Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Lipitor

Lipitor behoort tot een groep van geneesmiddelen die bekend zijn als de statines. Dit zijn lipide- (vet-) regulerende geneesmiddelen.

Wat is Lipitor en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lipitor wordt gebruikt om de lipiden, bekend als cholesterol en triglyceriden, in het bloed te verlagen wanneer een vetbeperkt dieet en levensstijlveranderingen alleen onvoldoende zijn gebleken. Als u een verhoogd risico op hartziekte heeft, kan Lipitor ook worden gebruikt om een dergelijk risico te verminderen, zelfs als uw cholesterolspiegels normaal zijn. Een standaard cholesterolverlagend dieet moet tijdens de behandeling worden voortgezet.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • U heeft een ziekte die de lever aantast of u heeft deze ziekte gehad;
 • Uit bloedonderzoek zijn niet verklaarde abnormale waarden voor de leverfunctie naar voren gekomen;
 • U bent een vrouw die kinderen kan krijgen en geen betrouwbare anticonceptie gebruikt;
 • U bent zwanger of probeert zwanger te worden;
 • U geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u aan ernstige ademhalingsinsufficiëntie lijdt;
 • Als u in de laatste 7 dagen het geneesmiddel fusidinezuur (een middel tegen bacteriële infecties) heeft gebruikt of als u dat momenteel gebruikt, via de mond of via een injectie. De combinatie van fusidinezuur en Lipitor kan tot ernstige spierproblemen leiden (rabdomyolyse);
 • Als u eerder een beroerte met een hersenbloeding heeft gehad of vochtblaasjes in de hersenen heeft door eerdere beroertes;
 • Als u nierproblemen heeft;
 • Als u een schildklier heeft die niet goed genoeg functioneert (hypothyroïdie);
 • Als u herhaalde of onverklaarde spierpijn heeft gehad of een persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van spierproblemen;
 • Als u eerder spierproblemen heeft gehad tijdens behandeling met andere lipidenverlagende geneesmiddelen (bijv. andere ‘-statine’ of ‘-fibraat’ geneesmiddelen);
 • Als u regelmatig een grote hoeveelheid alcohol drinkt;
 • Als u een voorgeschiedenis van leverziekte heeft;
 • Als u ouder bent dan 70 jaar.

Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, zal uw arts vóór en mogelijk tijdens uw behandeling met dit middel een bloedonderzoek moeten uitvoeren om uw kans op bijwerkingen aan de spieren te voorspellen. Het is bekend dat het risico op bijwerkingen aan de spieren, bijvoorbeeld rabdomyolyse, toeneemt als bepaalde geneesmiddelen tegelijkertijd worden ingenomen (zie ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Neem ook contact op met uw arts of apotheker als u constant last heeft van spierzwakte. Er kunnen aanvullende tests en geneesmiddelen nodig zijn om dit aan te tonen en te behandelen.

Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u suikerziekte heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lipitor nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Lipitor beïnvloeden of kunnen door Lipitor beïnvloed worden. Dit soort wisselwerking kan één of beide geneesmiddel(en) minder effectief maken. Daarnaast kan dit het risico of de ernst van de bijwerkingen vergroten, waaronder de belangrijke spierafbrekende aandoening die bekend staat als rabdomyolyse, zoals beschreven in "Mogelijke bijwerkingen":

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om de manier waarop uw immuunsysteem werkt te beïnvloeden, bijv. ciclosporine;
 • Bepaalde antibiotica of antischimmelmiddelen, bijv. erytromycine, claritromycine, telitromycine, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol, rifampicine, fusidinezuur;
 • Andere geneesmiddelen om de lipidespiegels te reguleren, bijv. gemfibrozil, andere fibraten, colestipol;
 • Sommige calciumkanaalblokkers die gebruikt worden voor angina pectoris of verhoogde bloeddruk, bijv. amlodipine, diltiazem; geneesmiddelen om uw hartritme te reguleren, bijv. digoxine, verapamil, amiodaron;
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van HIV, bijv. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, de combinatie van tipranavir/ritonavir enz;
 • Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van hepatitis C, bijv. telaprevir;
 • Andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze een wisselwerking hebben met Lipitor zijn onder andere ezetimib (verlaagd cholesterol), warfarine (dat de bloedstolling vermindert), orale anticonceptiemiddelen, stiripentol (een middel tegen toevallen dat wordt gebruikt bij epilepsie), cimetidine (gebruikt bij brandend maagzuur en maagdarmzweren), fenazon (een pijnstiller), colchine (gebruikt voor de behandeling van jicht) en antacida (maagzuurbindende middelen die aluminium of magnesium bevatten) en boceprevir (ter behandeling van leveraandoening zoals hepatitis C);
 • Geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn: sint-janskruid;
 • Als u via de mond fusidinezuur moet innemen voor de behandeling van een bacteriële infectie, zult u tijdelijk moeten stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer veilig kunt beginnen met het innemen van Lipitor. Het innemen van Lipitor samen met fusidinezuur kan in zeldzame gevallen leiden tot spierzwakte, -gevoeligheid of -pijn (rabdomyolyse). Zie "Mogelijke bijwerkingen" voor meer informatie over rabdomyolyse.

Waarop moet u letten met drinken en alcohol?

Zie "Hoe gebruikt u dit middel?" voor instructies m.b.t. het gebruik van dit middel. Let op het volgende:

 • Grapefruitsap (pompelmoessap): Drink niet meer dan één of twee kleine glazen grapefruitsap per dag, omdat grote hoeveelheden grapefruitsap de effecten van dit middel kunnen veranderen.
 • Alcohol: Vermijd het drinken van teveel alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’ voor nadere informatie.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of als u probeert zwanger te worden. Gebruik dit middel niet als u zwanger kunt worden, tenzij u betrouwbare anticonceptiemaatregelen neemt.

Gebruik dit middel niet als u borstvoeding geeft.

De veiligheid van dit middel gedurende de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding is nog niet bewezen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Normaal beïnvloedt dit geneesmiddel uw vermogen om te rijden of machines te bedienen niet. U mag echter niet rijden als dit geneesmiddel uw rijvaardigheid beïnvloedt. Gebruik geen gereedschap of machines als uw vermogen om ze te gebruiken wordt beïnvloed door dit geneesmiddel.

Lipitor bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Voordat de behandeling wordt gestart, zal uw arts u op een cholesterolverlagend dieet zetten. U moet met dit dieet doorgaan gedurende de behandeling met dit middel.

Dosering

De aanbevolen startdosering van dit middel is 10 mg eenmaal daags bij volwassenen en kinderen van 10 jaar en ouder. Indien noodzakelijk kan deze worden verhoogd door uw arts totdat u de hoeveelheid gebruikt die u nodig heeft. Uw arts zal de dosering aanpassen met tussenpozen van 4 weken of meer. De maximumdosering van dit middel is 80 mg eenmaal daags.

Lipitor tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met een slok water en kunnen op ieder tijdstip van de dag worden ingenomen, met of zonder voedsel. Probeer echter wel uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De duur van de behandeling met dit middel wordt bepaald door uw arts. Raadpleeg uw arts als u denkt dat het effect van dit middel te sterk of te zwak is.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien u per ongeluk te veel van dit middel heeft ingenomen (meer dan uw gebruikelijke dagelijkse dosis), neem dan contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor advies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel of wenst u de behandeling stop te zetten? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van uw tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • Ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht, de tong en de keel veroorzaakt, dat kan leiden tot ernstige ademhalingsmoeilijkheden;
 • Ernstige ziekte met hevige schilfering en zwelling van de huid, blaarvorming ter hoogte van de huid, mond, ogen, genitaliën en koorts. Huiduitslag met roze-rode vlekken, vooral op handpalmen of voetzolen. Mogelijk met blaarvorming;
 • Spierzwakte, -gevoeligheid of -pijn, vooral als u zich tegelijkertijd onwel voelt of koorts heeft. Dit kan worden veroorzaakt door abnormale spierafbraak (rabdomyolyse). Deze abnormale spierafbraak verdwijnt niet altijd, zelfs al bent u met het gebruik van atorvastatine gestopt; het kan levensbedreigend zijn en leiden tot nierproblemen.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Als u problemen krijgt met onverwachte of ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken, dan kan dit wijzen op een leveraandoening. Raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts.

Andere mogelijke bijwerkingen van dit middel

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Ontsteking van de neusholten, pijn in de keel, bloedneus;
 • Allergische reacties;
 • Verhoging van de bloedglucosespiegel (als u diabetes heeft, moet u uw bloedglucosespiegel nauwlettend in de gaten blijven houden), verhoging van de concentratie creatinekinase in het bloed;
 • Hoofdpijn;
 • Misselijkheid, verstopping, winderigheid, spijsverteringsstoornissen, diarree;
 • Gewrichtspijn, spierpijn en rugpijn;
 • Uitslagen van bloedonderzoek waaruit blijkt dat uw leverfunctie abnormaal kan worden.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Anorexie (verlies van eetlust), gewichtstoename, daling van de bloedglucosespiegel (als u diabetes heeft, moet u uw bloedglucosespiegel nauwlettend in de gaten blijven houden);
 • Nachtmerries, slapeloosheid;
 • Duizeligheid, gevoelloosheid van of tintelend gevoel in de vingers en tenen, vermindering van pijngevoel of tastzin, smaakverandering, geheugenverlies;
 • Wazig zien;
 • Suizingen in oren en/of hoofd;
 • Braken, oprispingen, pijn in onder- en bovenbuik, pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier leidend tot maagpijn);
 • Hepatitis (leverontsteking);
 • Huiduitslag en jeuk, netelroos, haaruitval;
 • Nekpijn, vermoeide spieren;
 • Vermoeidheid, zich onwel voelen, zwakte, pijn op de borst, zwelling vooral van de enkels (oedeem), verhoogde temperatuur;
 • Urineonderzoeken die positief zijn voor witte bloedcellen.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • Gezichtsstoornissen;
 • Onverwachte bloedingen of blauwe plekken;
 • Cholestase (gele verkleuring van de huid en het wit van de ogen);
 • Peesletsel.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Een allergische reactie – symptomen kunnen bestaan uit plotselinge piepende ademhaling en pijn of beklemd gevoel ter hoogte van de borst, zwelling van oogleden, gezicht, lippen, mond, tong of keel, ademhalingsmoeilijkheden, inzakken;
 • Gehoorverlies;
 • Gynaecomastie (vergroting van de borsten bij mannen).

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Constante spierzwakte.

Mogelijke bijwerkingen die zijn gemeld bij een aantal statines (geneesmiddelen van hetzelfde soort):

 • Seksuele problemen;
 • Depressie;
 • Ademhalingsproblemen waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts;
 • Diabetes. Hierop heeft u een groter risico als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren, gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking of fles en de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht;

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is atorvastatine.

 • Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg atorvastatine (als atorvastatine calciumtrihydraat);
 • Elke filmomhulde tablet bevat 20 mg atorvastatine (als atorvastatine calciumtrihydraat);
 • Elke filmomhulde tablet bevat 40 mg atorvastatine (als atorvastatine calciumtrihydraat);
 • Elke filmomhulde tablet bevat 80 mg atorvastatine (als atorvastatine calciumtrihydraat).

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Calciumcarbonaat;
 • Microkristallijne cellulose;
 • Lactose monohydraat;
 • Natriumcroscarmellose;
 • Polysorbaat 80;
 • Hydroxypropylcellulose;Normal
 • Magnesiumstearaat.

De filmomhulling van Lipitor bevat:

 • Hypromellose;
 • Macrogol 8000;
 • Titaandioxide (E171);
 • Talk;
 • Simeticonemulsie:
  • Simeticon;
  • Stearaat-emulgatoren (polyethyleenglycol sorbitaan-tristearaat, polyethoxylaatstearaat, glyceriden);
  • Verdikkingsmiddelen (methylcellulose, xanthaamgom);
  • Benzoëzuur;
  • Sorbinezuur;
  • Zwavelzuur.

Hoe ziet Lipitor eruit?

 • Lipitor 10 mg filmomhulde tabletten zijn wit met een ronde vorm met een diameter van 5,6 mm. Aan de ene zijde hebben ze de opdruk “10” en aan de andere zijde “ATV”;
 • Lipitor 20 mg filmomhulde tabletten zijn wit met een ronde vorm met een diameter van 7,1 mm. Aan de ene zijde hebben ze de opdruk “20” en aan de andere zijde “ATV”;
 • Lipitor 40 mg filmomhulde tabletten zijn wit met een ronde vorm met een diameter van 9,5 mm. Aan de ene zijde hebben ze de opdruk “40” en aan de andere zijde “ATV”;
 • Lipitor 80 mg filmomhulde tabletten zijn wit met een ronde vorm met een diameter van 11,9 mm. Aan de ene zijde hebben ze de opdruk “80” en aan de andere zijde “ATV”.

De blisterverpakking bestaat uit een bovenzijde van polyamide/aluminium-folie/polyvinylchloride en een aluminium folie/vinyl heat-seal gecoate achterzijde. De fles is gemaakt van HDPE, bevat een droogmiddel en heeft een druk-en-draai sluiting.

Hoeveel zit er in een verpakking?

Lipitor is beschikbaar in blisterverpakkingen van 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 en 100 filmomhulde tabletten, ziekenhuisverpakkingen van 50, 84, 100, 200 (10 x 20) of 500 filmomhulde tabletten en flessen met 90 filmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven