Sekretesspolicy

Den här integritetspolicyn uppdaterades senast den 18 mars 2019.

Den här integritetspolicyn beskriver hur eMedvertise N.V., som bedriver handel under namnet Dokteronline.com, ett aktiebolag baserat i Willemstad, Curaçao (Kungariket Nederländerna), på Mahaaiweg 6 (upptaget i Handelsregistret med nummer 108686), samlar in och behandlar dina (särskilda) personuppgifter.

Inledning


Känsliga uppgifter eller personuppgifter behandlas via Dokteronline.com. Dokteronline.com anser att noggrann hantering av personuppgifter är av yttersta vikt. Därför behandlas och säkras personuppgifter med noggrannhet av oss

Trots att Dokteronline.com befinner sig utanför Europeiska unionen, följer vi de (tillämpliga) europeiska dataskyddslagarna när vi behandlar personuppgifter. Det innebär, bl.a. att:

• vi tydligt uppger de syften i och grunder på vilka vi behandlar personuppgifter i denna integritetspolicy
• vi begränsar insamling av personuppgifter till enbart de personuppgifter som behövs i legitima syften
• vi först ber om ditt uttryckliga tillstånd att behandla dina personuppgifter i sådana fall där ditt medgivande krävs
• vi vidtar tillämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och även krav på de parter som behandlar dina personuppgifter på vår begäran
• vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter för kontroll och få dina personuppgifter rättade, raderade, överförda, på din begäran, samt din rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter och din rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Dokteronline.com ansvarar för all behandling av uppgifterna. I denna integritetspolicy, förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in samt i vilket syfte de används. Vi rekommenderar att du läsa denna policy noga.

Personuppgifter som vi behandlar


Vi kan samla in information när du registrerar dig för vårt nyhetsblad, öppnar ett konto, gör en beställning, kontaktar vår kundtjänst, eller deltar i andra (interaktiva) tjänster på vår webbplats. De insamlade uppgifterna kan vara personuppgifter. Vi förvarar och använder personuppgifterna som du lämnat direkt till oss, som en del av den begärda tjänsten, eller för att det klart anges att de lämnats till oss för att behandlas.

Vi använder följande uppgifter i de syften som anges i denna integritetspolicy:

• Namn och adressuppgifter
• Telefonnummer
• Fakturerings- och/eller leveransadress
• E-postadress
• Betalningsuppgifter (bankkontonr.)
• Kön
• Födelsedatum
• Tekniska uppgifter, såsom IP-adress
• Medicinska uppgifter

Syften med och grunder för databehandling


Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i följande syften:

• Ge dig åtkomst till ditt personliga konto på webbplatsen (www.dokteronline.com)
• Skapa ett konto, tillhandahålla tjänster och kommunicera med dig
• Informera dig (digitalt) vid behov om eHealth och relaterade frågor och ämnen
• Organisera, hantera och kontrollera beställningen som du gjort hos oss
• Göra det möjligt för fristående läkare som vi har tillgång till att ge dig en konsultation on-line på begäran
• Göra det möjligt för de fristående apotek som vi har tillgång till att sälja och leverera läkemedelsprodukter till dig på begäran
• Utföra en ID-kontroll
• Utföra analyser och forskning för att förbättra våra tjänster och webbplatsen
• Fastställa ditt beteende (läsning, sökning och/eller inköp) när du besöker eller använder webbplatsen, för att ge dig målinriktad information (s.k. 'profilering').

Ovanstående görs på grundval av fritt och specifikt samtycke, såvida det inte krävs för att databehandlingen sker i samband med realisering och/eller genomförande av ett avtal, uppfyllelse av lagstadgade krav, skydda ett väsentligt intresse för dig och/eller legitima företagsintressen för oss.

