Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Aerius

 • Mot allergibesvär
 • Gör dig inte dåsig
 • Som tablett eller oral lösning
 • Ska inte användas i samband med graviditet/amning
 • Se upp med alkohol

Om Aerius

Aerius innehåller den aktiva substansen desloratadin. Aerius är ett antiallergiskt läkemedel som tas som tabletter eller oral lösning. Detta läkemedel lindrar allergibesvär utan att du behöver bli dåsig.

Aerius föreskrivs av läkare för att lindra symptom vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, t.ex. hösnuva eller dammkvalster). Allergisk rinit ger besvär såsom nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

Aerius används även i lindrande syfte vid urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi) som ger besvär som t.ex. klåda och nässelutslag.

Användning

Aerius finns tillgänglig som oral lösning, dispergerbar tablett och filmdragerad tablett:

 • Oral lösning mäts upp med hjälp av en medföljande doseringssked. Drick först din dos läkemedel och efter det ett glas vatten.
 • Den dispergerbara tabletten läggs på tungan där den får smälta. Svälj läkemedlet med eller utan vatten.
 • Den filmdragerade tabletten sväljs hel med ett glas vatten.

För samtliga varianter gäller: läkemedlet kan tas oberoende av måltider. Mer information om användning av Aerius hittar du i bipacksedeln.

Dosering

Doseringen beror på vilka besvär du har och bestäms av din läkare. Allmänna riktlinjer för dosering av Aerius är:

 • Vuxna och ungdomar från 12 år och uppåt:
  • 1 (dispergerbar eller filmdragerad) tablett 5 mg 1 gång dagligen

ELLER

  • 2 dispergerbara tabletter 2,5 mg 1 gång dagligen

ELLER

  • 10 ml oral lösning (= två doseringsskedar 5 ml) 1 gång dagligen
 • Barn mellan 6 och 12 år:
  • 1 dispergerbar tablett 2,5 mg 1 gång dagligen

ELLER

  • 5 ml oral lösning (= en doseringssked 5 ml) 1 gång dagligen

 • Barn mellan 1 och 5 år:
  • 2,5 ml oral lösning (= en halv doseringssked 5 ml) 1 gång dagligen

Observera:

 • Aerius oral lösning 0,5 mg/ml ska inte ges till barn under 1 år.
 • Aerius dispergerbar tablett 2,5 mg ska inte ges till barn under 6 år.
 • Aerius dispergerbar tablett 5 mg och Aerius filmdragerad tablett 5 mg ska inte ges till barn under 12 år.

Din läkare avgör hur länge du ska använda Aerius. Mer information om dosering hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel förväntas inte påverka körförmågan. Om du får besvär som yrsel eller dåsighet ska du undvika att köra bil.

Var försiktig om du tar Aerius tillsammans med alkohol.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du fått i dig fler tabletter eller oral lösning än din läkare ordinerat? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt (utom om det nästan är dags för nästa dos) och sedan gå tillbaka till ditt vanlliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Ta inte Aerius om du är allergisk mot desloratadin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Aerius om du har nedsatt njurfunktion.

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska inte tas om du är gravid eller ammar. Rådgör med läkare om användning av något annat läkemedel.

Andra läkemedel och Aerius

Det finns inte några kända interaktioner mellan Aerius och andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

I mycket sällsynta fall har allvarliga allergiska reaktioner (svårighet att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad i ansiktet, tungan eller svalget) rapporterats. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar ska du sluta ta läkemedlet och omedelbart söka akut läkarvård.

Användning av Aerius kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Trötthet
 • Muntorrhet
 • Huvudvärk

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

 • Allvarliga allergiska reaktioner
 • Hudutslag
 • Snabba eller oregelbundna hjärtslag/hjärtklappning
 • Gastrointestinala besvär (magont, illamående, kräkningar, diarré)
 • Yrsel
 • Muskelsmärtor
 • Dåsighet
 • Hallucinationer
 • Sömnlöshet
 • Krampanfall
 • Avvikande levervärden (vid test)
 • Leverinflammation
 • Rastlöshet

Har rapporterats (frekvens okänd):

 • Ovanlig svaghet/allmän kraftlöshet (asteni)
 • Gulfärgning av hud och/eller ögonvitor
 • Ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus i solarium
 • Förändringar i hur hjärtat slår

Hos barn

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare), hos barn under 2 år:

 • Diarré
 • Feber
 • Sömnlöshet

Har rapporterats (frekvens okänd):

 • Långsamma hjärtslag, förändringar i hur hjärtat slår

Om du får biverkningar ska du kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är desloratin.

Sammanställning i Aerius filmdragerade tabletter 5 mg är:

 • Den aktiva substansen är desloratadin 5 mg.
 • Övriga innehållsämnen är: kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse och talk. Tablettdragering: filmdragering innehåller laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid, makrogol 400 och indigotin (E 132), genomskinlig dragering innehåller hypromellos och makrogol 400 – karnaubavax samt vitt vax

Sammanställning i Aerius dispergerbara tabletter2,5 mg och 5 mg är:

 • Den aktiva substansen är desloratadin 2,5 mg eller 5 mg.
 • Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, pregelatinerad stärkelse, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, butyl-metakrylatsampolymer, krospovidon, natriumvätekarbonat, citronsyra, kolloidal kiseldioxid, järnoxid, mannitol, aspartam (E 951) och smakämne Tutti-Frutti.

Sammanställning i Aerius oral lösning 0,5 mg/ml är:

 • Den aktiva substansen är desloratadin 0,5 mg/ml.
 • Övriga innehållsämnen är: sorbitol, propylenglykol, sukralos (E 955), hypromellos 2910, natriumcitratdihydrat, naturliga och artificiella smakämnen (bubbelgum), vattenfri citronsyra, dinatriumedetat och renat vatten.

Tillverkare av Aerius är:

SP Labo NV Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Aerius oral lösning 0,5 mg/ml, Aerius dispergerbar tablett 2,5 mg, Aerius dispergerbar tablett 5 mg och Aerius filmdragerad tablett 5 mg kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 27-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen