Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Avamys

 • Inflammationshämmande nässpray
 • Hjälper vid allergi
 • Även för barn över 6 år
 • Ska inte användas under graviditet/amning

Om Avamys

Avamys är en inflammationshämmande nässpray som tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider. Den aktiva substansen flutikasonfuroat hämmar inflammationer i nässlemhinnan och lindrar besvär såsom nästäppa, rinnsnuva, nysningar, klåda och rodnad i ögonen och rinnande ögon.

Detta nässpray kan användas vid såväl säsongsbunden allergi (hösnuva) som icke-säsongsbunden allergi (t.ex. allergi mot pälsdjur, husdammskvalster eller mögel). Avamys kan även ges till barn över 6 år.

Användning

Nässprayen ska användas dagligen vid samma tid på dygnet. En del känner inte att de får full effekt förrän flera dagar efter det att de börjat använda Avamys. Vanligtvis får man effekt inom 8 till 24 timmar.

Avamys nässpraysuspension förvaras i en flaska med spraypump. I bipacksedeln beskrivs steg för steg hur sprayflaskan görs färdig för användning och hur spraydosen administreras. Allmänt användningssätt är:

 • Skaka flaskan i ungefär 10 sekunder.
 • Ta bort skyddskåpan.
 • Snyt dig.
 • För in flaskans pip i ena näsborren. Pipen ska riktas åt sidan, bort ifrån näsans mellanvägg. På så sätt når läkemedlet lättare den del av näsan som ska behandlas.
 • Tryck kraftigt på sprayknappen samtidigt som du andas in genom näsan.
 • Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.
 • Om läkaren ordinerat 2 sprayningar per dos: upprepa de 2 sista stegen ovan.
 • Behandla din andra näsborre på samma sätt.
 • Sätt på skyddskåpan igen efter användning.

Rengör sprayflaskan regelbundet enligt anvisningarna i bipacksedeln. Nässprayen är hållbar i 2 månader efter det att den börjat användas.

Dosering

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna och barn 12 år och äldre: den vanliga startdosen är 2 sprayningar i varje näsborre 1 gång dagligen. När besvären är under kontroll kan dosen minskas till 1 sprayning i varje näsborre 1 gång dagligen.
 • Barn under 12 år: den vanliga startdosen är 1 sprayning i varje näsborre 1 gång dagligen. Vid mycket svåra besvär kan läkaren öka dosen till 2 sprayningar i varje näsborre 1 gång dagligen tills besvären är under kontroll. Därefter kan dosen minskas till 1 sprayning i varje näsborre 1 gång dagligen.

Nässprayen bör inte användas av barn under 6 år.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar vad gäller alkoholkonsumtion. Det är osannolikt att Avamys påverkar körförmågan.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Om du använt för stor mängd Avamys, rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta en dos Avamys, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga schema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Avamys är inte alltid lämpligt att använda. Använd inte Avamys om du är allergisk mot flutikasonfuroat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Innehållsdeklaration”).

Varningar och försiktighet

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du har problem med levern.

Användning av Avamys kan – när det används under en längre tid – hämma tillväxten hos barn. Läkaren kommer att kontrollera ditt barns längd regelbundet och ge barnet en så låg (men ändå effektiv) dos som möjligt.

Avamys kan orsaka ögonsjukdomar såsom glaukom (ökat tryck i ögat) eller katarakt (ögats lins grumlas). Tala om för din läkare om du har haft något av dessa tillstånd tidigare eller om du får problem med dimsyn eller någon annan synrubbning när du använder Avamys.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

Andra läkemedel och Avamys

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

Det är särskilt viktigt att tala med läkare om du tar, eller nyligen har tagit, något av följande läkemedel:

 • Kortisontabletter eller kortisoninjektioner
 • Kortisonkräm eller salva
 • Läkemedel mot astma
 • Ritonavir, ett antiviralt läkemedel för behandling av HIV
 • Ketokonazol, ett läkemedel för behandling av svampinfektioner

Läkaren kommer att bedöma om du kan ta Avamys tillsammans med något av ovanstående läkemedel. Avamys ska inte användas i kombination med andra nässprayer som innehåller steroider.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vid allergiska reaktioner, kontakta läkare omedelbart. Allergiska reaktioner vid användning av Avamys är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Hos ett litet antal personer kan allergiska reaktioner utvecklas till mer allvarliga och till och med livshotande tillstånd om de inte behandlas. Symptomen kan vara:

 • Väsande andning, hosta eller andningssvårigheter
 • Plötslig svaghetskänsla eller svimfärdighet (vilket kan leda till kollaps eller medvetslöshet)
 • Ansiktssvullnad
 • Hudutslag eller rodnad

I många fall är dessa symptom tecken på mindre allvarliga biverkningar. Du måste dock vara medveten om att de kan vara allvarliga, så om du drabbas av något av dessa symptom: kontakta läkare snarast möjligt.

Andra möjliga biverkningar vid användning av Avamys är:

Mycket vanliga (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare):

 • Näsblödning (ofta i lindrig form), särskilt om du använder Avamys regelbundet i mer än 6 veckor

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Sårbildning i näsan, vilket kan medföra irritation eller obehag i näsan – du kan även få lätt blodblandat sekret när du snyter dig
 • Huvudvärk

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Smärta, sveda, irritation, ömhet eller torrhet inuti näsan

Har rapporterats (frekvens okänd):

 • Hämmad längdtillväxt hos barn
 • Tillfälliga synförändringar vid långtidsanvändning

Nasala kortikosteroider kan påverka den normala produktionen av hormoner i din kropp, särskilt om du använder höga doser under lång tid. Hos barn kan denna biverkan göra så att de växer långsammare än andra.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i detta läkemedel är flutikasonfuroat. Varje spraydos avger 27,5 mikrogram flutikasonfuroat.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Avamys kan laddas ner här.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 01-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen