Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Airomir

 • Lindrar symptomen vid akut andnöd
 • Förebyggande för astmaattacker
 • Inhalationsläkemedel (spray)
 • Finns tillgängligt i 2 varianter

Om Airomir

Airomir är ett inhalationsläkemedel. Den aktiva substansen salbutamol vidgar luftrören och lindrar besvär såsom andnöd, väsande andning och hosta. Läkemedlet föreskrivs av läkare för att lindra akuta andnödsbesvär, t.ex. vid astma och KOL. Airomir kan också användas i förebyggande syfte mot akut andnöd, t.ex. till patienter som vanligtvis får besvär i samband med kroppslig ansträngning.

Användning

Airomir finns tillgängligt i 2 varianter:

 • Airomir, en inhalationsspray där dosen läkemedel friges genom att flaskans överdel trycks in
 • Airomir Autohaler, en inhalationsstyrd inhalationsspray där dosen läkemedel andas in via en särskild andningsbehållare

De två varianterna innehåller samma aktiva substans (salbutamol) i samma dosering (25 mikroliter per frigiven dos). Administreringssättet är likadant hos bägge varianter: läkemedlet inhaleras genom att du andas in djupt genom munstycket enligt anvisningarna i bipacksedeln. Håll därefter andan i 10 sekunder (eller så länge som möjligt) och andas sedan ut lugnt.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren. Rekommenderad dos för vuxna är:

 • För lindring av akuta andnödsattacker: en eller två spraydoser
 • För långtidsbehandling av symptom och förebyggande för återfall: två spraydoser 34 gånger dagligen med 4-6 timmars mellanrum
 • Förebyggande för andnöd vid kroppslig ansträngning: två spraydoser innan aktiviteten inleds

Om du ska ta två spraydoser per behandlingstillfälle, bör du vänta en minut innan den andra dosen administreras.

Om du behöver ta mer än 16 spraydoser dagligen, bör du rådgöra med din läkare eftersom du kan behöva övergå till något annat läkemedel. Inhalera aldrig större mängd läkemedel än vad läkaren föreskrivit.

Rekommenderad dos för barn
Läkaren bestämmer från och med vilken ålder detta läkemedel kan börja användas. Detta är ofta beroende av hur väl barnet i fråga klarar av att medverka vid själva administreringen.

 • För lindring av akuta andnödsattacker: en spraydos
 • För långtidsbehandling av symptom och förebyggande för återfall: en spraydos 34 gånger dagligen med 4-6 timmars mellanrum – läkaren kan eventuellt höja dosen till två spraydoser 3 eller 4 gånger dagligen

Om barnet ska ta två spraydoser per behandlingstillfälle, bör du vänta en minut innan den andra dosen administreras. Ge aldrig mer än 10 spraydoser per dag utan att först rådgöra med läkare.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda restriktioner gäller.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Airomir

Om du har fått i dig för stor mängd Airomir eller Airomir Autohaler, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att använda Airomir eller Airomir Autohaler? Administrera dosen så fort du kommer på det, men var noga med att hålla rätt mellanrum mellan doserna. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Läkaren bestämmer hur länge du ska använda Airomir. Sluta inte för tidigt, eftersom krampen i luftrören då kan uppstå på nytt.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot salbutamol eller något annat innehållsämne i Airomir eller Airomir Autohaler (se rubriken ”Innehållsdeklaration”).

Varningar och försiktighet

 • Behandling med Airomir eller Airomir Autohaler kan förvärra symptomen vid följande sjukdomstillstånd: besvär med sköldkörteln, påverkan på kransartärerna, hjärtrytmstörningar, hjärtsvikt, högt blodtryck, förstorad hjärtvolym och allvarligt nedsatt lever eller njurfunktion.

Tala med läkare i följande situationer:

 • Innan du börjar använda Airomir om du har eller har haft någon hjärtsjukdom, oregelbundna hjärtslag eller bröstsmärtor (kärlkramp).
 • Om läkemedlets effekt verkar avta – öka aldrig inhalationsdosen utan att först ha talat med läkare.
 • Undvik att få detta läkemedel i ögonen, särskilt om du har glaukom.
 • Kontakta omedelbart läkare om du får andningsbesvär i samband med användning av Airomir. Det kan hända att du behöver behandlas med ett annat läkemedel.
 • Om du har diabetes kommer läkaren att kontrollera ditt blodsocker oftare.
 • Om du använder andra läkemedel – se rubriken ”Andra läkemedel och Airomir”.

Tala med läkare om du har (eller har haft) något av ovanstående besvär.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Eftersom det fortfarande är okänt huruvida användning med Airomir och Airomir Autohaler kan orsaka fosterskador eller passera över i modersmjölk, kommer läkaren att väga fördelarna med läkemedlets effekt mot eventuella risker för eventuella skador i samband med graviditet och amning.

Andra läkemedel och Airomir

Tala om för läkare om du använder, har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

 • Airomir och Airomir Autohaler kan användas samtidigt med läkemedel såsom teofyllin och antikolinergika, och i kombination kan dosen av bägge läkemedel minskas. Läs mer om detta i bipacksedeln.
 • Detta läkemedel kan användas tillsammans med kortikosteroider för inhalation (s.k. kortikoider) och mastcellstabilisatorer (läkemedel mot allergi).
 • Inhalation med Airomir eller Airomir Autohaler rekommenderas inte om du samtidigt tar sympatomimetika (från samma grupp) oralt. Detta kan orsaka biverkningar i form av hjärtbesvär. Tala med läkare om du känner dig osäker.
 • Effekterna hos Airomir och Airomir Autohaler hämmas av ickeselektiva betablockerare. Biverkningar som drabbar hjärta och blodkärl kan förstärkas vid användning av läkemedel ur gruppen monoaminoxidashämmare eller vissa antidepressiva.
 • Användning av Airomir eller Airomir Autohaler i kombination med långvarig användning av xantiner (t.ex. teofyllin eller stora mängder kaffe eller choklad), kortikosteroider, diuretika eller laxermedel kan förvärra sjukdomstillståndet hypokaliemi.
 • Små mängder alkohol kan framkalla en reaktion hos patienter som tar disulfiram eller metronidazol.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Airomir och Airomir Autohaler orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats:

 • Illamående, kräkningar, muntorrhet, en klibbig känsla i munnen
 • Darrningar (tremor), huvudvärk, yrsel, nervositet och sömnlöshet, ökad aktivitetsgrad hos barn
 • Hjärtklappning, takykardi, diverse hjärtrytmstörningar (se bipacksedeln)
 • Övergående muskelkramper
 • Överkänslighetsreaktioner (se bipacksedeln)

Följande biverkningar har rapporterats vid användning av läkemedel ur samma grupp (sympatomimetika):

 • Högt blodtryck, kärlkramp, stimulering av centrala nervsystemet, hyperglykemi (förhöjt blodsocker) och perifer vasodilatation
 • Flera fall av stängningsvinkelglaukom har rapporterats efter inhalation
 • Minskad kaliumhalt i blodet (hypokaliemi) kan förekomma

En fullständig översikt över samtliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Airomir och Airomir Autohaler är salbutamol. Varje spraydos innehåller 100 mikrogram salbutamol, i form av salbutamolsulfat (4,44 mg/ml).

Övriga innehållsämnen är oleinsyra, etanol och norfluran (en drivgas).

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Airomir/Airomir Autohaler kan laddas ner här.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 29-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen