toestaan dat een ander persoon zijn Wachtwoord gebruikt om Opdrachten te geven via
de Website;
3. kosten, schade of verliezen als gevolg van het niet geheimhouden van zijn Wachtwoord; en
4. het tijdig schriftelijk melden aan Dokteronline dat zijn Wachtwoord als gevolg van
veiligheidsproblemen gedeactiveerd moet worden.
Dokteronline is jegens Klanten nimmer aansprakelijk voor enige schade gerelateerd aan diefstal van
zijn Wachtwoord, bekendmaking van zijn Wachtwoord of zijn toestemming om een ander persoon of
andere entiteit toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de Website met behulp van
zijn Wachtwoord. Iedere Klant zal Dokteronline onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd
gebruik van zijn Wachtwoord.
II. Wijziging in Diensten en Inhoud
Dokteronline behoudt zich het recht voor om de Diensten aan te passen of te beëindigen.
Dokteronline doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Inhoud juist en volledig is, maar kan
dat helaas niet garanderen. Dokteronline is niet aansprakelijk voor dergelijke onbedoelde fouten of
onvolledigheden.
7. Juridisch
I. Klachten
In geval van een klacht over geleverde Diensten, kan een Klant contact opnemen met de
klantenservice van Dokteronline via het contact formulier.
Dokteronline streeft ernaar om:
• klachten zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen;
• de Klant te laten weten binnen welk tijdsbestek zijn klacht wordt opgelost; en
• de Klant op de hoogte te houden tijdens het proces.
II. Wijziging Voorwaarden
Dokteronline behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden. Elke gewijzigde versie van deze Voorwaarden zal
direct op de Website worden gepubliceerd en de wijzigingen zijn direct na de publicatie van kracht.
Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van een Klant om zich van (de inhoud van) de meest
recente versie van deze Voorwaarden te vergewissen. Iedere Klant gaat ermee akkoord dat deze
– versie NL - juli 2018 –
procedure voor kennisgeving van wijzigingen in de Voorwaarden redelijk is. Gebruik van de Website
door een Klant na wijziging van de Voorwaarden houdt in dat de Klant akkoord gaat met de
gewijzigde Voorwaarden.
III. Handelsmerken en Auteursrecht
Alle Inhoud is eigendom van Dokteronline of haar contentleveranciers en wordt beschermd door het
(internationale) auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dokteronline is
het niet toegestaan om de Inhoud, met inbegrip van (bron)codes en software, of enig deel daarvan
te wijzigen, reproduceren, opnieuw te publiceren, te verveelvoudigen, kopiëren, verkopen,
doorverkopen, bezoeken, uploaden, plaatsen, versturen, openbaar te maken, hiervan afgeleide
werken te creëren, of anderszins voor commerciële doeleinden te exploiteren.
Inhoud die wordt gedownload of geprint mag op geen enkele wijze gewijzigd worden en dient alle
auteursrechtelijke en eigendomsrechtelijke aanduidingen vervat in dergelijke Inhoud te bevatten.
Elke vorm van framing van de Website is verboden. Onbevoegd of ongeoorloofd gebruik van enige
Inhoud vormt een inbreuk op het auteursrecht. Overtreding van het auteursrecht geldt als een misdrijf
en wordt civielrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd onder de bepalingen van nationaal en
internationaal auteursrecht.
IV. Deelbaarheid en uitleg
Indien één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt/blijken te zijn, dan
zullen deze Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen
welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen en zij zullen gehouden zijn een vervangende regeling te
treffen, die wél rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en geest van de te
vervangen regeling.
De tekst van deze Voorwaarden wordt aangeboden in de Nederlandse taal en in andere talen. Bij
tegenstrijdigheid of onduidelijkheid van bepalingen of de uitleg daarvan in verschillende talen is de
tekst van de Nederlandse versie steeds leidend en doorslaggevend.
V. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Behoudens in strijd met dwingendrechtelijke (nationale) bepalingen is het recht van Curaçao van
toepassing op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst. Alle geschillen die hieruit – direct
of indirect – mochten voortvloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Curaçaose
rechter. Klarna Check Out aankopen worden echter beheerst door Engels recht.
Deze aanbieder(s) behouden zich het recht voor een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te laten voeren.