Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Mysimba

 • läkemedel för viktnedgång
 • vid övervikt med ett BMI på 27 eller högre
 • se upp med alkohol
 • kan orsaka yrsel

Om Mysimba

Mysimba innehåller två aktiva substanser: naltrexonhydroklorid och bupropionhydroklorid. Detta bantningsmedel används till vuxna med övervikt eller fetma för att gå ned i vikt tillsammans med en kalorireducerad kost och fysisk aktivitet.

Läkemedlet verkar på områden i hjärnan som är involverade i kontroll av födointag och energiförbrukning.

Fetma hos vuxna definieras som ett kroppsmasseindex (BMI) större än eller lika med 30. Övervikt hos vuxna definieras som ett BMI större än eller lika med 27 och mindre än 30. BMI beräknas som uppmätt kroppsvikt (kg) delat med uppmätt längd upphöjt i kvadrat (m²).

Mysimba är godkänt för användning till patienter med ett BMI vid start på 30 eller mer. Det kan även ges till personer med ett BMI mellan 27 och 30 om personerna även har andra sjukdomar kopplade till vikten, som t.ex. behandlat högt blodtryck (hypertoni), typ 2-diabetes eller höga blodfetter (blodlipider).

Din läkare kan avbryta behandlingen med Mysimba efter 16 veckor om du inte gått ned minst 5 procent av din startvikt. Läkaren kan även rekommendera att du avbryter behandlingen om det finns oklarheter kring förhöjt blodtryck, eller andra oklarheter kring säkerhet och hur väl du tolererar detta läkemedel.

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Inledande dos är vanligtvis:

 • en tablett (8 mg naltrexonhydroklorid / 90 mg bupropionhydroklorid) dagligen på morgonen.

Dosen trappas upp gradvis enligt följande:

 • Vecka 1: en tablett dagligen på morgonen
 • Vecka 2: två tabletter dagligen; en på morgonen och en på kvällen
 • Vecka 3: tre tabletter dagligen; två på morgonen och en på kvällen
 • Vecka 4 och framåt: fyra tabletter dagligen; två på morgonen och två på kvällen

Rekommenderad högsta dos av Mysimba per dag är fyra tabletter dagligen; två tabletter tas samtidigt vid två tillfällen under dagen.

Detta läkemedel tas peroralt. Tabletterna ska sväljas hela. Tabletterna får inte delas, tuggas eller krossas och ska helst tas tillsammans med mat.

Efter 16 veckor och en gång och året efter påbörjad behandling bedömer läkaren om du ska fortsätta ta Mysimba.

Bilkörning/alkohol

Mysimba kan orsaka yrsel. Framför inte fordon och använd inte verktyg om du känner dig yr.

Hög alkoholkonsumtion under behandling med Mysimba kan öka risken för epileptiska krampanfall och psykiska störningar och kan även ge minskad alkoholtolerans. Läkaren kan råda dig att inte dricka alkohol medan du tar Mysimba eller att du försöker dricka så lite som möjligt. Om du för närvarande dricker mycket ska du inte sluta plötsligt eftersom du då riskerar att få ett krampanfall.

Om du använt för stor/liten mängd av eller slutar använda Mysimba

Om du har tagit för många tabletter ökar risken att få biverkningar. Avvakta inte, utan kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning.

Om du har glömt att använda Mysimba, hoppar du över den glömda dosen och tar nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Du behöver ta Mysimba i minst 16 veckor för att få full effekt. Sluta inte att ta Mysimba utan att först tala med din läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Mysimba ska inte användas av vem som helst. Använd inte Mysimba i följande situationer:

 • om du är allergisk mot ett av de ämnen som ingår i läkemedlet (se rubriken ”Sammanställning”)
 • om du har onormalt högt blodtryck som inte behandlas med ett läkemedel
 • om du har ett tillstånd som orsakar krampanfall eller tidigare har haft krampanfall
 • om du har en hjärntumör
 • om du vanligtvis dricker stora mängder alkohol och precis har slutat eller kommer att sluta medan du tar Mysimba
 • om du nyligen har slutat ta lugnande medel eller ångestdämpande läkemedel (särskilt bensodiazepiner) eller om du kommer att sluta ta dem medan du tar Mysimba
 • om du har en bipolär sjukdom
 • om du använder andra läkemedel som innehåller bupropion eller naltrexon
 • om du har eller tidigare har haft en ätstörning
 • om du för närvarande är beroende av långvarig behandling med opiater eller opioidagonister (t.ex. metadon) eller om du genomgår akut avvänjning (”snabbavtändning”)
 • om du tar läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom (MAO-hämmare) eller har tagit dylika läkemedel under de senaste 14 dagarna
 • om du har en allvarlig leversjukdom
 • om du har allvarlig eller terminal njursvikt

Detta läkemedel ska inte ges till barn.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta Mysimba:

 • om du känner dig deprimerad, har självmordstankar eller tidigare har försökt begå självmord eller har andra psykiska besvär
 • om du tar läkemedel som kan öka risken för krampanfall (se bipacksedeln för mer information)
 • om har högt blodtryck
 • om du har en kranskärlsjukdom som inte hålls under kontroll med symptom som t.ex. bröstsmärtor eller nyligen har haft en hjärtattack
 • om du har eller har haft ett tillstånd som påverkar blodcirkulationen i hjärnan
 • om du har problem med levern eller njurarna
 • om du tidigare har haft mani
 • om du är äldre än 65 år

Graviditet och amning

Mysimba ska inte användas under graviditet eller amning.

Andra läkemedel och Mysimba

Mysimba interagerar med ett antal andra läkemedel.

Ta inte Mysimba tillsammans med:

 • monoaminoxidashämmare – du måste sluta ta dessa läkemedel i minst 14 dagar innan du börjar ta Mysimba
 • opiater och läkemedel som innehåller opiater, som t.ex. läkemedel mot hosta och förkylningssymptom, läkemedel mot opiatberoende samt vissa läkemedel mot smärta eller diarré. Du ska ha slutat ta alla former av opiater i minst 7-10 dagar innan du börjar ta Mysimba.

Rådgör med din läkare om du tar något av följande läkemedel. Det är i så fall extra viktigt att vara uppmärksam på biverkningar:

 • läkemedel som kan, när de används enbart eller i kombination med naltrexon/bupropion, öka risken för krampanfall
 • läkemedel mot depression eller andra psykiska besvär
 • vissa läkemedel mot högt blodtryck
 • vissa läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm
 • vissa läkemedel vid behandling av cancer
 • vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom
 • tiklopidin eller klopidogrel, som främst används för behandling av hjärtsjukdomar eller stroke
 • läkemedel för behandling av HIV-infektion eller aids
 • läkemedel för behandling av epilepsi

En fullständig översikt över vad som är viktigt att tänka på vid användning av detta läkemedel hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

 • Krampanfall (epileptiska anfall). Kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare som tar Mysimba med risk för krampanfall.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • illamående eller kräkningar
 • magsmärtor
 • förstoppning
 • huvudvärk
 • sömnsvårigheter (ta inte Mysimba precis innan du går och lägger dig)
 • ångest, agitation
 • led- och muskelsmärtor

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • lågt antal av vissa vita blodkroppar
 • yrsel
 • skakningar
 • ökad energi, överkänslighet
 • humörsvängningar
 • frossa, feber
 • minskad aptit, diarré
 • smakförändringar, muntorrhet, tandvärk
 • koncentrationssvårigheter
 • trötthet, slöhet eller minskad energi
 • öronringningar
 • snabba eller oregelbundna hjärtslag

En fullständig översikt över alla möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med din läkare om du får biverkningar.

Sammanställning

De aktiva substanserna i detta läkemedel är:

 • naltrexonhydroklorid och bupropionhydroklorid.

Varje tablett innehåller 8 milligram naltrexonhydroklorid, motsvarande 7,2 milligram naltrexon, och 90 mg bupropionhydroklorid, motsvarande 78 mg bupropion.

Övriga innehållsämnen i detta läkemedel är:

 • Tabletttkärna: mikrokristallin cellulosa, hydroxypropylcellulosa, vattenfri laktos, laktosmonohydrat, cysteinhydroklorid, krospovidon, magnesiumstearat, hypromellos, dinatriumedetat, kolloidal kiseldioxid och indigokarmin aluminiumlack (E132).
 • Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350, talk och indigokarmin aluminiumlack (E132).

Tillverkare av Mysimba är:

Central Pharma Contract Packaging Ltd.

Caxton Road, Bedford, Bedfordshire, MK41 0XZ

Storbritannien

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Mysimba.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 06-12-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen