Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Fluvastatine

Fluvastatine bevat de werkzame stof fluvastatinenatrium, wat behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd statines; dit zijn lipidenverlagende geneesmiddelen: ze verlagen het vet (lipiden) in uw bloed. Ze worden gebruikt bij patiënten van wie de omstandigheden niet kunnen worden gecontroleerd door middel van alleen dieet en inspanning. - Fluvastatine is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om verhoogde waarden van vetten in het bloed van volwassenen te behandelen, met name het totale cholesterol en het zogenaamde ‘slechte’ of LDL-cholesterol, dat gerelateerd is aan een verhoogde kans op hartkwalen en beroerte. • bij volwassen patiënten met hoge bloedwaarden van cholesterol • bij volwassen patiënten met hoge bloedwaarden van zowel cholesterol als triglyceriden (een ander soort vetten in het bloed) - Uw arts kan ook Fluvastatine voorschrijven ter voorkoming van verdere ernstige hartaandoeningen (bijv. hartaanval) bij patiënten nadat ze al een hartcatheterisatie, met een interventie in het hartbloedvat, hebben ondergaan.

1. WAT IS FLUVASTATINE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Fluvastatine bevat de werkzame stof fluvastatinenatrium, wat behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd statines; dit zijn lipidenverlagende geneesmiddelen: ze verlagen het vet (lipiden) in uw bloed. Ze worden gebruikt bij patiënten van wie de omstandigheden niet kunnen worden gecontroleerd door middel van alleen dieet en inspanning.

- Fluvastatine is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om verhoogde waarden van vetten in het bloed van volwassenen te behandelen, met name het totale cholesterol en het zogenaamde ‘slechte’ of LDL-cholesterol, dat gerelateerd is aan een verhoogde kans op hartkwalen en beroerte.
• bij volwassen patiënten met hoge bloedwaarden van cholesterol
• bij volwassen patiënten met hoge bloedwaarden van zowel cholesterol als triglyceriden (een ander soort vetten in het bloed)
- Uw arts kan ook Fluvastatine voorschrijven ter voorkoming van verdere ernstige hartaandoeningen (bijv. hartaanval) bij patiënten nadat ze al een hartcatheterisatie, met een interventie in het hartbloedvat, hebben ondergaan.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Volg alle instructies van uw arts nauwkeurig op. Deze kunnen verschillen van de informatie in deze bijsluiter.

Lees de volgende informatie voordat u Fluvastatine gebruikt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
‐ als u allergisch bent voor fluvastatine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- als u allergisch bent voor soja of pinda’s.
‐ als u momenteel leverproblemen heeft of als u onverklaarde aanhoudende verhoogde waarden van bepaalde leverenzymen (transaminasen) heeft.
‐ als u zwanger bent of borstvoeding geeft (zie "Zwangerschap en borstvoeding").

Als één van deze omstandigheden op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.
- als u eerder een leverziekte heeft gehad. Leverfunctietesten zullen gewoonlijk worden uitgevoerd voordat u start met Fluvastatine Aurobindo, wanneer uw dosis wordt verhoogd en op verschillende momenten tijdens de behandeling om te controleren op bijwerkingen.
- Als u een medicijn genaamd fusidinezuur, (een geneesmiddel voor bacteriële infecties) gebruikt of heeft gebruikt in de afgelopen 7 dagen, oraal of per injectie. De combinatie van fusidinezuur en fluvastatine kan leiden tot ernstige spierproblemen (rhabdomyolyse).
- als u een nierziekte heeft.
- als u een schildklierziekte (hypothyreoïdisme) heeft.
- als u zelf of uw familie een medische geschiedenis van spierziekten heeft.
- als u spierproblemen heeft gehad met een ander lipidenverlagend geneesmiddel.
- als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt.
- als u ernstige ademhalingsmoeilijkheden heeft.

Als één van deze omstandigheden op u van toepassing is, informeer dan uw arts voordat u dit middel gebruikt. Uw arts zal een bloedtest uitvoeren voordat hij/zij dit middel voorschrijft.

Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u suikerziekte heeft of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.

Neem tevens contact op met uw arts of apotheker als u een voortdurende spierzwakte heeft. Aanvullend onderzoek en medicijnen kunnen nodig zijn om een diagnose te stellen en dit te behandelen.

Fluvastatine en mensen ouder dan 70 jaar Als u ouder bent dan 70 jaar, zal uw arts wellicht willen uitzoeken of u risicofactoren heeft voor spierziekten.
Hiervoor kunnen specifieke bloedtesten moeten worden gedaan.

Fluvastatine en kinderen en jongeren tot 18 jaar Fluvastatine is niet onderzocht en niet bedoeld voor gebruik bij kinderen onder de 9 jaar. Voor informatie over doseringen bij kinderen en jongvolwassenen ouder dan 9 jaar, zie rubriek 3.

Er is geen ervaring bij kinderen en jongvolwassenen met het gebruik van fluvastatine in combinatie met nicotinezuur, cholestyramine of fibraten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Fluvastatine nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Fluvastatine kan met of zonder andere cholesterolverlagende geneesmiddelen die zijn voorgeschreven door uw arts worden gebruikt.

Wacht met het innemen van Fluvastatine tot ten minste 4 uur na het innemen van een hars, bijv. colestyramine (voornamelijk ingenomen om hoog cholesterolgehalte te behandelen).

Neem contact op met uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
- Ciclosporine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken).
- Fibraten (bijv. gemfibrozil), nicotinezuur of galzuurverbindingen (geneesmiddelen die worden gebruikt om spiegels van slecht cholesterol te verlagen).
- Fluconazol (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om schimmelinfecties te behandelen).
- Rifampicine (een antibioticum).
- Fenytoïne (een geneesmiddel om epilepsie te behandelen).
- Orale anticoagulantia zoals warfarine (geneesmiddelen die worden gebruikt om bloedklontering te verminderen).
- Glibenclamide (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om suikerziekte te behandelen).
- Colchicines (middel tegen jicht).
- Als u oraal fusidinezuur neemt om een bacteriële infectie te behandelen moet u tijdelijk stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. Uw arts zal u vertellen wanneer het veilig is om te herstarten met Fluvastatine SR 80 mg. Inname van Fluvastatine SR 80 mg met fusidinezuur kan in zeldzame gevallen leiden tot spierzwakte, gevoeligheid of pijn (rhabdomyolyse). Bekijk voor meer informatie over rabdomyolyse rubriek 4.


Waarop moet u letten met eten en drinken? U kunt Fluvastatine innemen met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding Neem geen Fluvastatine in als u zwanger bent of borstvoeding geeft, aangezien het werkzaam bestanddeel uw ongeboren kind mogelijk kan schaden en het niet bekend is of het werkzaam bestanddeel wordt uitgescheiden in menselijke moedermelk. Als u zwanger bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Fluvastatine gebruikt. Gebruik betrouwbare anticonceptiemiddelen gedurende de gehele tijd dat u Fluvastatine inneemt.

Als u zwanger wordt terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, stop dan met het gebruik van Fluvastatine en raadpleeg uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er is geen informatie over de effecten van Fluvastatine op uw vermogen om te rijden en machines te bedienen.

Fluvastatine bevat soja lecithine.
Gebruik dit geneesmiddel niet indien u allergisch bent voor pinda's of soja.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Overschrijdt de aanbevolen dosering niet.

Uw arts zal u aanraden om een cholesterol-arm dieet te volgen. Blijf dit dieet volgen terwijl u Fluvastatine gebruikt.

Hoeveel Fluvastatine in te nemen
- De dosering voor volwassenen varieert van 20 tot 80 mg per dag, afhankelijk van de mate van cholesterolverlaging die bereikt moet worden. Aanpassingen van de dosering kunnen door uw arts worden doorgevoerd met tussenposen van 4 of meer weken.
- Voor kinderen (9 jaar en ouder) is de gebruikelijke startdosering 20 mg per dag. De dagelijkse maximumdosering is 80 mg. Aanpassingen van de dosering kunnen door uw arts worden doorgevoerd met tussenposen van 6 weken.

Uw arts zal u precies vertellen hoeveel capsules of tabletten van Fluvastatine u moet innemen.
Afhankelijk van uw reactie op de behandeling kan uw arts een hogere of lagere dosering voorschrijven.

Wanneer Fluvastatine in te nemen Als u Fluvastatine eenmaal per dag inneemt, neem uw dosis in de avond of bij bedtijd in. Als u Fluvastatine tweemaal per dag inneemt, neem één capsule in de ochtend in en één capsule in de avond of bij bedtijd in.
Fluvastatine kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Slik het geheel door met een glas water.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Als u per ongeluk te veel Fluvastatine heeft ingenomen, vertel het uw arts onmiddellijk. U kunt medische zorg nodig hebben.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem één dosis in zodra u er aan denkt. Maar neem het niet in als het minder dan 4 uur vóór uw volgende dosis is. In dit geval neemt u uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel Om de voordelen van uw behandeling te handhaven, moet u niet stoppen met het gebruik van
Fluvastatine Aurobindo, tenzij uw arts u dat heeft verteld. U moet doorgaan met het gebruik van Fluvastatine volgens instructies om de spiegels van uw ‘slechte’ cholesterol laag te houden. Fluvastatine zal uw aandoening niet genezen, maar het helpt het onder controle te houden. Uw cholesterolspiegels moeten regelmatig worden gecontroleerd om uw vooruitgang te controleren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken

Sommige zeldzame of zeer zeldzame bijwerkingen kunnen ernstig zijn: roep direct medische hulp in. - als u onverklaarde spierpijn, gevoeligheid of zwakheid heeft. Dit kunnen vroege tekenen van een mogelijk ernstige spierafbraak zijn. Dit kan worden vermeden als uw arts uw behandeling met fluvastatine zo snel mogelijk stopt. Deze bijwerkingen zijn ook gezien bij vergelijkbare geneesmiddelen in deze klasse (statines).
- als u ongebruikelijke vermoeidheid of koorts heeft, geelkleuring van de huid en ogen,donkergekleurde urine (tekenen van hepatitis).
- als u tekenen van huidreacties heeft, zoals huiduitslag, netelroos, roodheid, jeuk, zwelling van gelaat, oogleden en lippen.
- als u zwelling van de huid heeft, ademhalingsmoeilijkheiden, duizeligheid (tekenen van ernstige allergische reactie).
- als u gemakkelijker dan normaal bloedt of blauwe plekken krijgt (tekenen van een verlaagd aantal bloedplaatjes).
- als u rode of paarse huidletsels krijgt (tekenen van bloedvatontsteking).
- als u rode gevlekte uitslag heeft, vooral in het gezicht, gepaard gaande met vermoeidheid, koorts,misselijkheid, verlies van eetlust (tekenen van lupus erythematosus-achtige reactie).
- als u ernstige pijn boven in de maag heeft (tekenen van ontstoken alvleesklier). Als u één van deze bijwerkingen ervaart, vertel het dan onmiddellijk aan uw arts.

Andere bijwerkingen: vertel het aan uw arts als u zich hierover zorgen maakt.
Vaak (kan voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers):
Slaapproblemen, hoofdpijn, maagklachten, buikpijn, misselijkheid.
Zeer zelden (kan voorkomen bij 1 op de 10.000 gebruikers):
Tintelingen of een doof gevoel in handen of voeten, verstoord of verminderd gevoel.
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld): Een voortdurende spierzwakte.

Andere mogelijke bijwerkingen
- slaapstoornissen, waaronder slapeloosheid en nachtmerries
- geheugenverlies
- seksuele problemen
- neerslachtigheid (depressie)
- ademhalingsmoeilijkheden, waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts - Diabetes. Hierop heeft u een groter risico als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren, gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruik

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doordrukstrip, de flacon en de doos vermeld na "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel? • De werkzame stof in dit middel is fluvastatinenatrium. Elke capsule bevat 20 mg resp .40 mg fluvastatine (als fluvastatinenatrium).
• De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, talk, magnesiumstearaat.

20 mg:
Onderkant van de capsule: Gelatine, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172).
Bovenkant van de capsule: Gelatine, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172).
Inkt: Witte inkt op bovenkant van de capsule: Titaniumdioxide (E171), Schellak, Sojalecithine, Schuimwerend middel DC 1510
Bruine inkt op onderkant van de capsule: Schellak, IJzeroxide rood (E172), IJzeroxide zwart
(E172), Titaniumdioxide (E171), Propyleenglycol

40 mg:
Onderkant van de capsule: Gelatine, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172).
Bovenkant van de capsule: Gelatine, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172).
Inkt: Witte inkt op bovenkant van de capsule: Titaniumdioxide (E171), Schellak, Sojalecithine, Schuimwerend middel DC 1510
Bruine inkt op onderkant van de capsule: Schellak, IJzeroxide rood (E172), IJzeroxide zwart
(E172), Titaniumdioxide (E171), Propyleenglycol

Hoe ziet Fluvastatine er uit en hoeveel zit er in een verpakking 20 mg:
Bovenkant van de capsule: oranje, ondoorzichtig, met witte opdruk ‘20’.
Onderkant van de capsule: ivoorkleurig, ondoorzichtig, met bruine opdruk ‘FST’.

40 mg:
Bovenkant van de capsule: oranje, ondoorzichtig, met witte opdruk ‘40’. Onderkant van de capsule: geel, ondoorzichtig, met bruine opdruk ‘FST’.

Blisterverpakking

HDPE flacon met droogmiddel (silicagel), afgesloten met een verzegeld plastic dop.

Verpakkingsgrootten
Blisterverpakking: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 en 100 capsules
HDPE flacon met droogmiddel en plastic dop: 28, 30, 56 en 60 capsules

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Vergunninghouder Pharma B.V., Baarnsche dijk 1, 3741 LN Baarn

Fabrikant Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, IJsland
Balkanpharma Dupnitsa AD, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgarije

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven