Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Aciklovir

 • Vid infektioner orsakade av herpesvirus, såsom herpes genitalis
 • Även för behandling av bältros
 • Tablett för oralt bruk
 • Avsluta kuren helt

Om Aciclovir

Aciclovir tillhör gruppen antivirala läkemedel. Läkemedlet används mot (herpes-)virusinfektioner. Aciclovir hämmar ett visst enzym i herpesvirus. Detta gör att herpesviruset inte kan föröka sig.

Läkare föreskriver Aciclovir mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes-simplexvirus eller varicella-zostervirus, såsom:

 • Herpes genitalis (herpes-simplexinfektion i könsorganens hud och slemhinnor) – denna könssjukdom ger symptom såsom smärta, klåda, blåsor och sår i/på könsorganen
 • Bältros (varicella-zostervirus) – detta tillstånd ger rodnande hudutslag med klåda och blåsor (dessa försvinner efter ett antal veckor) på ett visst område i huden, oftast på ena sidan av bålen

Aciclovir hindrar viruset från att förökas, vilket får besvären att avta snabbare än utan behandling. Herpesviruset försvinner emellertid inte, utan stannar kvar i kroppen latent. Efter en viss tid kan besvären komma tillbaka. Detta läkemedel kan också förebygga att virusinfektionen blossar upp på nytt.

Användning

Tabletten sväljs med ett glas vatten. Läkemedlet kan tas oberoende av måltider. Avsluta hela kuren även om besvären försvinner innan avslutad kur.

Dosering

Aciclovir finns i olika styrkor. Läkaren avgör vilken dosering du ska ta. Allmänna riktlinjer för dosering av Aciclovir är:

Behandling av herpes-simplexinfektioner

 • Vuxna och barn över 2 år: 200 mg 5 gånger dagligen var 4:e timme (nattdosering förfaller)

Behandlingen varar i 5 dagar. Om infektionen inträffar för första gången och är särskilt kraftig kan en längre behandlingstid krävas. Den första dosen ska tas så fort som möjligt efter det att infektionen brutit ut.

Förebyggande mot herpes-simplexinfektioner (herpes genitalis)

 • Vuxna: 400 mg 2 gånger dagligen var 12:e timme

Behandlingens längd anpassas efter graden av sårbarhet (vilken kan variera från period till period).

Bältros (återkommande varicella-zosterinfektion)

 • Vuxna: 800 mg 5 gånger dagligen var 4:e timme (nattdosering förfaller)

Behandlingen varar i 7 dagar. Den första dosen ska tas så fort som möjligt efter det att infektionen brutit ut. Rekommenderad dos för barn är ännu inte fastställd.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du märker att behandling med Aciclovir Sandoz inte ger önskad effekt.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda varningar gäller angående vare sig alkoholkonsumtion eller bilkörning i samband med användning av Aciclovir Sandoz. Om du trots detta får symptom som trötthet eller yrsel ska du undvika att ge dig ut i trafiken.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du fått i dig fler tabletter än vad läkaren föreskrivit? Kontakta läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta en dos läkemedel? Ta dosen så fort du kommer på ditt misstag, utom om det nästan är dags för nästa dos. Då hoppar du över den glömda dosen och fortsätter enligt ditt vanliga schema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Aciclovir är inte lämpligt för var och en. Ta inte detta läkemedel om du är överkänslig mot aciklovir eller något annat innehållsämne i tabletterna (se ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Aciclovir i följande situationer:

 • Om du är äldre och har nedsatt njurfunktion – din läkare anpassar din dos (oftast är en lägre dos tillräcklig)
 • Om du har allvarliga problem med njurarnas funktion – din läkare anpassar (sänker) din dos
 • Om du tar höga doser Aciclovir
 • Om du tar andra läkemedel som kan orsaka skador på njurarna

Observera att det är viktigt att dricka mycket under behandling med Aciclovir.

Graviditet och amning

Om du är (eller planerar att bli) gravid eller ammar måste du först ha rådgjort med läkare innan du tar detta läkemedel.

Andra läkemedel och Aciclovir

Tala om för din läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Aciclovir interagerar bl.a. med följande läkemedel:

 • Probenecid (används vid gikt)
 • Cimetidin (hämmar syrautsöndringen i magsäcken)
 • Mykofenolatmofetil (vid transplantationer)
 • Interferon (vid MS)
 • Zidovudin (antiviralt läkemedel vid HIV)
 • Teofyllin (vid astma och KOL).

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du tar något av ovanstående läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Aciclovir kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk, yrsel
 • Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor
 • Klåda, hudutslag (även ljuskänslighet)
 • Trötthet, feber

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

 • Hudutslag, diffust håravfall

Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare):

 • Livshotande allergisk reaktion på vissa ämnen (anafylaktisk chock)
 • Andnöd
 • Övergående förhöjning av bilirubin och levervärden
 • Plötslig vätskeansamling i hud och slemhinnor (t.ex. svalg eller tunga), andningssvårigheter och/eller klåda och hudutslag, ofta som allergisk reaktion (angioödem)
 • Ökad halt av urea och kreatinin i blodet

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

 • Blodbrist, blodpåverkan som yttrar sig som infektioner och försämrad koagulationsförmåga p.g.a. lägre antal blodplättar
 • Upprördhet/oro, förvirring, skakningar, koordinationsproblem, talsvårigheter, hallucinationer, psykotiska symptom, kramper, trötthet, hjärnpåverkan och koma
 • Leverinflammation (hepatit), gulsot
 • Akut njursvikt, njursmärta

Rådgör med din läkare om du får någon av ovanstående eller andra biverkningar.

Sammanställning

Aciclovir Sandoz finns i tablettform i styrkorna 200 mg, 400 mg och 800 mg. Den aktiva substansen i detta läkemedel är aciklovir.

Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E 460), natriumstärkelseglykolat, kopovidon och magnesiumstearat (E 470b).

Tillverkare av Aciclovir Sandoz är:

Sandoz B.V. Postbus 10332
1301 AH Almere
Nederländerna

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben
Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 01-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen