Menu

Cialis Once a Day

Cialis is bestemd voor de behandeling van volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit is aan de orde wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden die geschikt is voor seksuele activiteit. Cialis heeft laten zien dat het de mogelijkheid tot het krijgen van een erectie geschikt voor seksuele activiteit, sterk verbetert.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cialis bevat de werkzame stof tadalafil die behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodiesteraseremmers type 5 worden genoemd. Na seksuele prikkeling helpt cialis de bloedvaten in de penis te ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uw erectie. cialis werkt niet indien u geen erectiestoornis heeft.

Het is belangrijk om te weten dat cialis niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor tadalafil of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder "Welke stoffen zitten er in dit middel?";
 • U gebruikt een organisch nitraat in een of andere vorm of een middel dat stikstofmonoxide afgeeft (zoals amylnitriet). Dit is een groep geneesmiddelen (nitraten) die gebruikt worden voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst) Er is aangetoond dat cialis de werking van deze geneesmiddelen versterkt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts;
 • U heeft een ernstige hartaandoening of in de laatste 90 dagen een hartaanval gehad;
 • U heeft in de laatste 6 maanden een beroerte gehad;
 • U heeft een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet onder controle is;
 • U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege niet-arterieel ischemisch anterieur oogzenuwlijden (NAION), een toestand die omschreven wordt als “verlamming van het oog”;
 • U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals cialis, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Wees u ervan bewust dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening omdat deze activiteit een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening hebt, vertel dit dan uw arts.

Vertel het uw arts voordat u de tabletten inneemt als u een van de volgende aandoeningen hebt:

 • Sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen);
 • Multipel myeloom (beenmergkanker);
 • Leukemie (bloedcelkanker);
 • Een misvorming van uw penis;
 • Een ernstig leverprobleem;
 • Een ernstig nierprobleem;

Het is niet bekend of cialis werkzaam is bij patiënten die:

 • Een bekkenoperatie hebben ondergaan;
 • Algehele of gedeeltelijke verwijdering van de prostaatklier, waarbij de zenuwbanen van de prostaat zijn doorgesneden (radicale niet-zenuwsparende prostatectomie) hebben ondergaan.

Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen bemerkt, stop dan de inname van cialis en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies is na het gebruik van tadalafil bij een aantal patiënten waargenomen. Hoewel het niet bekend is of deze gevallen direct aan tadalafil te wijten zijn, moet u contact opnemen met uw arts zodra u plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies opmerkt.

Cialis is niet bestemd voor gebruik door vrouwen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar: Cialis is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast cialis nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.

Neem cialis niet als u al nitraten inneemt.

Sommige geneesmiddelen worden beïnvloed door cialis of kunnen invloed hebben op hoe cialis werkt. Vertel uw arts of apotheker als u al de volgende geneesmiddelen neemt:

 • Een alfablokker (gebruikt om hoge bloeddruk of plasklachten in verband met benigne prostaathypertrofie te behandelen);
 • Andere geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen;
 • Een 5-alfareductaseremmer (gebruikt voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie);
 • Riociguat;
 • Geneesmiddelen zoals ketoconazol tabletten (om een schimmelinfectie mee te behandelen) en proteaseremmers voor de behandeling AIDS of HIV-infectie;
 • Fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen om toevallen mee te behandelen);
 • Rifampicine, erytromicine, claritromycine of intraconazol;
 • Andere behandelingen voor erectiestoornissen.

Waarop moet u letten met drinken en alcohol?

Zie de rubriek "Hoe gebruikt u dit middel?" voor informatie over het effect van alcoholgebruik. Grapefruitsap kan invloed hebben op hoe goed de cialis zal werken en moet met voorzichtigheid worden genomen. Vraag uw arts voor meer informatie hierover.

Vruchtbaarheid

Bij honden die werden behandeld was er minder spermaproductie in de testes. Een vermindering in sperma is ook gezien bij sommige mannen. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten leiden tot gebrek aan vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mannen die cialis in klinische studies innamen hebben melding gemaakt van duizeligheid. Controleer nauwkeurig hoe u reageert op de tabletten voordat u gaat autorijden of een machine bedient.

Cialis bevat lactose

Als u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

 • Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker;
 • Cialis tabletten zijn alleen bedoeld voor oraal gebruik door mannen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt cialis met of zonder voedsel gebruiken;
 • De aanbevolen dosis is eenmaal daags 5 mg iedere dag in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip. Uw arts kan afhankelijk van uw reactie op cialis de dosis naar 2,5 mg aanpassen. Dit zal gegeven worden als een tablet van 2,5 mg. Neem cialis niet vaker dan een keer per dag;
 • Gebruik van cialis eenmaal daags kan nuttig zijn voor mannen die verwachten twee keer per week of vaker seksueel actief te zijn;
 • Wanneer u cialis eenmaal daags inneemt, bent u op elk moment van de 24 uur van de dag in staat een erectie krijgen wanneer u seksueel wordt geprikkeld. Het is belangrijk om te weten dat cialis niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken;
 • Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op uw vermogen om een erectie te krijgen en kan uw bloeddruk tijdelijk verlagen. Als u cialis hebt ingenomen of als u bent van plan cialis in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed 0,08 % of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan vergroten;

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Licht uw arts in. U kunt Cialis Once a Day (Tadalafil) bijwerkingen krijgen zoals beschreven in rubriek "Mogelijke Cialis Once a Day (Tadalafil) bijwerkingen".

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem uw dosis zodra u zich dat herinnert, maar neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. U mag de cialis niet meer dan 1 keer per dag innemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke Cialis Once a Day (Tadalafil) bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook Cialis Once a Day (Tadalafil) bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken. Deze Cialis Once a Day (Tadalafil) bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard.

Als u door Cialis Once a Day (Tadalafil) een van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van cialis en zoek dan direct medische hulp:

 • Allergische reacties waaronder huiduitslag (doet zich soms voor);
 • Pijn op de borst - gebruik geen nitraten maar zoek direct medische hulp (doet zich soms voor);
 • Priapisme, een verlengde en mogelijk pijnlijke erectie na het innemen van cialis (doet zich zelden voor). Als u zo’n erectie heeft en het houdt langer dan 4 uur aan, neem dat direct contact op met uw arts;
 • U kunt ineens niet meer zien (doet zich zelden voor).

Andere Cialis Once a Day (Tadalafil) bijwerkingen die worden gemeld zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • Hoofdpijn;
 • Rugpijn;
 • Spierpijn;
 • Pijn in armen en benen;
 • Blozen in het gezicht;
 • Neusverstopping en spijsverteringsproblemen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • Duizeligheid;
 • Buikpijn;
 • Misselijkheid (overgeven);
 • Reflux;
 • Wazig zien;
 • Oogpijn;
 • Moeite met ademhalen;
 • Aanwezigheid van bloed in de urine;
 • Langdurige erectie;
 • Hartkloppingen;
 • Een snelle hartslag;
 • Hoge bloeddruk of lage bloeddruk;
 • Neusbloedingen;
 • Oorsuizen;
 • Zwellen van de handen, voeten of enkels en zich vermoeid voelen.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • Flauwvallen;
 • Toevallen en voorbijgaand geheugenverlies;
 • Zwelling van de oogleden;
 • Rode ogen;
 • Plotselinge vermindering of verlies van gehoor;
 • Netelroos (jeukerige rode striemen op het huidoppervlak);
 • Bloeding van de penis;
 • Aanwezigheid van bloed in het sperma en toegenomen transpiratie.

Een hartaanval en beroerte zijn ook zelden gemeld bij mannen die cialis gebruiken. De meeste van die mannen, hadden al hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel innamen. Er is zelden melding gemaakt van gedeeltelijke, tijdelijke of permanente afname of verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen.

Sommige andere Cialis Once a Day (Tadalafil) bijwerkingen die zich zelden voordoen bij mannen die cialis innamen die niet werden gezien tijdens klinische onderzoeken.

Deze omvatten: Normal

 • Migraine;
 • Opgezet gezicht;
 • Ernstige allergische reactie die ervoor zorgt dat het gezicht en de keel opzwellen;
 • Ernstige huiduitslag;
 • Bepaalde stoornissen met betrekking tot de bloedtoevoer naar de ogen;
 • Onregelmatige hartslag;
 • Angina en plotse dood met cardiale oorzaak.

De bijwerking duizeligheid is vaker gemeld bij mannen boven de 75 jaar die cialis gebruiken. Diarree is vaker gemeld bij mannen boven de 65 jaar die cialis gebruiken.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht. Bewaren beneden 30 °C. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Voor Cialis 2,5 mg geldt:

De werkzame stof in dit middel is tadalafil. Elke tablet bevat 2,5 mg tadalafil. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Tabletkern:
  • Lactosemonohydraat;
  • Crosscarmellosenatrium;
  • Hydroxypropylcellulose;
  • Microkristallijne cellulose;
  • Natriumlaurylsulfaat;
  • Magnesiumstearaat.
 • Filmomhulling:
  • Lactosemonohydraat;
  • Hypromellose;
  • Triacetine;
  • Titaniumdioxide (E171);
  • Geel ijzeroxide (E172);
  • Rood ijzeroxide (E172);
  • Talk.

Voor Cialis 5 mg geldt:

De werkzame stof in dit middel is tadalafil. Elke tablet bevat 5 mg tadalafil. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Tabletkern:
  • Lactosemonohydraat;
  • Crosscarmellosenatrium;
  • Hydroxypropylcellulose;
  • Microkristallijne cellulose;
  • Natriumlaurylsulfaat;
  • Magnesiumstearaat.
 • Filmomhulling:
  • Lactosemonohydraat;
  • Hypromellose;
  • Triacetine;
  • Titaniumdioxide (E171);
  • Geel ijzeroxide (E172);
  • Talk.

Hoe ziet cialis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Cialis 2,5 mg is een licht oranjegele amandelvormige filmomhulde tablet en is aan één zijde gemerkt met “C 2½”.
 • Cialis 2,5 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 28 tabletten.
 • Cialis 5 mg is een lichtgele amandelvormige filmomhulde tablet en is aan één zijde gemerkt met “C 5”.
 • Cialis 5 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28 of 84 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eli Lilly Nederland B.V
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
Nederland

Fabrikant

Lilly S.A.
Avda. de la Industria 30
28108 Alcobendas Madrid
Spanje

Terug naar boven