De läkare och apotek som vi har tillgång till utför sina tjänster oberoende av Dokteronline.com och utan att Dokteronline.com på något sätt är ansvarigt för typ och/eller kvalitet för de tjänster och/eller produkter som levereras. För de begärda on-line konsultationerna och/eller produkterna, samlar Dokteronline.com in (medicinska) personuppgifter för läkarna och/eller apoteken. Dessa uppgifter placeras på en säker plattform hos Dokteronline.com. Inga anställda hos Dokteronline.com har tillgång till denna information. Personuppgifterna ifråga kan bara åtkommas av den behandlande läkaren och/eller apotekaren, som är oberoende ansvarig för databehandlingen. Vi har träffat avtal med dessa läkare och apotek för att garantera din dataskyddsrätt.

Kontakta kundtjänsten


På webbplatsen erbjuder vi dig möjligheten att ställa frågor (per telefon eller andra medier) via våra kundtjänster, och du ombedes då tillhandahålla olika uppgifter för att vi ska kunna hantera din fråga. Du väljer vilken information du vill lämna. Uppgifterna du sänder oss lagras så länge som det krävs för att vi ska kunna besvara och behandla frågan.

Nyhetsbrev


Vi erbjuder ett nyhetsbrev, genom vilket vi vill informera intresserade parter om eHealth generellt, och/eller våra tjänster. Du kan uppge genom att uttryckligen välja det att du vill ha nyhetsbladet. Det kan innehålla information som riktas särskilt till dig (t.ex. genom ‘profilering'). Varje nyhetsblad innehåller en länk som du kan säga upp prenumerationen med.

Servicemeddelande


Genom att använda våra tjänster läggs din e-postadress automatiskt till en kontaktlista, så att vi kan skicka ett servicemedelande med e-post för ett tecknat avtal (en 'beställning') angående beställningens status, eventuella ändringar eller händelser avseende webbplatsen eller våra tjänster, samt information kopplat till de tjänster som du redan har använt. Du kan säga upp prenumerationen på dessa servicemeddelanden med den länk som finns i servicemeddelandet.

Publicering


Vi publicerar inte dina kunduppgifter.

Överföring till länder utanför EU


Dokteronline.com har en världsomspännande teknisk infrastruktur. Fastän Dokteronline.com strävar efter att undvika det så mycket som möjligt, kan dina personuppgifter överföras till USA eller andra länder utanför Europa, där det kan hända att dataskyddsreglerna inte erbjuder samma skydd som inom Europeiska unionen. I sådana fall vidtar Dokteronline.com emellertid lämpliga åtgärder, som rimligen krävs, för att försäkra att dina uppgifter är så skyddade som möjligt.

Överlämnande till tredje parter


Vi överlämnar dina personuppgifter till tredje parter ('behandlare') och närstående företag till Dokteronline.com för att organisera, styra och övervaka rättigheter och skyldigheter, inklusive tjänster och betalningar som uppstår ur det avtal som slutits med dig. Vi har slutit avtal med ovannämnda tredje parter, i vilka vi säkerställer att all behandling av personuppgifter som utförs av dessa tredje parter också följer tillämpliga dataskyddslagar. Dessutom, överlämnar Dokteronline.com dina personuppgifter till andra tredje parter, ofta i marknadsföringsssyfte. Vi gör endast detta med ditt uttryckliga samtycke.

Integrering av Trusted Shops Trustbadge (förtroendemärke)


Trusted Shops Trustbadge är integrerat i denna webbplats för att visa vårt Trusted Shops Trustmark och de inkomna kommentarerna, såväl som att erbjuda Trusted Shops produkter till köpare.

Det är nödvändigt att skydda våra legitima rådande intressen för att optimera marknadsföringen av våra produkter och garantera inköpens säkerhet, i enlighet med Artikel 6.1 f i Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Trustbadge och de tjänster som annonseras därunder är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland. Trustbadge görs tillgängligt av en CDN-leverantör (Content-Delivery-Network) som en del av orderbehandlingen. Trusted Shops GmbH använder också serviceleverantörer från USA. Ett fullgott dataskydd garanteras. Mer information om dataskydd från Trusted Shops GmbH finns här: https://www.trustedshops.eu/imprint/

När man använder på Trustbadge sparar webbservern automatiskt en loggfil, som bl.a. innehåller din IP-adress, datum och tid för samtalet, hur mycket data som överfördes, samt den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) och dokumenterar samtalet. Individuella åtkomstuppgifter lagras i en säkerhetsdatabas för analys av säkerhetsproblem. Loggfilerna raderas automatiskt senast 90 dagar efter att de har skapats.

Andra personuppgifter överförs till Trusted Shops GmbH om du beslutar att använda Trusted Shops produkter efter att ha gjort en beställning, eller redan registrerat dig för användning. Kontraktet som avtalats mellan dig och Trusted Shops gäller. I detta ändamål insamlas personuppgifterna automatiskt från beställningsuppgifterna. En kontroll för att se om du redan är registrerad som kund hos Trusted Shops görs automatiskt av en neutral parameter, e-postadressen hashad av en kryptologisk envägsfunktion. E-postadressen konverteras till ett hashvärde, som inte kan dekrypteras av Trusted Shops innan det sänds. Efter att den har sökt efter en match, raderas parametern automatiskt.

Detta är nödvändigt för att uppfylla våra och Trusted Shops legitima rådande intressen att tillhandahålla köparen skydd kopplat till specifika beställnings- och transaktionsgranskningstjänster, i enlighet med Artikel 6.1 f i GDPR. Mer information, inklusive din rätt att göra invändningar, återfinns i Trusted Shops integritetspolicy, med länk ovan, samt inom Trustbadge.

Klarna betalningsmetod


Du kan betala via Klarna. Klarna kan utföra en kreditkontroll, under vilken personuppgifter behandlas. Klarnas uppgifter är: Klarna Bank AB, bolagsnummer 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Säkerhet


Vi vidtar skyddsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. I synnerhet vidtar vi följande åtgärder:

• åtkomst till personuppgifter skyddas med användarnamn och lösenord
• efter mottagning lagras uppgifterna i ett separat, skyddat system
• vi vidtar fysiska åtgärder för åtkomstskydd i systemen där personuppgifterna lagras
• våra leverantörer av (teknisk) utrustning och infrastruktur uppfyller de tillämpliga ISO-kraven, såsom ISO-27002
• vi använder säkra uppkopplingar (Secure Sockets Layer eller SSL) som skyddar all information mellan dig och webbplatsen när du lämnar personuppgifter.

Lagringsperiod och kontoradering


Personuppgifterna som beskrivs ovan lagras så länge som ditt konto har en aktiv status. Ditt konto - inklusive alla tillhörande personuppgifter - raderas av Dokteronline.com om du inte har loggat in här på fyra år, eller fyra år efter din sista beställning via Dokteronline.com. Vissa personuppgifter lagras emellertid längre, om det finns ett lagstadgat krav att göra så (såsom skattemässig bevaring på minst sju år för betalningsuppgifter och minst 15 år för medicinska uppgifter).

Dina rättigheter


Tillgång till, rättelse och radering av dina uppgifter
Om du vill, kan Dokteronline.com ge dig en översikt av dina personuppgifter som vi har kännedom om (Artikel 15 i GDPR). De flesta uppgifterna kan ses via ditt konto hos Dokteronline.com. Om informationen visas vara felaktig eller ofullständig, kan vi rätta eller lägga till information på din begäran (Artikel 16 i GDPR).

Du har även rätt att få alla dina personuppgifter raderade (‘rätten att bli bortglömd’ - Artikel 17 i GDPR). I sådant fall, blir ditt konto och alla tillhörande personuppgifter - i den mån lagen så tillåter - permanent raderade eller anonymiserade.

Rätt till begränsning av behandling
Om du har meddelat oss att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära en begränsning under den tid som vi behandlar din begäran (Artikel 18 i GDPR). Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter om du anser att vi behandlar dina uppgifter på ett olagligt sätt, eller att vi inte längre behöver dina personuppgifter i behandlingssyfte, eller om du har invänt mot behandlingen därav. När vi har mottagit din begäran om begränsning, kommer vi endast att behandla dina uppgifter efter att vi erhållit ditt samtycke, eller av viktiga skäl (t.ex. rättsförfaranden).

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att erhålla de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett användbart format. (Artikel 20 i GDPR). Dokteronline.com skickar dig uppgifterna i XML- format.

Rätt att göra invändningar
Om du inte är överens med en specifik behandling av dina uppgifter - inklusive bl.a. automatiserad behandling av dina personuppgifter ('profilering') för direkt marknadsföring - kan du närsomhelst göra invändningar mot detta (Artikel 21 i GDPR).

Rätt att återkalla ett samtycke
Om du har gett oss ditt samtycke att behandla dina personuppgifter, kan du närsomhelst återkalla detta samtycke (Artikel 13.2 c i GDPR). Du kan även återkalla ditt samtycke till att sända marknadsmeddelanden eller göra en invändning mot detta.

Rätten att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (Artikel 77 i GDPR). För Dokteronline.com är det den holländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens). Du kan inge ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter. Givetvis kan du alltid lämna ett klagomål till oss först. Om du har ett klagomål kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

Kontakt
Du kan utöva ovanstående rättigheter och andra rättigheter som du kan ha enligt tillämplig dataskyddslag, genom att sända en begäran till [email protected] Vi besvarar din begäran så snart som möjligt, men i vilket fall inom fyra veckor, eller svarar på annat vis.

Du kan även utöva din rätt att bli bortglömd och din rätt till dataportabilitet via ditt konto hos My Dokteronline.

Om du har några frågor kan du även kontakta vårt dataskyddsombud på kontaktuppgifterna som finns i slutet av denna integritetspolicy.

Rapportering av säkerhetsincidenter och dataläckage


Om de sker några överträdelser, eller vi misstänker att de skett några överträdelser, mot dina personuppgifter, underrättar vi den holländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens) om detta. Om överträdelsen mot personuppgifterna kan tänkas ha några negativa följder för dig, meddelar vi dig så snart som möjligt. Dokteronline.com har ett internt förfarande för att hantera sådana incidenter.

Tredje parts webbplatser


Denna integritetspolicy gäller inte tredje parts webbplatser som är kopplade till vår webbplats via en länk. Vi kan inte garantera att sådana tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi uppmanar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder webbplatserna.

Cookies


Dokteronline.com använder cookies på sin webbplats och i erbjudandet av sina tjänster. En cookie ("kaka") är en liten, enkel textfil, som antingen lagras på din dators hårddisk, eller i webbläsarens session. Du kan läsa allt om hur Dokteronline.com använder cookies i vår Cookiepolicy.

Google Analytics


Vi använder Google Analytics för att följa hur besökarna använder vår webbplats. Vi har slutit ett avtal med Google om hur våra data hanteras. Dessutom har vi inte gett Google tillstånd att använda information som erhållits genom Analytics till några andra Google-tjänster. Slutligen så anonymiserar vi IP-adresserna.

Ändringar i denna integritetspolicy


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i den här integritetspolicyn. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn regelbundet, så att du är medveten om dessa ändringar.

Högsta övervakare: Holländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens)


Vi står givetvis gärna till tjänst och hjälper dig om du har några klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter. Enligt integritetslagstiftningen, har du även rätt att inge ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten mot behandlingen av personuppgifter. Eftersom Dokteronline.com utför gränsöverskridande databehandling, har vi utsett den holländska integritetsmyndigheten som högsta övervakare. Det är den holländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens).

Dataskyddsombud


Dokteronline.com har tillsatt ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är oberoende och agerar som intern övervakare. Dataskyddsombudet ser till att Dokteronline.com tillämpar och följer alla relevanta dataskyddsbestämmelser. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta gärna vårt dataskyddsombud (herr J. Stienstra) på [email protected] eller ring +31 88 235 3035. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud om du har några frågor eller klagomål om denna integritetspolicy.

Sekretesspolicy - Dokteronline.com (PDF)