Privacyverklaring

Bent u woonachtig in Nederland, dan gelden de volgende Privacyverklaring.

Bent u woonachtig in België, dan gelden de volgende Privacyverklaring.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse privacyverklaring Dokteronline.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 juli 2018.
Deze privacyverklaring beschrijft op welke manier eMedvertise N.V., handelend onder de naam Dokteronline.com, een naamloze vennootschap gevestigd te Willemstad, Curaçao (Koninkrijk der Nederlanden) aan de Mahaaiweg 6, uw (bijzondere) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Introductie
Via Dokteronline.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dokteronline.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Ondanks dat eMedvertise N.V. buiten de Europese Unie is gevestigd, houden wij ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de (toepasselijke) Europese privacywetgeving. Dit betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; dit doen wij via deze privacyverklaring;
• wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dokteronline.com is de (mede)verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij kunnen gegevens verzamelen als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, een account aanmaakt, een opdracht plaatst, contact opneemt met de klantenservice of deelneemt aan andere (interactieve) functies op onze website. Deze verzamelde gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuur- en/of bezorgadres
• Emailadres
• Betalingsgegevens (bankrekeningnummer)
• Geslacht
• Geboortedatum
• Technische gegevens zoals bijvoorbeeld een IP-adres
• Medische gegevens

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het verlenen van toegang tot (uw persoonlijke account op) de website (www.dokteronline.com);
• het aanmaken van een account, het verlenen van diensten en het communiceren met u;
• u desgewenst (digitaal) informeren over eHealth-issues en hieraan gerelateerde onderwerpen;
• het organiseren, afhandelen en controleren van de opdracht die u ons heeft verstrekt;
• het in staat stellen van de onafhankelijke artsen waar Dokteronline toegang toe heeft om u op verzoek van een e-consult te voorzien;
• om eventueel een identiteitscontrole te doen;
• om op uw verzoek een eventueel recept door te sturen naar een recepten-doorstuurservice;
• het uitvoeren van analyses en onderzoeken om onze diensten en website te verbeteren;
• het – bij een het bezoek aan of het gebruik van onze website – vaststellen van uw (surf, zoek en/of koop-) gedrag om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (‘profiling’).

Het voornoemde gebeurt op basis van vrije en gerichte toestemming, tenzij deze niet is vereist omdat de gegevensverwerking plaatsvindt in het kader van het totstandkomen en/of uitvoeren van een overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting, ter vrijwaring van een vitaal belang van u en/of een
gerechtvaardigd bedrijfsbelang van ons of derden.

De artsen waar wij toegang toe hebben verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk van Dokteronline.com en zonder dat Dokteronline.com op enige wijze verantwoordelijk is voor de aard en/of kwaliteit van de verrichte diensten. Ten behoeve van gevraagde e-consults verzamelt Dokteronline.com voor de artsen uw (medische)
persoonsgegevens. Deze gegevens bevinden zich op een beveiligd platform van Dokteronline.com. Medewerkers van Dokteronline.com hebben geen toegang tot deze medische gegevens. De betreffende persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de behandeld arts. Met deze artsen hebben wij afspraken
gemaakt om uw privacyrechten te waarborgen.

Contact klantenservice en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om (telefonisch of via ander medium) vragen te stellen middels de klantenservice, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens te verstrekken om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de
aard nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden – gericht – willen informeren over eHealth in brede
zin en/of onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt door middel van een expliciete opt-in aangeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Servicemail
Door van onze diensten gebruik te maken wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan een lijst van geadresseerden die wij ingeval van aanpassingen, incidenten of ontwikkelingen ten aan zien van onze website of onze diensten per e-mail een servicebericht kunnen sturen.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Doorgifte naar landen buiten de EU
Dokteronline.com heeft een wereldwijde technische infrastructuur. Hoewel Dokteronline.com dat zoveel mogelijk tracht te vermijden, kan het zijn dat uw (persoons-) gegevens worden doorgegeven naar andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van Google Analytics waarbij uw gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Uw (persoons-)gegevens kunnen naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa worden doorgegeven. Dokteronline.com zal in dergelijke gevallen echter passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden (‘verwerkers’) en aan Dokteronline.com gelieerde vennootschappen om rechten en verplichtingen, waaronder diensten en betalingen voortvloeiend uit de met u gesloten overeenkomst te organiseren, te sturen en te controleren. Met voornoemde derden hebben wij overeenkomsten afgesloten, waarin wij er zorg voor dragen dat de verdere verwerking van persoonsgegevens door deze derden ook voldoet aan de toepasselijk privacywetgeving. Daarnaast verstrekt Dokteronline.com uw
persoonsgegevens aan andere derden; veelal voor marketingdoeleinden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
• wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
• onze (technische) leveranciers van apparatuur en infrastructuur voldoen aan geldende ISO normen, zoals ISO-27002;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen en accountverwijdering
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang uw account een actieve status heeft. Uw account – inclusief de daaraan gekoppelde persoonsgegevens – wordt door Dokteronline.com verwijderd indien gedurende 4 jaar hier niet op is ingelogd, dan wel na 4 jaar na uw laatste opdracht via Dokteronline.com. Uw persoonsgegevens worden echter langer bewaard indien daartoe een wettelijke plicht bestaat (zoals de fiscale bewaarplicht van minimaal zeven jaar voor betaalgegevens en minimaal 15 jaar voor medische gegevens)

Uw rechten
Inzage, correctie en verwijdering van je gegevens
Indien u dit wenst, kan Dokteronline.com u een overzicht verstrekken van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. De meeste van deze gegevens zijn in te zien via uw Mijn Dokteronline account. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt met de geldende wet- en regelgeving, zullen
wij deze informatie corrigeren.

U kunt voorts een beroep op het recht op vergetelheid doen. In zo’n geval worden uw account en alle daaraan gekoppelde persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – definitief verwijderd of geanonimiseerd.

Bezwaar maken
Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens – waaronder bijvoorbeeld het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens (’profiling’) vanwege direct marketing doeleinden – kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken.

Data portabiliteit
U heeft recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen. Dokteronline.com stuurt u uw gegevens toe in XMLformaat.
Het intrekken van eerder gegeven toestemming Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze
toestemming te allen tijde intrekken.

Contact
U kunt u bovenstaande rechten, en elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, uitoefenen door hiertoe een verzoek te sturen naar privacy@dokteronline.com. Wij zullen aan uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken gehoor geven of daar anderszins op reageren.

Uw recht op vergetelheid en uw recht op dataportabiliteit kunt u tevens uitoefenen vanuit uw Mijn Dokteronline account.

U kunt voorts op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten intrekken of hier bezwaar tegen maken; volg hiervoor de instructies in het betreffende marketingbericht of stuur een e-mail aan privacy@dokteronline.com.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
Ronald van Duijvenvoorde; privacy@dokteronline.com; +31 30 224 2515

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Dokteronline.com maakt via haar website en bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In ons Cookiebeleid leest u alles over het gebruik van cookies door Dokteronline.com.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Leidende toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Omdat Dokteronline.com grensoverschrijdende gegevensverwerkingen uitvoert hebben wij de Nederlandse privacytoezichthouder aangewezen als leidende toezichthouder. Dit is Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor Gegevensbescherming
We hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming benoemd om ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor
Gegevensbescherming via dpo@dokteronline.com. U kunt ook contact met onze Functionaris voor Gegevensbescherming opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring.

Betaalmethode: Klarna
U kunt betalen via Klarna. Klarna kan hiertoe een kredietwaardigheidbeoordeling uitvoeren waartoe (persoons)gegevens zullen worden verwerkt. De gegevens van Klarna zijn:
Klarna Bank AB, registratienummer 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.