Menu

Vardenafil

Dit middel bevat vardenafil, een middel uit de groep geneesmiddelen die fosfodiësterase type 5remmers heet. Ze worden gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen bij volwassen mannen, een aandoening die inhoudt dat het moeilijk is om een erectie te krijgen of te behouden. Ten minste één op de tien mannen heeft wel eens problemen bij het krijgen of het behouden van een erectie. Er kunnen lichamelijke of psychische oorzaken zijn, of een combinatie van beide. Wat de oorzaak ook mag zijn, door spier- en bloedvatveranderingen blijft er niet genoeg bloed in de penis om deze stijf te maken en te houden. Dit middel werkt alleen als u seksueel wordt geprikkeld. Het vermindert de werking van een natuurlijke chemische stof in het lichaam die de erectie laat verdwijnen. Door dit middel kan een erectie lang genoeg duren voor een bevredigende geslachtsgemeenschap.

1. Wat is Vardenafil en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel bevat vardenafil, een middel uit de groep geneesmiddelen die fosfodiësterase type 5remmers heet. Ze worden gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen bij volwassen mannen, een aandoening die inhoudt dat het moeilijk is om een erectie te krijgen of te behouden.

Ten minste één op de tien mannen heeft wel eens problemen bij het krijgen of het behouden van een erectie. Er kunnen lichamelijke of psychische oorzaken zijn, of een combinatie van beide. Wat de oorzaak ook mag zijn, door spier- en bloedvatveranderingen blijft er niet genoeg bloed in de penis om deze stijf te maken en te houden.

Dit middel werkt alleen als u seksueel wordt geprikkeld. Het vermindert de werking van een natuurlijke chemische stof in het lichaam die de erectie laat verdwijnen. Door dit middel kan een erectie lang genoeg duren voor een bevredigende geslachtsgemeenschap.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Overgevoeligheidsverschijnselen kunnen zijn: uitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen en kortademigheid.
 • U gebruikt geneesmiddelen die nitraten bevatten, zoals glyceroltrinitraat, voor de behandeling van angina pectoris (beklemmend, drukkend, pijnlijk gevoel op de borst), of geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet. Bij gebruik van deze geneesmiddelen samen met dit middel kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen.
 • U gebruikt ritonavir of indinavir, geneesmiddelen die gebruikt worden om een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te behandelen.
 • U bent ouder dan 75 jaar en u gebruikt ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties.
 • U heeft ernstige hart- of leverproblemen.
 • U ondergaat nierdialyse.
 • U heeft recentelijk een beroerte of hartaanval gehad.
 • U heeft of had een lage bloeddruk.
 • In uw familie is eerder een degeneratieve oogziekte voorgekomen (zoals retinitis pigmentosa).
 • U heeft ooit een aandoening gehad waarbij verlies van het gezichtsvermogen optrad als gevolg van schade aan de oogzenuw door onvoldoende bloedtoevoer, bekend als niet-arterieel ischemisch oogzenuwlijden (NAION).
 • U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals dit middel, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wees extra voorzichtig met dit middel

 • Als u hartproblemen hebt. Het kan gevaarlijk voor u zijn om seks te hebben.
 • Als u lijdt aan een onregelmatige hartslag (hartritmestoornissen) of als u een erfelijke hartziekte hebt die invloed heeft op het elektrocardiogram (hartfilmpje).
 • Als u een lichamelijke aandoening hebt die invloed heeft op de vorm van de penis. Dit kunnen aandoeningen zijn zoals angulatie, ziekte van Peyronie of fibrose van het corpus cavernosum.
 • Als u een ziekte hebt die erecties kan veroorzaken die niet overgaan (priapisme). Dit zijn onder meer sikkelcelanemie, multipel myeloom en leukemie.
 • Wanneer u een maagzweer hebt (ook wel maag-darmzweer genoemd).
 • Wanneer u een bloedingsstoornis hebt (zoals hemofilie).
 • Als u andere middelen voor erectiestoornissen gebruikt, waaronder ook vardenafil orodispergeerbare tabletten (zie rubriek: Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?).
 • Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan de inname van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Vardenafil Teva nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

Sommige geneesmiddelen kunnen problemen geven, in het bijzonder:

 • nitraten, geneesmiddelen tegen angina, of stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (‘poppers’). Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met dit middel kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen. Neem eerst contact op met een arts voordat u dit middel inneemt.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol.
 • ritonavir of indinavir, geneesmiddelen tegen hiv. Neem eerst contact op met een arts voordat u dit middel inneemt.
 • ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties.
 • erytromycine of claritromycine, macrolide antibiotica (middelen tegen bepaalde infecties met bacteriën).
 • alfablokkers, een type geneesmiddel dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk of een vergroting van de prostaat (zoals benigne prostaathyperplasie) te behandelen.
 • riociguat.

Gebruik Vardenafil Teva filmomhulde tabletten niet samen met een andere behandeling voor erectiestoornissen, waaronder vardenafil orodispergeerbare tabletten.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

 • U kunt dit middel met of zonder voedsel innemen - maar bij voorkeur niet na een zware of vetrijke maaltijd, omdat dit het begin van de werking kan uitstellen.
 • Drink geen grapefruitsap als u dit middel gebruikt. Dit kan invloed hebben op de werking van het geneesmiddel.
 • Alcoholische dranken kunnen erectiestoornissen verergeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel is niet bestemd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan bij sommige mensen duizeligheid veroorzaken of het gezichtsvermogen beïnvloeden. Wanneer u zich duizelig voelt of wanneer u minder goed ziet na gebruik van dit middel, rij dan niet en gebruik geen gereedschap of machines.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 10 mg.

Neem dit middel ongeveer 25 tot 60 minuten vóór seksuele activiteit in. Door seksuele prikkeling kunt u een erectie hebben na ongeveer 25 minuten tot 4-5 uur na het innemen van dit middel.

Slik één tablet door met een glas water.

Gebruik dit middel niet samen met andere vormen van vardenafil.

Gebruik dit middel niet vaker dan eenmaal per dag.

Vertel het aan uw arts als u denkt dat dit middel te sterk of niet sterk genoeg werkt. Hij of zij kan voorstellen om over te stappen op een andere formulering van dit middel met een andere dosering, afhankelijk van hoe goed het bij u werkt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Mannen die te veel van dit middel innemen, kunnen last krijgen van meer bijwerkingen of kunnen ernstige rugpijn krijgen. Als u meer van dit middel inneemt dan u is voorgeschreven, vertel dit dan aan uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

<span>4. Mogelijke bijwerkingen</span>

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste effecten zijn mild tot matig.

Gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente vermindering of verlies van het zicht in één of beide ogen is ervaren door patiënten. Gebeurt dit, stop dan met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Plotselinge vermindering of verlies van gehoor is gemeld.

De kans op het krijgen van een bijwerking wordt in de volgende categorieën beschreven:

Zeer vaak:

komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

 • hoofdpijn.

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers

 • duizeligheid
 • blozen
 • verstopte neus of loopneus
 • spijsverteringsstoornis.

Soms:

komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers

 • opzwellen van huid en slijmvliezen, waaronder opgezwollen gezicht, lippen of keel
 • slaapstoornis
 • slaperigheid
 • gevoelloosheid en verminderde tastzin
 • effecten op het zicht; rode ogen, effecten op het zien van kleuren, pijn en ongemak aan de ogen, overgevoeligheid voor licht
 • oorsuizen, draaiduizeligheid met stoornis in het evenwicht (vertigo)
 • snelle hartslag of bonzend hart
 • ademnood
 • verstopte neus
 • brandend maagzuur, maagontsteking, buikpijn, diarree, overgeven, misselijkheid, droge mond
 • verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed
 • huiduitslag, roodheid van de huid
 • rug- of spierpijn, verhoogde hoeveelheid van een spierenzym in het bloed (creatinefosfokinase), stijve spieren
 • aanhoudende erecties
 • algemeen onwel, ziek voelen (malaise).

Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers

 • ontsteking van het oogslijmvlies die hierdoor jeuken, tranen of rood zijn (conjunctivitis)
 • allergische reacties
 • angst
 • flauwvallen
 • geheugenverlies
 • aanval van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies)
 • verhoogde druk in het oog (glaucoom), toegenomen traanvorming
 • effecten op het hart (zoals een hartaanval, veranderde hartslag of angina)
 • hoge of lage bloeddruk
 • bloedneus
 • effect op de uitslag van bloedonderzoek voor het controleren van de leverfunctie
 • gevoeligheid van de huid voor zonlicht -
 • pijnlijke erecties
 • pijn op de borst.

Zeer zelden of niet bekend: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers of de frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens

 • bloed in de urine (hematurie)
 • bloeding van de penis (penisbloeding)
 • aanwezigheid van bloed in het zaad (hematospermie).

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking of doos na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is vardenafil.

Elke 5 mg tablet bevat 5 mg vardenafil (als hydrochloride)

Elke 10 mg tablet bevat 10 mg vardenafil (als hydrochloride)

Elke 20 mg tablet bevat 20 mg vardenafil (als hydrochloride) - De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn:

Tabletkern: crospovidon, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat).

Filmomhulling: polyvinylalcohol (E1203), titaandioxide (E171), talk (E553b), macrogol/PEG 3350 (E1521), methacrylzuur ethylacrylaat 1:1 copolymeer Type A, geel ijzeroxide (E172), natriumbicarbonaat (E500 (ii)), rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Vardenafil Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Vardenafil Teva 5 mg: lichtgele tablet van 6 mm gemarkeerd met ‘A719’ aan een zijde.

Vardenafil Teva 10 mg: lichtgele tablet van 7 mm gemarkeerd met ‘A721’ aan een zijde.

Vardenafil Teva 20 mg: lichtgele tablet van 8,5 mm gemarkeerd met ‘A723’ aan een zijde.

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 2, 4, 8, 12, 20, 24, 36 en 48 tabletten.

Bijsluiter(s)
Terug naar boven