Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Anoro

Anoro 55/22 ug är en bronkdilator. 

 • Minskar andningsbesvär vid KOL
 • Läkemedel för inhalation (pulverdoser)
 • För underhållsbehandling

Om Anoro

Anoro är ett inhalationsläkemedel som används med hjälp av en inhalator. Läkemedlet består av ett pulver som innehåller två aktiva substanser: umeklidiniumbromid och vilanterol. Dessa bronkdilaterande ämnen gör det lättare att andas. Pulvret inhaleras med hjälp av den medföljande Ellipta-inhalatorn.

Anoro används för att behandla KOL. När läkemedlet används regelbundet kan det bidra till att kontrollera dina andningssvårigheter och minska effekterna av KOL på ditt dagliga liv.

Observera: Anoro är inget akutläkemedel. Läkemedlet ska inte användas för att behandla akuta andnödsattacker.

Användning

Anoro ska användas dagligen vid ungefär samma tidpunkt. I bipacksedeln finns en beskrivning över hur du gör Ellipta-inhalatorn färdig för användning och hur läkemedlet ska inhaleras. Följ anvisningarna noggrant.

Om dina KOL-symptom inte förbättras, om de förvärras eller om du måste använda din snabbverkande inhalator ofta än tidigare: kontakta din läkare så snart som möjligt.

Förvara inhalatorn i förpackningens slutna tråg för att undvika fukt och ta ut den först när den ska användas för första gången. När tråget väl har öppnats, kan inhalatorn användas i högst 6 veckor. I bipacksedeln hittar du fler instruktioner om hur inhalatorn ska förvaras.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna: 1 inhalation 1 gång dagligen

Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda varningar finns vad gäller alkoholkonsumtion. Detta läkemedel påverkar inte körförmågan.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Anoro

Om du råkat använda för stor mängd av detta läkemedel ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal, eftersom du kan behöva medicinsk vård. Visa om möjligt upp inhalatorn, förpackningen eller bipacksedel.

Inhalera aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Inhalera i stället följande dos vid den vanliga tidpunkten. Om du får väsande/pipande andning eller andnöd, använd din snabbverkande inhalator (t.ex. salbutamol) och sök sedan vård.

Sluta inte använda detta läkemedel om inte läkaren råder dig att göra det – inte ens om du känner dig bättre, eftersom dina symptom kan förvärras.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Anoro om du är allergisk för något av läkemedlets innehållsämnen (se rubriken ”Innehållsdeklaration”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Anoro om du har (eller misstänker att du har) något av följande sjukdomstillstånd:

 • Astma (använd inte Anoro för att behandla astma)
 • Hjärtproblem eller högt blodtryck
 • Trångvinkelglaukom
 • Förstorad prostata, svårighet att urinera eller hinder i urinblåsan
 • Epilepsi
 • Sköldkörtelproblem
 • Diabetes
 • Allvarliga leverproblem

Akuta andningssvårigheter Om du blir trång i bråstet, får hosta, väsande andning eller andnöd omedelbart efter det att du använt Anoro-inhalatorn: sluta använda detta läkemedel och sök vård omedelbart, eftersom du kan ha drabbats av ett allvarligt tillstånd, s.k. paradoxal bronkospasm.

Ögonproblem under behandling med Anoro Om du får smärta eller obehag i ögonen, temporärt får suddig syn eller ser ljusringar/färgade prickar i kombination med röda ögon under behandling med Anoro: sluta använda detta läkemedel och sök vård omedelbart, eftersom symptomen kan vara tecken på akut trångvinkelglaukom.

Graviditet och amning

Använd inte detta läkemedel under graviditeten om inte din läkare råder dig till det.

Det är ännu inte känt om innehållsämnena i Anoro kan passera över i bröstmjölk. Använd inte detta läkemedel under amning om inte din läkare råder dig till det.

Andra läkemedel och Anoro

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

En del läkemedel kan påverka effekten hos Anoro eller öka risken för biverkningar. Detta gäller bl.a. följande läkemedel:

 • Betablockerare (t.ex. propanolol)
 • Ketokonazol och itrakonazol (mot svampinfektioner)
 • Klaritromycin och telitromycin (mot bakterieinfektioner)
 • Ritonavir (för behandling av hivinfektion)
 • Läkemedel som sänker mängden kalium i blodet, t.ex. diuretika (urindrivande läkemedel) och vissa läkemedel för behandling av astma (t.ex. metylxantiner eller steroider)
 • Andra långtidsverkande läkemedel som liknar Anoro och används vid andningsproblem, t.ex. tiotropium och indakaterol. Använd inte Anoro om du redan använder dessa läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av läkemedlen ovan.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner Om du får något av följande symptom under behandling med Anoro ska du sluta använda detta läkemedel och omedelbart meddela din läkare

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Hudutslag (nässelutslag) eller rodnad

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Svullnad, ibland i ansiktet eller munnen (angioödem)
 • Kraftigt väsande/pipande andning, hosta eller andningssvårigheter
 • Plötslig svaghetskänsla eller yrsel (som kan leda till kollaps eller medvetslöshet)

Akuta andningssvårigheter (sällsynt) Om du blir trång i bröstet, får hosta, väsande andning eller andnöd omedelbart efter användning av detta läkemedel: sluta använda Anoro och sök vård omedelbart, eftersom du kan ha drabbats av ett allvarligt tillstånd som kallas paradoxal bronkospasm.

Andra biverkningar som kan orsakas av Anoro är bl.a:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Smärtsamma och/eller frekventa urineringar (kan tyda på urinvägsinfektion)
 • En kombination av halsont och rinnsnuva
 • Halsont
 • Tryckkänsla eller smärtor i kinder eller panna (kan vara tecken på bihåleinflammation)
 • Huvudvärk
 • Hosta
 • Smärta och irritation i bakre delen av munnen och svalget
 • Förstoppning
 • Muntorrhet
 • Övre luftvägsinfektion

Mindre vanliga (kan förkomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Oregelbundna/snabbare hjärtslag, hjärtklappning
 • Hudutslag
 • Muskelryckningar
 • Skakningar/darrningar
 • Förändrad smakupplevelse
 • Heshet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Dimsyn
 • Ökning av det uppmätta trycket i ögat
 • Försämrad syn eller ögonsmärta (möjliga tecken på glaukom)
 • Svårigheter och smärta vid urinering – detta kan vara tecken på tilltäppning av blåsan eller urinretention

En fullständig översikt av samtliga möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i detta läkemedel är umeklidiniumbromid och vilanterol. Varje inhalation avger en dos (den dos som lämnar munstycket) på 55 mikrogram umeklidinium (motsvarande 65 mikrogram umeklidiniumbromid) och 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 07-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen