Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Spironolacton

 • för behandling av högt blodtryck, ödem och hjärtsvikt
 • urindrivande tablett
 • ta läkemedlet på regelbundna tider
 • rekommenderas inte under graviditet

Om Spironolactone

Detta läkemedels aktiva substans – spironolakton – tillhör en grupp läkemedel som kallas aldosteronantagonister, vilka motverkar effekten av hormonet aldosteron. En av funktionerna hos aldosteron är att säkerställa att en viss natriumnivå bibehålls i kroppen. Det utgör en del av ett system som reglerar kroppens vätske- och saltbalans.

Spironolactone främjar utsöndringen av urin hos patienter med vätskeansamling i vävnaderna (ödem) eller bukhålan (ascites) genom att öka den mängd natrium (salt) som utsöndras i urinen. Kaliumförlusten som kan uppstå på grund av användning av vissa diuretika minskar. Den blodtryckssänkande effekten är beroende av utsöndringen av vatten och salter.

 • Spironolactone kan föreskrivas av läkare för behandling av bl.a:
 • vätskeansamling i vävnaderna till följd av någon hjärtsjukdom
 • kraftigt försämrad hjärtfunktion (NYHA klass III-IV)
 • förhöjt blodtryck, som tillägg till en saltfri kost och diuretika
 • vissa njursjukdomar
 • vätskeansamling i bukhålans vävnader p.g.a. någon leversjukdom

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Den rekommenderade dosen är:

 • Vuxna: 100 mg dagligen, som engångsdos eller fördelat över flera doseringstillfällen. Dosen till vuxna varierar från 25 mg till 200 mg Spironolactone Teva dagligen. En läkare bestämmer hur stor dos som ska tas.

Tabletterna bör tas i samband med måltid. Om den totala dagsdosen överstiger 100 mg per dag måste dosen fördelas över flera doseringstillfällen under dagen.

 • Barn: 3 mg per kg kroppsvikt dagligen, fördelat över flera doseringstillfällen.

För att göra det lättare för barn att ta tabletterna kan dessa först smulas eller krossas och därefter lösas upp i ett glas vatten genom omrörning.

 • Äldre: Äldre patienter bör börja med lägsta möjliga dos som stegvis ökas tills önskad effekt är uppnådd. Försiktighet och regelbundna läkarkontroller rekommenderas, särskilt vid nedsatt njurfunktion.

Ta tabletterna tillsammans med vatten vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Spironolactone kan tas med eller utan mat.

Om du tagit för stor/för liten mängd Spironolactone eller vill avsluta behandlingen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel ska du genast kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för följande dos. Hoppa i så fall över den glömda dosen och fortsätt ta tabletterna enligt schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Vill du avsluta behandlingen med Spironolactone? Rådgör i så fall först med din läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Spironolactone ska inte tas av vem som helst. Ta inte detta läkemedel i följande situationer:

 • om du är allergisk mot ett av de ämnen som ingår i läkemedlet. Samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”
 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller om din njursjukdom försämras snabbt eller plötsligt, vilket kan leda till att ingen urin alls eller mycket lite urin bildas
 • om du har låga nivåer av natrium i blodet (hyponatremi)
 • om du har förhöjda kaliumnivåer i blodet (hyperkalemi) eller andra symptom som kan uppstå i samband med hyperkalemi
 • om du tar kaliumsparande urindrivande läkemedel (inklusive eplerenon) eller kaliumtillägg eller om du har en dubbel blockad av RAAS på grund av två blodtryckssänkande läkemedel: en ACE-hämmare (angiotensinkonverterande enzymhämmare) och en ARB (angiotensinreceptorblockerare)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal angående användning av detta läkemedel:

 • om du vill kombinera användning av Spironolactone Teva med läkemedel som innehåller kalium, kaliumtillskott eller kaliumrik kost. Detta kan leda till allvarlig hyperkalemi (ökad halt av kalium i blodet)
 • om du behöver använda Spironolactone Teva under en längre period – din läkare kommer i så fall att göra regelbundna kontroller
 • om du har en leversjukdom
 • om du har förhöjd nivå av kalium i blodet eller nedsatt njurfunktion – då rekommenderas inte behandling med Spironolactone Teva
 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion som samtidigt behandlas med kaliumtillskott – detta kan leda till svår hyperkalemi vilket ökar risken för hjärtstopp (ibland livshotande)
 • om du använder kaliumsparande diuretika – samtidig användning med Spironolactone Teva ökar risken för mycket höga nivåer av kalium i blodet (hyperkalemi)
 • vid långvarig användning av Spironolactone Teva till unga patienter bör läkaren noggrant väga fördelarna mot nackdelarna på lång sikt

Graviditet, amning och fertilitet

Spironolactone Teva bör inte användas under graviditet.

Spironolactone får bara användas medan du ammar om det är absolut nödvändigt.

Spironolactone kan framkalla impotens och oregelbunden menstruation.

Andra läkemedel och Spironolactone Teva

Vissa läkemedel och kosttillskott kan interagera med Spironolactone. Din läkare kan ändra din dos av Spironolactone Teva om du även tar något av följande:

 • läkemedel mot högt blodtryck, inklusive ACE-hämmare och ganglionblockerande läkemedel
 • andra urindrivande läkemedel
 • antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som t.ex. aspirin och ibuprofen
 • kaliumtillskott
 • heparin eller lågmolekylärt heparin (läkemedel som används för att förhindra blodproppar)
 • läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig (antikoagulantia, ”blodförtunnande”)
 • noradrenalin (ett läkemedel som verkar stimulerande på en viss del av nervsystemet)
 • litium (används för att behandla depression)
 • digoxin (används för att behandla olika hjärtsjukdomar)
 • alkohol, lugnande medel (barbiturater) eller bedövningsmedel (narkotika)
 • läkemedel som är kända för att orsaka hyperkalemi (förhöjd nivå av kalium i blodet)
 • kolestyramin (används för att minska kolesterolnivåerna i blodet)
 • kortikosteroider, ACTH (ett hormon som används vid olika epileptiska tillstånd)
 • ammoniumklorid (finns t.ex. i lakrits)
 • trimetoprim och trimetoprim-sulfametoxazol

Rådgör med läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något av ovanstående läkemedel. I bipacksedeln hittar du ytterligare varningar vad gäller användning av Spironolactone.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar som eventuellt kan förekomma är bl.a:

Mycket vanliga:

 • hyperkalemi (för hög nivå av kalium i blodet) hos patienter med nedsatt njurfunktion som samtidigt tar kaliumtillskott
 • huvudvärk
 • matsmältningsbesvär, diarré
 • män: nedsatt libido (sexlust), impotens, förstoring av bröstkörtlar
 • kvinnor: bröstkörtelproblem, ömhet i brösten, menstruationsrubbningar, mörkare röst (i vissa fall irreversibelt)
 • trötthet, sömnighet

Vanliga:

 • låga nivåer av natrium i blodet eller höga kaliumnivåer i blodet hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion, patienter som behandlas med ACE-hämmare eller kaliumklorid, äldre samt diabetespatienter
 • llamående och kräkningar
 • kvinnor: förändringar av slidsekret, nedsatt libido (sexlust), avsaknad av menstruation, postmenopausal blödning (underlivsblödning efter klimakteriet)
 • svaghet, sömnighet (hos patienter med levercirros), parestesi (stickningar, klåda eller kittlingar utan uppenbar orsak)
 • allmän svaghet

I bipacksedeln hittar du en översikt över mer sällsynta biverkningar. Ta kontakt med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar, även sådana som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Vilka ämnen ingår i detta läkemedel?

 • Den aktiva substansen i detta läkemedel är spironolakton. En tablett innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg spironolakton.
 • Övriga innehållsämnen i detta läkemedel är: vetestärkelse, mikrokristallin cellulosa (E460i), povidon (E1201), kalciumvätefosfat (E516), magnesiumstearat (E572), pepparmyntsolja.

Tillverkare av Spironolactone Teva är:

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Spironolactone Teva.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen