Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Atorvastatin

 • Sänker kolesterolnivån
 • En tablett dagligen
 • Var försiktig med grapefrukt/-juice
 • Ska inte tas i samband med graviditet/amning

Om Atorvastatin

Atorvastatin tillhör gruppen “statiner”. Detta läkemedel används vid behandling av förhöjda blodfetter (kolesterol och triglycerider). Behandlingen kombineras oftast med kolesterolfattig diet och förändrad livsföring.

Om du har ökad risk för vissa hjärtsjukdomar kan Atorvastatin också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala.

Användning

Atorvastatin ska helst tas vid samma tidpunkt varje dag. På så sätt minskar risken för att du glömmer ta en dos. Tabletten ska sväljas hel med vatten och kan tas med eller utan mat. Drick inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag eftersom stora mängder grapefruktjuice kan påverka läkemedlets effekt.

Dosering

Rekommenderad startdos av Atorvastatin är:

 • Vuxna och barn 10 år eller äldre: 10 mg en gång dagligen

Dosen kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorvastatin är 80 mg en gång dagligen.

Alkohol/körförmåga

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel.

Atorvastatin påverkar normalt sett inte körförmågan. Om du får besvär som t.ex. yrsel ska du undvika att köra bil.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Atorvastatin

Om du fått i dig fler tabletter än vad läkaren föreskrivit ska du rådgöra med läkare eller apotekspersonal.

Om du glömmer att ta en dos Atorvastatin ska du ta den så snart du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa dos. I så fall hoppar du över den glömda dosen och fortsätter sedan enligt ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte ta Atorvastatin utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Atorvastatin är inte alltid lämpligt att ta. Ta inte Atorvastatin i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot atorvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel) se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern
 • Om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden
 • Om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder preventivmedel
 • Om du är gravid eller försöker bli gravid
 • Om du ammar

Varningar och försiktighet

I följande situationer är det viktigt att vara extra försiktig:

 • Om du har allvarliga andningsbesvär
 • Om du tar eller under de senaste 7 dagarna har tagit läkemedlet fusidinsyra (mot bakterieinfektion) – kombinationen av fusidinsyra och Atorvastatin kan leda till allvarliga muskelbesvär (rabdomyolys)
 • Om du har haft stroke med blödning i hjärnan eller har små fickor av vätska i hjärnan orsakade av tidigare stroke
 • Om du har njurproblem
 • Om du har nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos)
 • Om du har haft upprepade och/eller oförklarliga muskelsmärtor eller om muskelbesvär är något som ligger i släkten
 • Om du tidigare haft muskelbesvär vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t.ex. andra statiner eller fibrater)
 • Om du regelbundet dricker stora mängder alkohol
 • Om du har eller har haft någon leversjukdom
 • Om du är över 70 år

Rådgör med läkare om någon av ovanstående situationer passar in på dig. Du kan eventuellt behöva gå på hälsokontroller oftare än tidigare.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

När du behandlas med detta läkemedel kommer din läkare att övervaka dig noga om du har diabetes eller löper risk för att utveckla diabetes.

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska inte användas om du är gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Atorvastatin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel. Vissa läkemedel interagerar med Atorvastatin, bl.a:

 • Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t.ex. ciklosporin
 • Vissa antibiotika och medel mot svampinfektioner (se bipacksedeln)
 • Andra blodfettssänkande läkemedel
 • Kolestipol
 • Vissa kalciumflödeshämmare mot angina pectoris eller högt blodtryck
 • Läkemedel som reglerar hjärtrytmen
 • Läkemedel som används vid behandling av HIV
 • Vissa läkemedel som används för att behandla hepatit C
 • Ezetimib
 • Warfarin
 • P-piller
 • Stiripentol
 • Cimetidin
 • Fenazon
 • Kolkicin
 • Antacida som innehåller aluminium eller magnesium
 • Boceprevir
 • Johannesört
 • Fusidinsyra för oralt bruk – behandling med Atorvastatin måste tillfälligt avbrytas enligt läkarens anvisningar

Mer information om eventuella interaktioner hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar eller symptom, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus:

Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare):

 • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, och som kan leda till stora svårigheter att andas.
 • Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosaröda fläckar/blåsor, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.
 • Muskelsvaghet, ömhet, smärta, muskelbristning eller rödbrun missfärgning av urinen, speciellt om du samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning (rabdomyolys). Denna onormala muskelnedbrytning går inte alltid över trots avslutad behandling med atorvastatin och kan vara livshotande samt leda till njurproblem.

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

 • Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på leverpåverkan. Kontakta din läkare snarast möjligt.

Andra möjliga biverkningar med Atorvastatin är:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning
 • Allergiska reaktioner
 • Ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden), förhöjt kreatinkinas i blodet
 • Huvudvärk
 • Gastrointestinala besvär
 • Ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor
 • Blodprovsresultat som påvisar nedsatt leverfunktion

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

 • Aptitförlust, viktökning, minskning av blodsockernivåer
 • Mardrömmar, sömnlöshet
 • Yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring, förändringar i smakupplevelse, minnesförlust
 • Dimsyn
 • Ringningar i öronen och/eller huvudet
 • Kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i bukspottkörteln som leder till magsmärta)
 • Hepatit (leverinflammation)
 • Hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall
 • Nacksmärta, muskeltrötthet
 • Trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad (särskilt i vristerna – ödem), förhöjd temperatur
 • Vita blodkroppar i urinen

En fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar (även mer sällsynta) hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar – det gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Atorvastatin Pfizer är atorvastatin. En filmdragerad tablett innehåller 10, 20, 40 eller 80 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Övriga innehållsämnen är: kalciumkarbonat, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumkroskarmellos, polysorbat 80, hydroxipropylcellulosa och magnesiumstearat.

Tablettdrageringen innehåller hypromellos, makrogol 8000, titandioxid (E 171) och talk. Simetikonemulsionen innehåller simetikon, stearatemulgatorer (polyetylenglykol, sorbitantristearat, polyetoxylatstearat, glycerider), förtjockningsmedel (metylcellulosa, xantangummi), bensoesyra, sorbinsyra och svavelsyra.

Tillverkare av Atorvastatin Pfizer är:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg
Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Atorvastatin Pfizer kan laddas ner här.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 06-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen