Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Salbutamol

Salbutamol (verksamt ämne: salbutamol) vidgar luftrören. Denna medicin upphäver kramp i luftvägarna och gör så att besvär som andnöd, andfåddhet och en pipande andhämtning avtar. Salbutamol används för det mesta i kombination med en inhalator eller en nebulisator. Medicinen kommer in i lungorna genom inhalering och har därigenom en nästan omedelbar effekt.

Vad är Salbutamol?

Salbutamol (verksamt ämne: salbutamol) vidgar luftrören. Denna medicin upphäver kramp i luftvägarna och gör så att besvär som andnöd, andfåddhet och en pipande andhämtning avtar. Salbutamol används för det mesta i kombination med en inhalator eller en nebulisator. Medicinen kommer in i lungorna genom inhalering och har därigenom en nästan omedelbar effekt.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Salbutamol för att behandla eller förekomma lungåkommor. Dessa besvär består för det mesta av en betryckt känsla, pipande eller väsande andhämtning och andfåddhet. Dessa symptom förorsakas bl.a. av:

 • Astma, en åkomma där luftvägarna reagerar allergiskt på viss retning, som kall luft, kroppsrörelse, pälsen på husdjur eller rök;
 • Kroniska obstruktiva lungsjukdomar (COPD): permanent andnöd, ofta tillsammans med hosta. Denna åkomma förorsakas för det mesta av skada på lungvävnaden.

Hur använder du Salbutamol?

Salbutamol finns bl.a. att få som inhalator och vätska som finfördelas i mycket små droppar. Läkaren vet vilken variant som passar bäst vid dina besvär. Inhalatorn är mycket lätt att använda: Genom att vid inandning trycka på inhalatorn, så frigörs den rätta dosen pulver.

Finfördelningslösningen är per dos separat förpackad och används i kombination med en speciell nebulisator. I bipacksedeln läser du exakt hur du ska använda Salbutamol inhalator och finfördelningslösningen.

Dosering

Du kan använda Salbutamol på två sätt:

 • Som behandling vid akuta besvär. Följ härvid anvisningarna i bipacksedeln och doseringen såsom läkaren har föreskrivit;
 • För att förekomma andnödsbesvär som följd av ansträngning eller en allergisk reaktion. Använd i detta fall den föreskrivna doseringen ungefär 10 minuter innan du ägnar dig åt sport eller kommer i kontakt med det ämne du är allergisk för.

Biverkningar

Användningen av Salbutamol inhalator eller finfördelningsvätskan kan ge biverkningar, fastän inte alla får obehag av dessa besvär. Möjliga biverkningar är bl.a.:

 • Hjärtklappningar;
 • Huvudvärk;
 • Darrande händer;
 • Hyperaktivitet (hos barn).

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?

Salbutamol är inte lämpligt för var och en. Använd inte inhalatorn eller finfördelningsvätskan om du:

 • Är överkänslig för salbutamol eller ett av de använda hjälpämnena i medicinen.

Överlägg med läkaren om användningen av Salbutamol om du lider av en kroppslig åkomma som:

 • Diabetes;
 • Svår astma;
 • Hjärtfel;
 • Sköldkörtelproblem.

Salbutamol kan påverka effekten av andra läkemedel som betahämmare och diuretika (vätskedrivande medel). Uppge alltid till läkaren vilka mediciner du använder, så att han kan ta hänsyn till detta. I bipacksedeln läser du mer om de möjliga kontra-indikationerna och växelverkningarna av detta läkemedel.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Använd Salbutamol inhalator och finfördelningsvätska uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid eller ammar.

För användningen av detta läkemedel ges inga varningar vad gäller bilkörning och alkohol.

Tillbaka till toppen