Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Levotyroxin (Levaxin)

 • Sköldkörtelläkemedel
 • Vid diverse sköldkörtelåkommor
 • Tas på fastande mage
 • Se upp med sojaprodukter

Om levotyroxin

Levotyroxin är ett syntetiskt framställt sköldkörtelhormon. Det fungerar på samma sätt som kroppens eget sköldkörtelhormon.

Detta läkemedel finns i olika styrkor och används bl.a. vid följande:

 • Vid behandling av en godartad förstoring av sköldkörteln (struma) hos patienter med normalt fungerande sköldkörtel.
 • För att förhindra återfall av struma efter operation.
 • Som ersättning för naturligt sköldkörtelhormon när sköldkörtelns produktion är otillräcklig.
 • Hämmar tumörtillväxt vid sköldkörtelcancer.
 • Hjälper till att stabilisera sköldkörtelhormonnivån om du har en överproducerande sköldkörtel och behandlas med andra läkemedel som hämmar sköldkörtelfunktionen.
 • Vid test av sköldkörtelfunktionen.
 • Som startdos vid behandling av barn med för långsamt fungerande sköldkörtel – läkemedlet ersätter den mängd sköldkörtelhormon som saknas.
 • Som låg startdos vid behandling av äldre patienter, patienter med hjärt-kärlsjukdomar och patienter med allvarlig eller långvarig nedsättning av sköldkörtelfunktionen.

Användning

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Läkemedlet tas peroralt. Den dagliga dosen tas vid ett tillfälle på morgonen på fastande mage (minst en halvtimme före frukost). Tabletten/tabletterna sväljs med lite vätska, förslagsvis ett halvt glas vatten.

Små barn ges hela dagsdosen minst en halvtimme före morgonmålet. Tabletten ska då först lösas upp i vatten. Blandningen ges tillsammans med mer vätska. Det är viktigt att barnet dricker upp blandningen direkt efter det att tabletten lösts upp.

Tala om för din läkare om du brukar äta eller dricka livsmedel som innehåller sojaprodukter. Sojaprodukter hämmar tunntarmens upptag av levotyroxin i kroppen. Det kan därför vara nödvändigt att justera dosen.

Dosering

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Behandlingen börjar oftast med en låg dos som höjs successivt var 2-4 vecka tills den individuella dosen har uppnåtts. Allmänna riktlinjer för dosering hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel påverkar inte reaktionsförmågan och det finns inga gällande restriktioner angående alkoholintag.

För stor eller för liten mängd läkemedel

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel jämfört med vad som föreskrivits, kan du få besvär i form av ökad hjärtfrekvens, upprördhet, agitation eller ofrivilliga rörelser. Patienter med epilepsi eller ökad känslighet för psykos kan uppleva ökade besvär. Kontakta läkare om detta inträffar.

Om du har glömt att ta din dos, ska du INTE ta dubbel dos som kompensation. Ta istället följande dos som vanligt nästa morgon.

När ska läkemedlet inte användas?

Levotyroxin kan inte användas hur som helst. Läkemedlet ska t.ex. inte användas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot ett av de ämnen som ingår i läkemedlets sammanställning (se rubriken ”Sammanställning”).
 • Om du har vissa obehandlade sjukdomstillstånd, som t.ex. nedsatt binjurefunktion, nedsatt hypofysfunktion eller för höga nivåer av sköldkörtelhormon i blodet.
 • Vid plötslig hjärtsjukdom (hjärtinfarkt eller inflammation i hjärtmuskeln).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder levotyroxin i följande situationer:

 • Om du lider av någon hjärtsjukdom, som t.ex. kärlkramp, hjärtsvikt eller rubbad hjärtfrekvens.
 • Om du har högt blodtryck eller åderförkalkning.
 • Om du genomgår eller har genomgått menopausen – då har du större risk att drabbas av benskörhet.
 • Innan du byter ett levotyroxinläkemedel mot ett annat.
 • Innan du börjar eller slutar ta bantningsläkemedlet orlistat – eller börjar ta ändrad dos av detta läkemedel.
 • Om du känner av symptom som tyder på psykos.
 • Vid nedsatt bijnurefunktion (binjurebarksinsufficiens).

Du kan behöva gå på kontroller oftare eller så kan dosen behöva justeras.

Fler varningar angående användning av levotyroxin hittar du i bipacksedeln.

Graviditet och amning

Är du gravid, tror du dig vara gravid, planerar du att skaffa barn eller ammar du? Rådgör i så fall med läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta levotyroxin.

Detta läkemedel kan användas under graviditet, men INTE om du samtidigt tar läkemedel som motverkar bildningen av sköldkörtelhormon (tyreostatika). Om det behövs kan din läkare justera dosen. Om du blir gravid under behandlingen måste du ta kontakt med din läkare.

Inga ogynnsamma effekter på spädbarn med en normalt fungerande sköldkörtel som ammas har kunnat påvisas. Levotyroxin får dock INTE användas om du samtidigt tar läkemedel som motverkar bildandet av sköldkörtelhormon (tyreostatika).

Andra läkemedel och levotyroxin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Levotyroxin Accord interagerar nämligen med ett antal andra läkemedel, bl.a:

 • Läkemedel mot diabetes
 • Vissa blodförtunnande läkemedel (kumarinderivat)
 • Läkemedel som binder gallsyra och sänker kolesterol (t.ex. kolestyramin och kolestipol) – det bör gå 4-5 timmar mellan intag av dessa preparat och levotyroxin.
 • Läkemedel mot halsbränna, sukralfat (för behandling av mag- och tarmsår) och läkemedel som innehåller aluminium, järn eller kalciumkarbonat – det bör gå minst 2 timmar mellan intag av dessa preparat och levotyroxin.
 • Propyltiouracil (hämmar sköldkörtelns funktion)
 • Glukokortikoider (läkemedel för behandling av allergi och inflammation
 • Betablockerare (läkemedel som används vid hjärtsjukdomar och högt blodtryck)
 • Sertralin (läkemedel mot depression)
 • Klorokin eller proguanil (malarialäkemedel)
 • Läkemedel som aktiverar vissa leverenzym, t.ex. barbiturater och karbamazepin
 • Östrogener (finns t.ex. i vissa preventivmedel och i läkemedel mot klimakteriebesvär)
 • Sevelamer (används vid behandling av njursvikt)
 • Tyrosinkinashämmare (läkemedel mot cancer och inflammation)
 • Orlistat (läkemedel mot fetma)
 • Salicylater (febernedsättande och smärtstillande läkemedel)
 • Dikumarol (motverkar blodproppar)
 • Furosemid i höga doser på 250 mg (urindrivande läkemedel)
 • Klofibrat (läkemedel som sänker nivån av blodfetter)
 • Ritonavir, indinavir, lopinavir (vid behandling av HIV-infektioner)
 • Fenytoin (läkemedel mot epilepsi).

Rådgör med din läkare om du tar amiadaron (läkemedel för behandling av störningar i hjärtfrekvensen) – detta läkemedel kan påverka sköldkörtelns funktion och aktivitet.

En fullständig översikt av alla läkemedel som interagerar med levotyroxin hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Levotyroxin kan bl.a. ge följande biverkningar:

 • Huvudvärk
 • Rodnad och ökad svettning
 • Viktnedgång
 • Ofrivilliga darrningar (tremor), rastlöshet
 • Svimningsanfall med muskelkramper (konvulsioner)
 • Problem med sömnen
 • Ökad hjärtfrekvens eller bröstsmärta med bröststramhet (angina)
 • Oregelbunden hjärtfrekvens, hjärtklappning (palpitation)
 • Högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtattack
 • Andnöd
 • Ökad aptit, illamående, kräkning, tunn avföring (diarré), magkramp
 • Muskelsvaghet och muskelkramp
 • Feber
 • Menstruationsrubbningar
 • Ökad benskörhet, särskilt hos kvinnor som genomgått menopausen och som tagit höga doser av detta läkemedel under lång tid
 • Överaktiv sköldkörtel.

Mer information om dessa och andra biverkningar hittar du i bipacksedeln. Om du får biverkningar ska du kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är levotyroxinnatrium. En tablett innehåller 12,5, 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 eller 200 mikrogram levotyroxinnatrium.

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, lätt magnesiumoxid, natriumstärkelseglykolat typ A och natriumstearylfumarat. Tabletterna innehåller även färgämnen (E-nummer). En översikt över dessa ämnen hittar du i bipacksedeln.

Tillverkare av levotyroxin är:

LABORATORI FUNDACIÓ DAU C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca
Barcelona 08040

Spanien

Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.
Ul. Lutomierska 50
95-200 Pabianice

Polen

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. De officiella bipacksedeln för levotyroxin kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 02-08-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen