Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Januvia

 • Diabetesläkemedel
 • Vid diabetes typ 2
 • Ska inte användas vid graviditet/amning

Om Januvia

Januvia är ett diabetesläkemedel. Den aktiva substansen i Januvia är sitagliptin.

Januvia skrivs ut av läkare för behandling av diabetes typ 2. Vid diabetes producerar bukspottkörteln otillräckligt med insulin eller så fungerar kroppens insulin inte som det ska. Blodsockerhalten blir då för hög, vilket kan orsaka skador på blodkärl, nerver och organ.

Januvia hjälper till att öka insulinnivåerna efter en måltid och minskar mängden socker som bildas i kroppen.

Användning

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

Svälj tabletten hel med lite vatten. Januvia kan tas oberoende av måltider. Din läkare kan föreskriva enbart Januvia eller i kombination med andra läkemedel som sänker blodsockerhalten.

Dosering

Din läkare avgör hur stor dos du ska ta och dosens mängd beror på ditt tillstånd.

Vanlig rekommenderad dos är:

 • Vuxna: 1 tablett dagligen

Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga varningar som gäller för alkoholintag i kombination med Januvia.

Om du tar Januvia i kombination med något annat diabetesläkemedel kan lågt blodsocker förekomma. Detta kan ge symptom som dimsyn, darrningar och koncentrationssvårigheter.

Om du har lågt blodsocker kan det vara riskfyllt att köra bil. Se till att ditt blodsocker har stabiliserats innan du ger dig ut i trafiken.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Januvia

Om du tagit större mängd än den ordinerade dosen av detta läkemedel ska du omedelbart kontakta läkare.

Om du har glömt ta en dos så ska du ta den så fort du upptäckt ditt misstag. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppar du över den glömda dosen och fortsätter sedan ta tabletterna enligt ditt vanliga schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte ta detta läkemedel utan att först rådgöra med din läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Januvia om du är allergisk mot sitagliptin eller något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel (se rubriken “Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Fall av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) har rapporterats hos patienter i samband med behandling med Januvia (se rubriken ”Biverkningar”). Rådgör med läkare om du har (eller har haft) något av följande tillstånd:

 • En sjukdom i bukspottkörteln (t.ex. pankreatit)
 • Gallsten, alkoholberoende eller mycket höga nivåer av triglycerider - dessa medicinska tillstånd kan öka risken för att du får pankreatit
 • Diabetes typ 1, diabetesketoacidos eller njurproblem
 • En allergisk reaktion mot Januvia

Detta läkemedel har ingen effekt vid låga blodsockerhalter och orsakar därför sannolikt inte alltför lågt blodsocker. Men när Januvia används i kombination med en sulfonureid eller insulin kan lågt blodsocker (hypoglykemi) förekomma. Din läkare kan då behöva minska dosen sulfonureid/insulin.

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Andra läkemedel och Januvia

Informera din läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Det gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Januvia ge biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Januvia kan bl.a. ge följande biverkningar:

 • Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) – ingen känd frekvens. Pankreatit är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande. Sluta ta Januvia och kontakta genast läkare om du får kraftiga, ihållande magsmärtor, med eller utan kräkningar. Detta kan vara tecken på pankreatit.
 • Allvarliga allergiska reaktioner (ingen känd frekvens), som t.ex. utslag, nässelfeber och svullnad i ansiktet, tungan och läpparna vilket kan leda till andnöd och svårighet att svälja. Om du får allergiska reaktioner ska du sluta ta Januvia och omedelbart kontakta din läkare. Din läkare kan föreskriva ett läkemedel mot den allergiska reaktionen samt något annat läkemedel mot diabetes.

Vissa patienter har fått följande biverkningar vid tillägg av sitagliptin och metformin:

 • Vanliga (kan påverka 1 till 10 av 100 patienter): låg blodsockerhalt, illamående, väderspänning och kräkningar
 • Mindre vanliga (kan påverka 1 till 10 av 1 000 patienter): magsmärtor, diarré, förstoppning och dåsighet

Vissa patienter har fått problem med magen efter påbörjad behandling med en kombination av sitagliptin och metformin.

Vissa patienter som behandlats med en kombination av sitagliptin och sulfonureid har fått följande biverkningar:

 • Vanliga: låg blodsockerhalt

Vissa patienter som behandlats med sitagliptin i kombination med sulfonurid och metformin har fått följande biverkningar:

 • Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 patienter): låg blodsockerhalt
 • Vanliga: förstoppning

Vissa patienter som behandlats med sitagliptin och pioglitazon har fått följande biverkningar:

 • Vanliga: låg blodsockerhalt och väderspänning. Det finns även rapporter om patienter som fått svullnad i fötterna under behandling med sitagliptin och pioglitazon.

Vissa patienter som behandlats med sitagliptin i kombination med pioglitazon och metformin har fått följande biverkningar:

 • Vanliga: låg blodsockerhalt och svullnad i händer och ben

Vissa patienter som behandlats med sitagliptin och insulin (med eller utan metformin) har fått följande biverkningar:

 • Vanliga: huvudvärk, låg blodsockerhalt och influensasymptom
 • Mindre vanliga: muntorrhet och förstoppning

Vissa patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit enbart sitagliptin i kliniska studier eller vid uppföljning efter godkännandet, vid användning av sitagliptin enbart och/eller i kombination med andra diabetesläkemedel:

 • Vanliga: låg blodsockerhalt, huvudvärk, övre luftvägsinfektion, täppt eller rinnande näsa och halsont, artros och smärta i armar eller ben
 • Mindre vanliga: yrsel och förstoppning
 • Ingen känd frekvens: njurbesvär (som ibland kräver dialys), kräkningar, ledsmärta, muskelsmärta, ryggsmärta och interstitiell lungsjukdom

Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar. Det gäller också om du får biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Januvia finns i tablettform med styrkorna 25 mg, 50 mg och 100 mg. Den aktiva substansen i detta läkemedel är sitagliptin. Varje filmdragerad tablett innehåller sitagliptinfosfatmonohydrat motsvarande 25 mg, 50 mg eller 100 mg sitagliptin.

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa (E460), vattenfri kalciumvätefosfat (E341), kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E470b) och natriumstearylfumarat.

Filmdragering: poly(vinylalkohol), makrogol 3350, talk (E553b), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

Tillverkare av Januvia är:

Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. Via Emilia, 21
27100 - Pavie
Italien

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39
Postbus 581
2003 PC Haarlem
Nederländerna

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Januvia 25 mg, Januvia 50 mg och Januvia 100 mg kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 31-10-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen