Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Campral

 • Gör det lättare att sluta dricka alkohol
 • Minskar suget efter alkohol
 • Tabletten tas i samband med måltid
 • Ska inte användas när du ammar

Om Campral

Campral innehåller den aktiva substansen akamprosat. Detta läkemedel minskar suget efter alkohol. Läkare ordinerar Campral för behandling mot alkoholberoende (kronisk alkoholism). Campral börjar tas efter avvänjning och behandlingen pågår i ungefär ett år. Campral minskar återfallsrisken efter en avvänjningsbehandling.

Användning

Campral tas i samband med måltid. Tabletten sväljs hel med vatten och får inte tuggas. Behandling med Campral ska påbörjas så snabbt som möjligt efter en avvänjningsbehandling.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna som väger mindre än 60 kg: 4 tabletter dagligen – tabletterna tas i samband med måltider på följande sätt: 2 tabletter vid frukosten, 1 tablett vid lunchen och 1 tablett vid kvällsmaten
 • Vuxna som väger mer än 60 kg: 6 tabletter dagligen – tabletterna tas i samband med måltider på följande sätt: 2 tabletter vid frukosten, 2 tabletter vid lunchen och 2 tabletter vid kvällsmaten

För patienter med måttliga njurbesvär gäller en annan rekommenderad dos (se bipacksedeln).

Alkohol/körförmåga

Om du ändå har fått i dig en mängd alkohol, ska du ändå fortsätta ta Campral.

Campral påverkar inte körförmågan.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Campral

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal. Symptom på överdosering är diarré.

Om du har glömt ta en dos Campral, hoppar du över den glömda dosen och tar nästa dos vid vanlig tid.

Avbryt inte behandlingen med Campral utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Campral är inte alltid lämpligt att använda. Ta inte Campral i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot akamprosat eller något annat innehållsämne i Campral (se rubriken ”Innehållsdeklaration”)
 • Om du har nedsatt njurfunktion
 • Om du ammar

Varningar och försiktighet

Extra försiktighet krävs i vissa situationer:

 • Ta inte Campral under avvänjningsperioden – läkemedlet har ingen effekt förrän efter avvänjning
 • Campral ska inte ges till patienter under 18 år och över 65 år
 • Vid njurbesvär: hos patienter med måttliga njurproblem kan dosen behöva anpassas
 • Om du har starkt nedsatt leverfunktion
 • Personer med alkoholberoende kan få symptom såsom nedstämdhet (depression) och självmordstankar. Om du får något av dessa symptom, kontakta omedelbart läkare. Även familjemedlemmar och anhöriga bör omedelbart söka läkarrådgivning om sådana symptom uppstår.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Erfarenheten av behandling under graviditet är bristfällig. Gravida kvinnor ska därför endast använda Campral när läkare bedömt att nyttan med behandlingen är större än den eventuella risken för fosterskador.

Det är okänt om Campral utsöndras i bröstmjölk. Campral ska därför inte användas vid amning.

Andra läkemedel och Campral

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Ingen interaktion har kunnat påvisas mellan Campral och andra läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Campral kan bl.a. orsaka följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Diarré

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100, men hos färre än 1 av 10 användare):

 • Buksmärtor, illamående, kräkningar, gasbildning (flatulens)
 • Klåda, hudutslag med fläckar och knottror (makulopapulösa utslag)
 • Frigiditet, impotens eller nedsatt sexlust (libido)

Mindre vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 1 000, men hos färre än 1 av 100 användare):

 • Ökad sexlust (libido)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Allergiska reaktioner med symptom såsom kliande, upphöjda hudutslag (nässelfeber), plötsligt inträdande vätskeansamling i hud och slemhinnor (t.ex. i svalg och tunga) eller andningssvårigheter i kombination med klåda och hudutslag (angioödem) – eller symptom såsom blodtrycksfall, blekhet, oro, svag och snabb puls, kallsvettig hud eller nedsatt medvetandegrad till följd av uttalad kärlvidgning – de senare symptomen kan vara tecken på svår allergi mot vissa ämnen i läkemedlet (anafylaktisk chock)

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du får allvarliga biverkningar, eller om du får eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i detta läkemedel är akamprosat.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 09-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen