Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Emtricitabin / Tenofovir Disoproxil

 • För behandling av HIV
 • Minskar även risken för HIV-smitta
 • Läkemedlet ska tas dagligen
 • Kan påverka reaktionsförmågan

Om Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil är ett läkemedel för behandling av HIV. De aktiva substanserna – emtricitabin (en omvänd transkriptashämmare av nukleosidtyp) och tenofovirdisoproxil (en omvänd transkriptashämmare av nukleotidtyp) – kallas även för NRTI:er.

Detta läkemedel påverkar den normala funktionen hos ett enzym (omvänt transkriptas) som HIV-viruset behöver för sin reproduktion (förökning).

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil föreskrivs av läkare i följande situationer:

 • Vid humant immunbristvirus 1-infektion (HIV-1) hos vuxna – detta läkemedel används alltid i kombination med andra läkemedel vid behandling av HIV-infektion
 • För att minska risken för infektion med HIV-1 – läkemedlet tas i sådana fall dagligen och kombineras med åtgärder för säkert sex
 • Som ersättning för emtricitabin och tenofovirdisoproxil i fall där dessa läkemedel ska tas separat i lika stora doser

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil botar inte HIV-infektion. Medan du tar detta läkemedel kan du fortfarande utveckla infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med HIV-infektion. Personer som är HIV-positiva kan fortfarande överföra HIV-smitta när de tar detta läkemedel, trots att risken minskas med effektiv antiretroviral behandling. Diskutera nödvändiga åtgärder med din läkare för att undvika att smitta andra.

Användning

Din läkare kommer att förklara för dig hur du ska använda Emtricitabine/Tenofovir disoproxil. Tabletten ska tas i samband med måltid. Om du har svårt att svälja tabletten hel kan du krossa den med spetsen av en sked. Pulvret kan sedan lösas upp i ett halvt glas vatten eller juice och drickas upp omedelbart.

Ta alltid den dos som läkaren föreskrivit.

Tar du detta läkemedel för att minska risken för att få HIV?

 • Det är viktigt att du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil varje dag, alltså inte bara när du befinner (eller har befunnit) dig i en riskfylld situation.
 • Gör regelbundna HIV-test.
 • Se till att alltid vidta åtgärder för säkert sex. Använd kondom och dela inte föremål som kan innehålla blod eller kroppsvätskor (t.ex. tandborstar, rakhyvlar eller injektionsnålar) med andra personer.
 • Testa dig för andra sexuellt överförbara infektioner såsom syfilis och gonorré. Dessa infektioner ökar risken för HIV-infektion.

Dosering

Dosen beror på din situation och fastställs av läkare. Rekommenderad dos av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil är:

 • Vuxna: 1 tablett dagligen.

I bipacksedeln hittar du mer information om användning och dosering av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel kan orsaka yrsel. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner att du blir yr när du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil.

För detta läkemedel gäller inga varningar angående alkoholintag.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Har du fått i dig större dos läkemedel än vad läkaren föreskrivit? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta en tablett? Det är viktigt att du inte missar någon dos med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil. Om du märker att du missat en dos inom 12 timmar efter det att dosen skulle ha tagits, ska du ta tabletten så fort som möjligt. Om det har gått mer än 12 timmar efter det att dosen skulle ha tagits, hoppar du över den glömda dosen och fortsätter enligt ditt vanliga doseringsschema.

Om du kräks inom en 1 timme efter det att du tagit en dos Emtricitabine/Tenofovir disoproxil ska du ta en ny tablett som ersättning.

Sluta inte ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil är inte alltid lämpligt att ta. Ta inte Emtricitabine/Tenofovir disoproxil om du är allergisk mot emtricitabin, tenofovir, tenofovirdisoproxil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”).

 • Om du inte har HIV: För att minska risken för att få HIV måste du vara HIV-negativ innan du börjar ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil eftersom detta läkemedel endast kan minska risken för att du får HIV innan du smittas.
 • Om du har HIV måste Emtricitabine/Tenofovir disoproxil tas i kombination med andra läkemedel.

Varningar och försiktighet

För detta läkemedel gäller ett antal extra varningar och försiktighetsåtgärder, som t.ex:

 • Emtricitabine/Tenofovir disoproxil kan påverka njurfunktionen. Innan och under behandlingen kan din läkare ordinera blodprov för att mäta njurarnas funktion.
 • Informera din läkare om du har eller har haft en leversjukdom, inklusive hepatit (leverinflammation).
 • Ta reda på din hepatit B-virusstatus (HBV-status) innan du börjar ta
  Emtricitabine/Tenofovir disoproxil. Om du har HBV får du inte sluta ta detta läkemedel.
 • Tala med din läkare om du är över 65 år. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil har ännu inte studerats hos patienter över 65 års ålder.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du är gravid eller ammar.

Amning rekommenderas inte om du har HIV och/eller tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil.

Andra läkemedel och Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Ta inte Emtricitabine/Tenofovir disoproxil om du redan tar andra läkemedel som innehåller emtricitabin eller tenofovirdisoproxil, eller andra antivirala läkemedel som innehåller tenofoviralafenamid, lamivudin eller adefovirdipivoxil.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel, eftersom samtidig användning av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil kan skada njurarna:

 • Aminoglykosider (mot bakteriell infektion)
 • Amfotericin B (mot svampinfektion)
 • Foskarnet (mot virusinfektion)
 • Ganciklovir (mot virusinfektion)
 • Pentamidin (mot infektioner)
 • Vankomycin (mot bakteriell infektion)
 • Interleukin-2 (för behandling av cancer)
 • Cidofovir (mot virusinfektion)
 • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat, för lindring av skelett- eller muskelsmärta)

Om du tar andra antivirala läkemedel (proteashämmare) för behandling mot HIV kan din läkare komma att ordinera blodprover för att noggrant kunna övervaka din njurfunktion.

Det är också viktigt att tala om för din läkare om du tar ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir för behandling av hepatit C-infektion.

Om du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil i kombination med andra antivirala läkemedel som innehåller didanosin, kan blodnivåerna av didanosin öka och CD4-celltalet sjunka. Sällsynta fall av bukspottkörtelinflammation och laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet), i vissa fall med dödlig utgång, har rapporterats vid samtidig behandling med läkemedel innehållande tenofovirdisoproxil och didanosin. Din läkare kommer noggrant att överväga om du kan behandlas med en kombination av tenofovir och didanosin.

I bipacksedeln hittar du mer information om varningar och försiktighetsåtgärder.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Diarré, kräkningar, illamående
 • Yrsel, huvudvärk
 • Hudutslag
 • Svaghetskänsla

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Smärta, buksmärta
 • Sömnsvårigheter, onormala drömmar
 • Matsmältningsbesvär som ger obehag efter måltider, känsla av uppsvälldhet, gasbildning
 • Hudutslag som kan bero på allergisk reaktion, klåda, missfärgning av huden (t.ex. mörka fläckar)
 • Andra allergiska reaktioner såsom väsande/pipande andning, svullnad eller berusningskänsla

En översikt över samtliga eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Sök omedelbart akut läkarvård om du får allvarliga biverkningar såsom laktacidos eller kraftiga allergiska reaktioner. Tala också med läkare om du får biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

De aktiva substanserna i Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan är emtricitabin och tenofovirdisoproxil. Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg emtricitabin och 245 mg tenofovirdisoproxil (motsvarande 300 mg tenofovirdisoproxilmaleat).

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, röd järnoxid (E 172), vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E 171), triacetin, briljantblått FCF (E 133) och gul järnoxid (E 172).

Tillverkare av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan är:

Mylan Hungary Kft
Mylan utca 1, H-2900 Komárom
Ungern

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories trading as Mylan Dublin
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13
Irland

Medis International a.s
vyrobani zavod Bolatice,Prumyslova, -961/16, Bolatice
747 23, Tjeckien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan kan laddas ner här.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen