Menu

Eliquis

Eliquis bevat de werkzame stof apixaban en behoort tot een groep geneesmiddelen die antistollingsmiddelen (anticoagulantia) worden genoemd. Dit geneesmiddel helpt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen door Factor Xa te blokkeren, dat een belangrijk onderdeel is van de bloedstolling. Eliquis wordt bij volwassenen gebruikt: - om de vorming van bloedstolsels (diepveneuze trombose) te voorkomen na het vervangen van een heup of knie. Na een operatie aan de heup of knie loopt u mogelijk een hoger risico op het ontstaan van bloedstolsels in de aderen van uw benen. Hierdoor kunnen uw benen opzwellen, met of zonder pijn. Als een bloedstolsel van uw been naar uw longen beweegt kan het daar de bloedtoevoer blokkeren, wat zorgt voor ademnood, met of zonder borstkaspijn. Deze toestand (longembolie) kan levensbedreigend zijn en moet er onmiddellijk medische hulp gezocht worden. - om de vorming van bloedstolsels te voorkomen in het hart van patiënten met een onregelmatige hartslag (atriumfibrilleren) en minstens één andere risicofactor. Bloedstolsels kunnen loskomen en meegevoerd worden naar de hersenen en zo leiden tot een beroerte. Ook kunnen de stolsels meegevoerd worden naar andere organen en de normale bloedtoevoer naar die organen blokkeren (ook wel systemische embolie genoemd). Een beroerte kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische hulp. - om bloedstolsels in de aderen van uw benen (diepveneuze trombose) en de bloedvaten van uw longen (longembolie) te behandelen en om het opnieuw optreden van bloedstolsels in de bloedvaten van uw armen en/of longen te voorkomen.

1.Wat is Eliquis en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Eliquis bevat de werkzame stof apixaban en behoort tot een groep geneesmiddelen die antistollingsmiddelen (anticoagulantia) worden genoemd. Dit geneesmiddel helpt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen door Factor Xa te blokkeren, dat een belangrijk onderdeel is van de bloedstolling.

Eliquis wordt bij volwassenen gebruikt:

 • Om de vorming van bloedstolsels (diepveneuze trombose) te voorkomen na het vervangen van een heup of knie. Na een operatie aan de heup of knie loopt u mogelijk een hoger risico op het ontstaan van bloedstolsels in de aderen van uw benen. Hierdoor kunnen uw benen opzwellen, met of zonder pijn. Als een bloedstolsel van uw been naar uw longen beweegt kan het daar de bloedtoevoer blokkeren, wat zorgt voor ademnood, met of zonder borstkaspijn. Deze toestand (longembolie) kan levensbedreigend zijn en moet er onmiddellijk medische hulp gezocht worden;
 • Om de vorming van bloedstolsels te voorkomen in het hart van patiënten met een onregelmatige hartslag (atriumfibrilleren) en minstens één andere risicofactor. Bloedstolsels kunnen loskomen en meegevoerd worden naar de hersenen en zo leiden tot een beroerte. Ook kunnen de stolsels meegevoerd worden naar andere organen en de normale bloedtoevoer naar die organen blokkeren (ook wel systemische embolie genoemd). Een beroerte kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische hulp;
 • Om bloedstolsels in de aderen van uw benen (diepveneuze trombose) en de bloedvaten van uw longen (longembolie) te behandelen en om het opnieuw optreden van bloedstolsels in de bloedvaten van uw armen en/of longen te voorkomen.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • U bloedt hevig;
 • U heeft een ziekte in een orgaan die zorgt voor een stijging van het risico op ernstige bloedingen (zoals een actieve of recente zweer in uw maag of darmen, recente hersenbloeding);
 • U heeft een leverziekte die leidt tot een verhoogd risico op bloedingen (hepatische coagulopathie);
 • U neemt geneesmiddelen in die de vorming van bloedstolsels voorkomen (bijv. warfarine, rivaroxaban, dabigatran of heparine), behalve als u verandert van antistollingsbehandeling of als u een veneuze of arteriële katheter heeft en heparine via deze lijn toegediend krijgt om de lijn open te houden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u last heeft van één van de onderstaande punten:

 • Een verhoogd risico op bloedingen, zoals: bloedingstoornissen, waaronder aandoeningen die leiden tot verminderde activiteit van de bloedplaatjes;
 • Zeer hoge bloeddruk die niet onder controle is door medische behandeling;
 • Leeftijd hoger dan 75 jaar;
 • Lichaamsgewicht van 60 kg of minder;
 • Een ernstige nierziekte of als u dialyseert;
 • Een leverprobleem of leverproblemen in het verleden;
 • Eliquis zal voorzichtig worden gebruikt bij patiënten die tekenen van afwijkende werking van de lever vertonen;
 • U een buisje (katheter) in uw rug of een injectie in uw wervelkolom heeft gehad (voor verdoving of vermindering van pijn), uw arts zal u vertellen om Eliquis in te nemen 5 uur of langer na het verwijderen van de katheter;
 • U een kunsthartklep heeft;
 • Uw arts heeft bepaald dat uw bloeddruk instabiel is of er een andere behandeling of chirurgische ingreep gepland staat om het bloedstolsel uit uw longen te verwijderen.

Als u een operatie moet ondergaan of een andere ingreep die kan leiden tot een bloeding, kan uw arts u vragen om voor een korte tijd te stoppen met het nemen van dit geneesmiddel. Als u er niet zeker van bent of een ingreep kan leiden tot een bloeding, vraag het dan aan uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar; Eliquis wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Eliquis nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Sommige geneesmiddelen kunnen de effecten van Eliquis versterken en sommige kunnen deze verzwakken. Uw arts zal beslissen of u met Eliquis dient te worden behandeld wanneer u deze geneesmiddelen gebruikt en hoe nauwlettend u moet worden gecontroleerd.

De volgende geneesmiddelen kunnen de effecten van Eliquis versterken en de kans op ongewenste bloedingen verhogen:

 • Sommige geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (bijv. ketoconazol, enz.);
 • Sommige antivirale geneesmiddelen tegen hiv / aids (bijv. ritonavir);
 • Andere geneesmiddelen die worden gebruikt om bloedstolling te verminderen (bijv. enoxaparine, enz.);
 • Ontstekingsremmende of pijnbestrijdende geneesmiddelen (bijv. acetylsalicylzuur of naproxen). In het bijzonder als u ouder bent dan 75 jaar én acetylsalicylzuur neemt, heeft u misschien een verhoogd risico op bloedingen;
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of hartproblemen (bijv. diltiazem).

De volgende geneesmiddelen kunnen het vermogen van Eliquis verminderen om de vorming van bloedstolsels te helpen voorkomen:

 • Geneesmiddelen ter voorkoming van epilepsie of insulten (bijv. fenytoïne, enz.);
 • Sint-Janskruid (een kruidensupplement dat wordt gebruikt tegen depressie);
 • Geneesmiddelen voor het behandelen van tuberculose of andere infecties (bijv. rifampine).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, apotheker, of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is niet bekend welk effect Eliquis heeft op zwangerschap en het ongeboren kind. Gebruik Eliquis niet als u zwanger bent. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u zwanger wordt terwijl u Eliquis gebruikt.
Het is niet bekend of Eliquis overgaat in de moedermelk. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt terwijl u borstvoeding geeft. Hij of zij zal u dan adviseren om te stoppen met de borstvoeding of om op te houden/niet te beginnen met het innemen van Eliquis.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Eliquis heeft niet aangetoond dat het de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen verminderd.
Eliquis bevat lactose (een soort suiker). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet goed verdraagt, neem dan contact op met hem/haar voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosis:

 • Slik de tablet door met wat water. Eliquis kan met of zonder voedsel ingenomen worden;
 • Probeer de tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen voor het beste behandelresultaat;
 • Als u moeite heeft om de tablet in zijn geheel door te slikken, praat dan met uw arts over andere manieren om Eliquis in te nemen;
 • De tablet mag worden fijngemaakt en direct voor inname opgelost worden in water, 5% dextrose in water, appelsap of appelmoes.

Instructies voor het fijnmaken:

 • Maak de tabletten fijn met een vijzel en mortier;
 • Breng alle poeder voorzichtig over in een geschikte beker en meng het poeder met een beetje, bijv. 30 ml ( 2 eetlepels), water of één van de andere vloeistoffen die hierboven genoemd zijn om een mengsel te maken;
 • Slik het mengsel door;
 • Reinig de vijzel en mortier die u heeft gebruikt voor het fijnmaken van de tablet en de beker met een beetje water of één van de andere vloeistoffen (bijv. 30 ml) en slik de spoeling door.

Indien nodig, kan uw dokter u de fijnmaken Eliquis-tabletten ook gemengd met 60 ml water of 5% dextrose in water geven via een nasogastrische sonde.

Gebruik Eliquis zoals aanbevolen voor het volgende:

 • Om de vorming van bloedstolsels te voorkomen na een operatie voor het vervangen van een heup of knie.
 • De aanbevolen dosering is één tablet Eliquis 2,5 mg tweemaal per dag. Bijvoorbeeld één 's ochtends en één 's avonds;
 • U moet de eerste tablet 12 tot 24 uur na uw operatie innemen;
 • Als u een heupvervangende operatie heeft ondergaan, zult u meestal u de tabletten gedurende 32 tot 38 dagen gebruiken;
 • Als u een knievervangende operatie heeft ondergaan, zult u meestal de tabletten 10 tot 14 dagen gebruiken;
 • Om de vorming van bloedstolsels te voorkomen in het hart van patiënten met een onregelmatige hartslag en minstens één andere risicofactor.
 • De aanbevolen dosering is één tablet Eliquis 5 mg tweemaal per dag.


De aanbevolen dosering is één tablet Eliquis 2,5 mg tweemaal per dag, als:

 • U een ernstig verminderde nierfunctie heeft
 • U aan twee of meer van de volgende beschrijvingen voldoet: uw bloedtesten laten een slechte nierfunctie zien (waarde van serumcreatine is 1,5 mg/dl (133 micromol/l) of hoger)
 • U bent 80 jaar of ouder
 • U weegt 60 kg of minder
 • De aanbevolen dosis is één tablet tweemaal daags, bijvoorbeeld één 's ochtends en één 's avonds. Uw arts zal bepalen hoe lang u behandeld moet worden.

Om bloedstolsels in de aderen van uw benen en bloedstolsels in de bloedvaten van uw longen te behandelen:

 • De aanbevolen dosis is twee tabletten Eliquis 5 mg tweemaal daags voor de eerste 7 dagen, bijvoorbeeld twee tabletten 's ochtends en twee 's avonds.
 • Na 7 dagen is de aanbevolen dosis één tablet Eliquis 5 mg tweemaal daags, bijvoorbeeld één 's ochtends en één 's avonds.

Om het opnieuw optreden van bloedstolsels te voorkomen na het afronden van 6 maanden van behandeling:

 • De aanbevolen dosis is één tablet Eliquis 2,5 mg tweemaal daags, bijvoorbeeld één tablet 's ochtends en één 's avonds.
 • Uw arts zal bepalen hoe lang u behandeld moet worden.

Uw arts kan uw antistollingsbehandeling als volgt aanpassen:

Overstap van behandeling met Eliquis naar behandeling met antistollingsmiddelen;

 • Stop met het innemen van Eliquis.
 • Start met het innemen van de antistollingsmiddelen (bijv. heparine) op het moment dat u anders uw volgende tablet zou hebben ingenomen.

Overstap van behandeling met antistollingsmiddelen naar behandeling met Eliquis;

 • Stop met het innemen van de antistollingsmiddelen.
 • Start met de behandeling met Eliquis op het moment dat u de volgende dosis van het antistollingsmiddel zou innemen en ga dan normaal verder met de behandeling.

Overstap van behandeling met antistollingsmiddelen die vitamine K-antagonisten bevatten (bijv. warfarine) naar behandeling met Eliquis;

 • Stop met het innemen van het middel dat een vitamine K-antagonist bevat. Uw arts moet bloedmetingen uitvoeren en zal u vertellen wanneer u kunt starten met het innemen van Eliquis.

Overstap van behandeling met Eliquis naar behandeling met antistollingsmiddelen die vitamine Kantagonisten bevatten (bijv. warfarine);

 • Als u arts u vertelt dat u moet starten met het innemen van het geneesmiddel dat een vitamine Kantagonist bevat, ga dan minstens 2 dagen door met het innemen van Eliquis nadat u uw eerste dosis heeft ingenomen van het antistollingsmiddel dat een vitamine K-antagonist bevat.
 • Uw arts moet bloedmetingen uitvoeren en zal u vertellen wanneer u kunt stoppen met het innemen van Eliquis.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u meer dan de voorgeschreven dosis Eliquis heeft ingenomen. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee, ook als er geen tabletten meer over zijn.
Als u meer Eliquis heeft ingenomen dan wordt aanbevolen, kunt u een verhoogde kans op bloedingen hebben. Als bloedingen optreden, kan een operatie of bloedtransfusie nodig zijn.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Neem de dosis in zodra u eraan denkt;
 • Neem de volgende Eliquis-dosis op het gebruikelijke tijdstip in;
 • Ga daarna door op de normale manier.

Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u twijfelt wat u moet doen of als u meer dan één dosis heeft gemist .

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van Eliquis zonder eerst met uw arts te praten. Het risico op het ontstaan van een bloedstolsel kan namelijk hoger zijn als u te vroeg stopt met de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Eliquis kan gegeven worden voor drie verschillende aandoeningen.

De bekende bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen voor ieder van deze medische aandoeningen kunnen verschillen en zijn hieronder apart weergegeven. Voor deze aandoeningen is de meest voorkomende bijwerking van Eliquis het optreden van bloedingen. Deze bloedingen kunnen levensbedreigend zijn en onmiddellijke medische hulp vereisen.

De volgende bijwerkingen zijn bekend als u Eliquis neemt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen na een operatie voor het vervangen van een heup of knie.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers)

 • Bloedarmoede die vermoeidheid of bleekheid kan veroorzaken;
 • Bloedingen, waaronder: In uw urine (die de urine roze of rood doet kleuren);
 • Blauwe plekken en zwelling;
 • Vaginale bloedingen;
 • Misselijkheid.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers)

 • Verlaagd aantal bloedplaatjes in uw bloed (kan de stolling beïnvloeden);
 • Bloedingen, waaronder: Bloedingen die optreden na uw operatie, waaronder blauwe plekken en zwellingen, bloed of vocht dat uit de operatiewond/-incisie komt (wondafscheiding);
 • Bloedingen in uw maag, darmen of bloed in de ontlasting;
 • Bloed aangetroffen in de urine;
 • Neusbloedingen;
 • Lage bloeddruk waardoor u zich flauw kunt voelen of een versnelde hartslag kunt krijgen
 • Bloedtests waaruit blijkt dat sprake is van: een abnormale leverfunctie, een verhoogde concentratie van sommige leverenzymen, een verhoogde concentratie bilirubine;
 • Een afbraakproduct van rode bloedcellen wat gele verkleuring van de huid en de ogen kan veroorzaken);
 • Jeuk.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 1.000 gebruikers)

 • Allergische reacties (overgevoeligheid) die kunnen leiden tot zwelling van het gezicht, de lippen, mond, tong en/of keel en moeite met ademhalen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van één van de volgende symptomen.
 • Bloedingen: In een spier, In uw ogen, uit uw tandvlees en bloed in uw speeksel wanneer u hoest, uit uw rectum.

De volgende bijwerkingen zijn bekend als u Eliquis neemt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen in het hart van patiënten met een onregelmatige hartslag en minstens één andere risicofactor.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:

 • In uw ogen;
 • In uw maag, darmen of donker/zwart bloed in uw ontlasting;
 • Bloed dat bij laboratoriumonderzoek in de urine wordt aangetoond;
 • Uit uw neus;
 • Uit uw tandvlees;
 • Blauwe plekken en zwelling.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:

 • In uw hersenen of wervelkolom;
 • In uw mond, of bloed in uw speeksel wanneer u hoest;
 • In uw buik, rectum of uit uw vagina;
 • Helderrood bloed in uw ontlasting;
 • Bloeding die optreedt na een operatie, waaronder kneuzingen en zwellingen, bloed of vocht dat lekt uit de operatiewond/snee (wondvocht) of de injectieplaats;
 • Jeuk;
 • Allergische reacties (overgevoeligheid) die kunnen leiden tot zwelling van het gezicht, de lippen, mond, tong en/of keel en moeite met ademhalen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van één van de volgende symptomen.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 1.000 gebruikers)

 • Bloeding in uw longen of keel;
 • Bloedingen in de ruimte achter uw buikholte.

De volgende bijwerkingen zijn bekend als u Eliquis gebruikt om optreden of het opnieuw optreden van bloedstolsels in de aderen van uw benen en bloedstolsels in de aderen van uw longen te behandelen of te voorkomen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:

 • Uit uw neus;
 • Uit uw tandvlees;
 • In uw urine (die de urine roze of rood doet kleuren);
 • Blauwe plekken en zwelling;
 • In uw maag, darmen en rectum.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:

 • In uw ogen;
 • In uw mond, of spuug als u hoest;
 • Donker/zwart bloed in uw ontlasting;
 • In de baarmoeder of uit de vagina;
 • Testen die bloed in de ontlasting of urine aantonen;
 • Blauwe plek en zwelling van een wond of injectieplaats;
 • Jeuk.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 1.000 gebruikers)

 • Abnormale neiging om spontaan te bloeden;
 • Vermindering van rode bloedcellen als gevolg van bloedingen.

Bloedingen, waaronder:

 • Bloeding in uw hersenen;
 • In uw buikholte, longen of in het weefsel rond uw hart.

5.Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is apixaban. Elke tablet bevat 2,5 mg apixaban.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
 • Tabletkern: watervrije lactose (zie rubriek 2), microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat (E470b).
 • Filmomhulling: lactosemonohydraat (zie rubriek 2), hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), triacetine, ijzeroxide geel (E172).

Hoe ziet Eliquis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • De filmomhulde tabletten zijn geel, rond en voorzien van ‘893’ aan de ene zijde en ‘2½’ aan de andere zijde.
 • De tabletten worden geleverd in doordrukstrips in doosjes van 10, 20, 60, 168 en 200 filmomhulde tabletten.
 • Er zijn ook doordrukstrips met eenheidsdoses in doosjes met 60 x 1 en 100 x 1 filmomhulde tabletten verkrijgbaar voor gebruik in ziekenhuizen.
 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Terug naar boven