Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Atrovent

 • Läkemedel för inhalation
 • Vid KOL och astma
 • Lindrar snabbt vid andningssvårigheter
 • Finns i olika varianter

Om Atrovent

Atrovent är ett läkemedel för inhalation. Den aktiva substansen, ipratropiumbromid, får musklerna omkring luftvägarna att slappna av. Luftrören vidgas och det blir lättare att andas. Atrovent hör därmed till gruppen bronkdilaterande läkemedel.

Atrovent kan användas vid behandling av andningssvårigheter vid tillstånd som t.ex. (kronisk) bronkit, bronkit med emfysem (KOL) eller astma.

Användning

Atrovent finns tillgängligt i olika varianter:

 • Aerosol – behållare med sprayanordning
 • Inhalationspulver i kapslar (inhaletter) som används i kombination med en inhalator
 • Lösning för nebulisator

Samtliga ovanstående varianter av läkemedlet ges som inhalation. Läkaren avgör vilken variant som är mest lämplig i ditt fall.

Effekt uppnås efter ett par minuter och varar i upp till 6 timmar. Använd Atrovent dagligen och vid ungefär samma tidpunkt för bästa möjliga effekt. Fasta tider hjälper dig att komma ihåg att inhalera enligt schema.

Atrovent används vid behandling av kroniska luftvägssjukdomar. Därför pågår behandling med Atrovent under lång tid.

Dosering

Doseringen beror på vilken sorts besvär du har och fastställs av läkare. Allmänna riktlinjer för dosering är:

Atrovent Aerosol

 • Vuxna och barn över 6 år: två inhalationer 3 till 4 gånger dagligen. Vanligtvis rekommenderas inte mer än 12 inhalationer per dygn.

Atrovent Inhalett

 • Vuxna (inklusive äldre) och barn över 6 år: en inhalett (40 mikrogram) 3 till 4 gånger dagligen.

Atrovent lösning för nebulisator

Som underhållsbehandling:

 • Vuxna (inklusive äldre) och ungdomar över 12 år: 250 till 500 mikrogram tre till fyra gånger dagligen.
 • Barn 6 – 12 år: 250 mikrogram per doseringstillfälle. Läkaren bestämmer hur ofta doserna ska tas.

Vid akut andnöd:

 • Vuxna (inklusive äldre) och ungdomar över 12 år: 500 mikrogram per doseringstillfälle. Upprepa vid behov tills andningen är stabil. Läkaren bestämmer hur ofta doserna ska tas.
 • Barn 6 – 12 år: 250 mikrogram per doseringstillfälle. Upprepa vid behov tills andningen är stabil. Läkaren bestämmer hur ofta doserna ska tas.

Atrovent lösning för nebulisator får endast användas under övervakning av sjukvårdspersonal vad gäller barn under 6 år.

I läkemedlets bipacksedel finns en beskrivning av hur Atrovent ska inhaleras. Läs anvisningarna noga – det är viktigt att läkemedlet andas in på rätt sätt.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel påverkar normalt sett inte körförmågan. Om du får besvär såsom yrsel eller dimsyn bör du undvika bilkörning och användning av tunga maskiner tills besvären försvunnit.

Under behandling med Atrovent kan du äta och dricka som vanligt.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Atrovent

Har du använt för stor mängd läkemedel jämfört med vad läkaren föreskrivit? Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta en dos Atrovent? Ta dosen så fort du kommer ihåg det, men inte om det nästan är dags för nästa dos. Då hoppar du över den glömda dosen och fortsätter enligt ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte använda Atrovent utan att först rådfåga läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Atrovent är inte alltid lämpligt att använda. Använd inte detta läkemedel om du är överkänslig för den aktiva substansen ipratropiumbromid, atropin (eller liknande substanser) eller något av innehållsämnena i Atrovent. Under rubriken ”Sammanställning” hittar du en översikt över dessa ämnen.

Varningar och försiktighet

Kontakta läkare eller apotekspersonal i följande situationer:

 • Om du efter att ha använt detta läkemedel drabbas av ett abnormalt kramptillstånd i musklerna runt luftstrupen – detta kan innebära livsfara och du ska omedelbart sluta använda Atrovent. Kontakta din läkare som kan skriva ut ett annat läkemedel.
 • Om du har tryckökning i ögat (glaukom). Ögonsmärta, dimsyn, färgade ringar i synfältet eller synfenomen i kombination med röda ögon p.g.a. ögonsvullnad kan tyda på ökat tryck i ögat. Rådgör med en läkare om du får liknande besvär.
 • Skydda ögonen när du använder Atrovent. Om Atrovent kommer i ögonen, bör ögonen omedelbart sköljas med kallt, rinnande kranvatten i några minuter. Om du råkar få lite Atrovent i ögonen, kan pupillförstoring och dimsyn uppstå. Dessa besvär kan kvarstå i några timmar. Kontakta omedelbart läkare om liknande besvär uppstår i kombination med röda ögon, ögonsmärta eller en obehaglig känsla i ögonen.
 • Om du har prostataförstoring eller blåshalsförträngning.
 • Om du har cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan användning av antikolinergika (ipratropiumbromid) öka risken för mag-tarmbesvär.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare angående användning av Atrovent om du är eller vill bli gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Atrovent

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Det gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Atrovent kan interagera med följande läkemedel:

 • Vissa luftrörsvidgande läkemedel (beta-2-stimulerare, xantinderivat) kan förstärka effekten av Atrovent.

Rådgör med läkare om du vill använda Atrovent tillsammans med andra läkemedel. Läkaren avgör om det är möjligt. I bipacksedeln kan du läsa mer om detta.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Användning av Atrovent kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Hosta, irritation i halsen
 • Muntorrhet, störningar i tarmfunktionen

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Överkänslighet och allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi)
 • Dimsyn, tryckökning i ögat (glaukom) – se även rubriken ”Varningar och försiktighet” – ögonsmärta, pupillförstoring, synstörningar med färgade ringar i synfältet, röda ögon och vätskeansamling i hornhinnan
 • Hjärtklappning (vid höga doser), förmaksflimmer och hjärtrytmrubbning
 • Diarré, förstoppning, kräkningar, inflammation i munslemhinnan, svullnad i munslemhinnan och smakstörningar
 • Klåda, hudutslag, plötslig vätskeansamling i hud och slemhinnor (t.ex. svalg och tunga), andningssvårigheter och/eller klåda och hudutslag (angioödem)
 • Svårighet att tömma blåsan – observera att förträngning av urinvägarna är ett allvarligt tillstånd

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Svårighet att ställa in synen på olika avstånd
 • Ökad hjärtfrekvens
 • Hudreaktion med uttalad klåda och nässelutslag
 • Kramp i luftvägarna efter inhalation (bronkospasm), kramp i stämbanden (laryngospasm), svullnad och torrhetskänsla i svalget

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Atrovent Aerosol är ipratropiumbromid. Övriga innehållsämnen är citronsyra (E330), renat vatten, vattenfri etanol och norfluran (HFA 134a).

Den aktiva substansen i Atrovent Inhalett är ipratropiumbromid. En kapsel innehåller 42 mikrogram ipratropiumbromid motsvarande 40 mikrogram vattenfri ipratropiumbromid. Övriga innehållsämnen är glukos och hårda gelatinkapslar med färgämnena titandioxid (E171), indigotin (E132) och gul och svart järnoxid (E172).

Den aktiva substansen i Atrovent lösning för nebulisator är ipratropiumbromid. Detta förekommer som ipratropiumbromidmonohydrat, motsvarande 250 μg eller 500 μg ipratropiumbromid per behållare. Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra (E507) och renat vatten.

Tillverkare

Tillverkare av Atrovent Aerosol och Atrovent Inhalett är Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Tyskland.

Tillverkare av Atrovent lösning för nebulisator är Laboratoire Unither, Frankrike.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. De officiella bipacksedlarna för Atrovent Aerosol, Atrovent Inhalett och Atrovent lösning för nebulisator kan laddas ner här.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 21-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen