Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Azyter

 • Ögondroppar
 • Vid ögoninfektion orsakad av bakterier
 • Kuren ska fullföljas

Om Azyter

Azyter är ett läkemedel i form av ögondroppar. Ögondropparna innehåller azitromycin, ett antibiotikum. Detta antibiotikum dödar vissa bakterier som orsakar ögoninfektion. Azyter används i form av endosbehållare.

Azyter föreskrivs av läkare för behandling av:

 • Varig bakterieinfektion av bindhinnan (konjunktivit)
 • Trakomkonjunktivit (särskild ögoninfektion orsakad av bakterien Chlamydia trachomatis, som förekommer i utvecklingsländer)

Ögondropparna kan användas vid behandling av såväl vuxna som barn (även nyfödda).

Användning

Allmänna riktlinjer för användning av Azyter ögondroppar är:

 • Tvätta händerna omsorgsfullt före och efter applicering av läkemedlet.
 • Droppa en droppe i ögat som ska behandlas medan du tittar uppåt samtidigt som du drar det nedre ögonlocket lätt nedåt.
 • Undvik att vidröra ögat och ögonlocken med endosbehållarens droppspets.
 • Kassera endosbehållaren efter användning. Du ska inte spara den för senare användning.
 • Medan du har ögoninfektion bör du undvika att bära kontaktlinser.

I bipacksedeln hittar du mer information om använding av Azyter.

Dosering

Rekommenderad dos är:

 • Vuxna och barn: 1 droppe 2 gånger dagligen i ögat/ögonen som ska behandlas (1 droppe på morgonen och 1 droppe på kvällen). Behandlingslängden är 3 dygn, även om besvären ännu inte helt har försvunnit – läkemedlets effekt kvarstår nämligen ett par dagar efter behandlingens slut.

Alkohol/körförmåga

Du kan uppleva övergående dimsyn efter administrering av läkemedlet i ögat/ögonen. Vänta tills du återfått normal syn innan du kör bil eller använder maskiner.

Ingen särskild varning gäller angående alkoholintag under behandling med Azyter.

Glömd dos/sluta använda Azyter

Har du glömt att använda Azyter? Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Rådfråga alltid läkare om du överväger att avsluta behandlingen med Azyter.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Azyter om du är allergisk mot azitromycin, mot något annat antibiotikum som tillhör gruppen makrolider eller mot triglycerider med medellång kolkedja.

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare angående användning av Azyter i följande fall:

 • Om en allergisk reaktion uppkommer – sluta använda ögondropparna
 • Om du inte upplevt förbättring inom tre dygn efter behandlingens början eller upplever onormala besvär

Graviditet och amning

Rådgör med läkare innan du använder Azyter om du är gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Azyter

Om du använder något annat läkemedel som ska appliceras i ögat, ska du först applicera detta och sedan vänta i 15 minuter innan du använder Azyter ögondroppar. Azyter ska alltid administreras sist.

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel.

Biverkningar

Liksom ala läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Azyter kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare):

 • Övergående obehag i ögat (klåda, sveda, stickningar)

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Dimsyn
 • En kletig känsla i ögat
 • En känsla av främmande föremål i ögat

Mindre vanliga (kan påverka 1 av 100 användare):

 • Allvarlig allergisk reaktion som leder till svullnad i ansiktet eller halsen (angioödem)
 • Allergisk reaktion (överkänslighet)
 • Inflammation i ögonvitan som kan bero på infektion eller allergi (konjunktivit)
 • Allergisk inflammation i ögonvitan (allergisk konjunktivit)
 • Inflammation i hornhinnan (keratit)
 • Kliande hud på ögonlocken (ögonlockseksem)
 • Torrhet, rodnad/svullnad av ögonlocken (ögonlocksödem)
 • Ögonallergi
 • Tårutsöndring
 • Röda ögonlock (ögonlockserytem)
 • Röda ögon (konjunktival hyperemi)

Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar – detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen är azitromycindihydrat. Ett gram lösning innehåller 15 mg azitromycindihydrat motsvarande 14,3 mg azitromycin. En endosbehållare på 250 mg lösning innehåller 3,75 mg azitromycindihydrat.

Övriga innehållsämnen är triglycerider med medellång kolkedja.

Tillverkare av Azyter är:

Laboratoires Thea
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike

Laboratoire Unither
ZI de la Guérie
50200 Coutances
Frankrike

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Azyter kan laddas ner här.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen