Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Mirvaso

Mirvaso bevat de werkzame stof brimonidine die tot een groep geneesmiddelen hoort die men gewoonlijk “alfa-agonisten” noemt.

Wat is Mirvaso (gel) en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het wordt op de huid van het gezicht aangebracht om roodheid als gevolg van rosacea bij volwassen patiënten te behandelen.

Roodheid in het gezicht als gevolg van rosacea wordt veroorzaakt door een verhoogde bloedtoevoer naar de huid van het gezicht, wat het gevolg is van vergroting (verwijding) van de kleine bloedvaten in de huid.

Wanneer Mirvaso wordt aangebracht, zorgt dit ervoor dat deze bloedvaten weer vernauwen. Dit leidt tot een afname in overmatige bloedtoevoer en roodheid.

Wanneer mag u Mirvaso (gel) niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Mirvaso gel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek "Inhoud van de verpakking en overige informatie;
 • Bij kinderen jonger dan 2 jaar, waarbij het risico op bijwerkingen als gevolg van opname van het geneesmiddel door de huid verhoogd kan zijn;
 • U neemt bepaalde geneesmiddelen in voor een depressie of voor de ziekte van Parkinson, met inbegrip van zogenaamde monoamino-oxidaseremmers (MAO-remmers) (bijvoorbeeld selegiline of moclobemide) of tricyclische antidepressiva (zoals imipramine) of tetracyclische antidepressiva (zoals maprotiline, mianserine of mirtazapine);
 • Het gelijktijdige gebruik van Mirvaso met deze geneesmiddelen kan leiden tot een daling van de bloeddruk.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mirvaso gel?

Neem contact op met uw arts voordat u Mirvaso gel gebruikt als:

 • De huid van uw gezicht geïrriteerd is of open wonden heeft;
 • U problemen met uw hart of bloedsomloop heeft;
 • U een depressie heeft, een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen of het hart, een daling van de bloeddruk na het opstaan, een verminderde bloedtoevoer naar de handen, voeten of huid, of het syndroom van Sjögren (een chronische ziekte waarbij het natuurlijke afweersysteem van het lichaam – het immuunsysteem – de vochtproducerende klieren aanvalt);
 • U nier- of leverproblemen heeft of die in het verleden heeft gehad;
 • U een laserprocedure op de huid heeft ondergaan of van plan bent te ondergaan.

Het is belangrijk de behandeling te beginnen met een kleine hoeveelheid gel en daarna de dosis geleidelijk te verhogen zonder de maximumdosis te overschrijden (zie “Hoe gebruikt u Mirvaso gel?”).

Breng Mirvaso niet vaker aan dan eenmaal per dag en gebruik niet meer dan de maximale dagelijkse dosis van 1 g (ongeveer 5 hoeveelheden ter grootte van een erwt). Zie ook de instructies in “Hoe gebruikt u Mirvaso gel?”.

Verergering van roodheid van de huid, overmatig blozen of een brandend gevoel van de huid

Bij maximaal 1 op de 6 patiënten keert de roodheid in ergere mate terug dan deze oorspronkelijk was. Een dergelijke verergering van de roodheid treedt meestal op binnen de eerste 2 weken van de behandeling met Mirvaso. Meestal verdwijnt deze roodheid vanzelf na het stoppen van de behandeling. In de meeste gevallen zou het effect binnen een paar dagen geleidelijk moeten verdwijnen. Voordat u de behandeling met Mirvaso hervat, dient u de gel op een klein gedeelte van het gezicht te testen op een dag waarop u thuis kunt blijven. Als er geen verergering van de roodheid of een brandend gevoel optreedt, kunt u verdergaan met de gebruikelijke behandeling (zie rubriek 3). Als de roodheid erger wordt of onverwachts optreedt, dient u de behandeling stop te zetten en contact op te nemen met uw arts.

Als één van bovengenoemde waarschuwingen op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts aangezien dit geneesmiddel misschien niet voor u geschikt is.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat de veiligheid en werkzaamheid voor deze leeftijdsgroep niet zijn vastgesteld. Dit is vooral belangrijk bij kinderen jonger dan 2 jaar (zie onder “Wanneer mag u Mirvaso gel niet gebruiken?”).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Mirvaso nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, want deze geneesmiddelen kunnen uw behandeling met Mirvaso beïnvloeden of Mirvaso kan uw behandeling met deze geneesmiddelen beïnvloeden.

Gebruik Mirvaso niet met selegiline, moclobemide, imipramine, mianserine of maprotiline, geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden bij een depressie of de ziekte van Parkinson, aangezien dit zou kunnen leiden tot een veranderde werkzaamheid van Mirvaso of tot een verhoogde kans op bijwerkingen, zoals een daling van de bloeddruk (zie onder “Wanneer mag u Mirvaso gel niet gebruiken?”).

Bovendien, laat het uw arts weten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van pijn, slaapstoornissen of angststoornissen;
 • Geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van psychiatrische stoornissen (chloorpromazine) of gebruikt voor hyperactiviteit (methylfenidaat) of gebruikt voor hoge bloeddruk (reserpine);
 • Geneesmiddelen die hun werking op hetzelfde lichaamsmechanisme uitoefenen als Mirvaso (andere alfa-agonisten, bijvoorbeeld clonidine; zogenaamde alfablokkers of alfa-antagonisten, bijvoorbeeld prazosine, isoprenaline, die meestal worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, trage hartslag of astma);
 • Hartglycosiden (bijvoorbeeld digoxine), gebruikt voor de behandeling van hartproblemen;
 • Geneesmiddelen met een bloeddrukverlagende werking zoals bètablokkers of calciumkanaalblokkers (bijvoorbeeld propranolol, amlodipine).

Als u één van bovengenoemde geneesmiddelen gebruikt, of als u het niet zeker weet, neem dan contact op met uw arts.

Waarop moet u letten met alcohol?

Vertel het uw arts als u regelmatig alcohol drinkt, want dit zou uw behandeling met dit geneesmiddel kunnen beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van Mirvaso tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen, omdat de effecten op uw ongeboren baby niet bekend zijn. U mag dit geneesmiddel niet gebruiken gedurende de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mirvaso heeft geen significante invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Mirvaso bevat:

 • Methylparahydroxybenzoaat, dat allergische reacties kan veroorzaken (wellicht vertraagd);
 • Propyleenglycol, dat huidirritatie kan veroorzaken.

Hoe gebruikt u Mirvaso (gel)?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Belangrijk

 • Mirvaso is bedoeld voor volwassenen en uitsluitend voor gebruik op de huid van het gezicht;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet op andere lichaamsdelen, vooral niet op vochtige plekken van het lichaam, bijvoorbeeld uw ogen, mond, neus of vagina;
 • Niet inslikken;
 • Houd Mirvaso gel buiten het bereik van kinderen.

Dosering

 • Het wordt aanbevolen om Mirvaso alleen eenmaal daags op het gezicht aan te brengen;
 • In de eerste week begint u de behandeling met een kleine hoeveelheid gel, zoals uw arts of verpleegkundige u dat heeft uitgelegd;
 • Als uw symptomen niet veranderen of maar een beetje verbeteren, mag u geleidelijk de hoeveelheid gel verhogen. Breng zachtjes en gelijkmatig een zeer dunne laag gel aan, zoals uw arts of verpleegkundige u dat heeft verteld. Het is belangrijk dat u de maximale dagelijkse dosis van 1 g (5 hoeveelheden ter grootte van een erwt, aangebracht op het hele gezicht) niet overschrijdt;
 • Als uw symptomen tijdens de behandeling met Mirvaso verergeren (toename van roodheid of een brandend gevoel van de huid), stop dan met de behandeling en maak een afspraak met uw arts – zie ook “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mirvaso gel?”.
 • U moet de ogen, oogleden, lippen, mond en de binnenkant van de neus vermijden. Mocht er wat gel op deze plaatsen terechtkomen, spoel deze dan onmiddellijk af met veel water. Als de roodheid erger wordt of als u een brandend gevoel van de huid waarneemt, stop dan met het gebruik van Mirvaso en neem contact op met uw arts indien nodig;
 • Breng geen andere geneesmiddelen voor uitwendig gebruik of cosmetica aan vlak vóór het dagelijks aanbrengen van Mirvaso. U mag deze producten pas gebruiken nadat het aangebrachte Mirvaso is opgedroogd;
 • Na het aanbrengen van dit geneesmiddel moet u onmiddellijk uw handen wassen.

Let goed op als u de tube/pomp voor de eerste keer opent, zodat er niet meer dan de benodigde hoeveelheid gel uit de tube/pomp stroomt. Als dat toch gebeurt, gooi de overtollige gel weg, zodat u niet meer dan de aanbevolen dosis aanbrengt. Zie de alinea “Hoe gebruikt u Mirvaso gel?” hierboven.

Hoe kan de tube met een kindveilige dop worden geopend?

 • Om morsen te vermijden, mag u niet in de tube knijpen bij het openen of sluiten ervan;
 • Duw de dop naar beneden en draai deze een kwartslag naar links;
 • Verwijder vervolgens de dop.

Hoe kan de tube met een kindveilige dop worden gesloten?

 • Duw de dop naar beneden en draai deze naar rechts.

Hoe kan de pomp met een kindveilige dop worden geopend?

 • Duw de dop naar beneden en draai deze naar links totdat de dop kan worden verwijderd.

Opmerking: wanneer de dop verwijderd is, is de pomp niet kindveilig

 • Voordat u de pomp voor de eerste keer gebruikt, moet u deze vullen door enkele keren te drukken totdat er geneesmiddel op uw vingertop komt;
 • Wanneer u Mirvaso gel op uw gezicht wilt aanbrengen, drukt u een hoeveelheid Mirvaso ter grootte van een erwt uit de pomp op uw vingertop;
 • Wanneer u de pomp wilt sluiten, doet u de dop terug op de pomp. Duw de dop naar beneden en draai deze weer naar rechts totdat hij niet verder kan. De pomp is weer kindveilig.

Heeft u te veel van Mirvaso gel gebruikt?

Wanneer u meer dan de maximale dagelijkse dosis binnen een periode van 24 uur aanbrengt, zou dit tot huidirritatie of andere bijwerkingen op het behandelde gebied kunnen leiden. Herhaalde dosering binnen dezelfde periode van 24 uur zou kunnen leiden tot bijwerkingen zoals lage bloeddruk, sufheid of slaperigheid. Neem contact op met uw arts; hij of zij zal u advies geven over wat u moet doen.

Als iemand, vooral een kind, per ongeluk Mirvaso inslikt, kan hij of zij ernstige bijwerkingen krijgen en moet hij of zij in een ziekenhuis worden behandeld.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis als u, een kind of iemand anders dit geneesmiddel inslikt en één van de volgende symptomen heeft: duizelig gevoel door lage bloeddruk, braken, vermoeidheid of sufheid, vertraagde of onregelmatige hartslag, kleine pupillen (samengetrokken pupillen), moeilijk of langzaam ademen, slapte, lage lichaamstemperatuur en convulsies (stuiptrekkingen). Neem de verpakking van het geneesmiddel mee, zodat de arts weet wat werd ingeslikt.

Bent u vergeten Mirvaso gel te gebruiken?

Mirvaso werkt op dagelijkse basis, vanaf de eerste dag van de behandeling. Als u een dagelijkse dosis vergeet, zal uw roodheid die dag niet verminderd zijn. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Mirvaso gel

Neem contact op met uw arts voordat u de behandeling stopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen van Mirvaso (gel)

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u ernstige irritatie of contactallergie ontwikkelt (bijvoorbeeld een allergische reactie, huiduitslag), bijwerkingen die soms voorkomen, stop met het gebruik van Mirvaso en neem contact op met uw arts. In sommige gevallen kunnen de symptomen buiten het behandelde gebied optreden.

Mirvaso kan ook de volgende andere bijwerkingen veroorzaken:

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen maximaal 1 op de 10 personen treffen):

 • Overmatig blozen;
 • Overmatig bleek worden (bleekheid) op de plaats waar de gel is aangebracht;
 • Roodheid van de huid, brandend gevoel van de huid of jeuk.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen maximaal 1 op de 100 personen treffen):

 • Acne;
 • Droge mond;
 • Koud gevoel in handen en voeten;
 • Warm gevoel;
 • Hoofdpijn;
 • Verstopte neus;
 • Huiduitslag, pijnlijke huid of onprettig aanvoelende huid, huidirritatie of ontsteking van de huid, droge huid, warm gevoel van de huid, tintelend of prikkend gevoel;
 • Zwelling van het ooglid;
 • Zwelling van het gezicht;
 • Guiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten);
 • Verergering van rosacea (huidaandoening die zich kenmerkt door uitslag, roodheid en puistjes in het gezicht);
 • Duizeligheid.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen maximaal 1 op 1.000 personen treffen):

 • Angio-oedeem (een ernstige allergische reactie die meestal gepaard gaat met zwelling van het gezicht, de mond of de tong). Indien dit optreedt, stop dan met de behandeling.
 • Hypotensie (daling van de bloeddruk);
 • Verlaging van de hartslag (trage hartslag, oftewel bradycardie).

Hoe bewaart u Mirvaso (gel)?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, de tube en de pomp na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Niet in de vriezer bewaren;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Mirvaso gel?

De werkzame stof in Mirvaso gel is brimonidine. Eén gram gel bevat 3,3 mg brimonidine, overeenkomend met 5 mg brimonidinetartraat. De andere stoffen in Mirvaso gel zijn:

 • Carbomeer;
 • Methylparahydroxybenzoaat (E218);
 • Fenoxyethanol;
 • Glycerol;
 • Titaandioxide;
 • Propyleenglycol;
 • Natriumhydroxide;
 • Gezuiverd water.

Hoe ziet Mirvaso eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Mirvaso is een witte tot lichtgele, ondoorzichtige gel. Het wordt geleverd in tubes die 2, 10 of 30 gram gel bevatten of in een luchtloos pompsysteem dat 30 g gel bevat;
 • Verpakkingsgrootte van 1 tube of 1 pomp;
 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Galderma International
Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin – La Défense 4
La Défense Cedex 92927
Frankrijk

Fabrikant

Laboratoires Galderma
Z.I. Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran
Frankrijk

Galderma Laboratorium GmbH
Georg-Glock-Str. 8
D-40474 Düsseldorf
Duitsland

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven