Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Caverject (Alprostadil)

 • Hjälper vid erektil dysfunktion
 • Ger omedelbar erektion även vid avsaknad av sexuell stimulans
 • Läkemedel som du själv kan injicera
 • Bör inte användas oftare än en gång per dag eller tre gånger per vecka

Om Caverject

CAVERJECT hör till fettsyregruppen. Dessa ämnen finns naturligt i kroppen. Alprostadil åstadkommer bland annat vidgning av blodkärlen och en lätt hämning av blodkoaguleringen. Injicering i svällkropparna i penis leder till erektion.

CAVERJECT används vid behandling av erektil dysfunktion till följd av rubbningar i nervsystemet eller blodomloppet, eller av psykologiska skäl. Det kan också vara flera orsaker som ligger till grund.

Användning/verkan

Använd alltid CAVERJECT enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker på hur läkemedlet ska användas.

Din läkare bestämmer hur stor dos alprostadil som ska injiceras. Startdosen brukar ligga mellan 1,25 och 5 mikrogram. Därefter ökas dosen successivt tills önskad effekt uppnåtts.

Den erektion som uppstår efter given dos brukar vara i ungefär en timme. Varar erektionen längre än så bör läkare kontaktas. Erektionen uppstår oftast 10 till 30 minuter efter injicering. Använd inte mer än 60 mikrogram per injicering. CAVERJECT bör inte användas oftare än en gång per dag eller tre gånger per vecka.

SÅ HÄR BLANDAR DU TILL CAVERJECT Blandandet av vätskan måste ske under sterila former. Använd den metod som din läkare har föreskrivit och följ nedanstående anvisningar.

 1. Tvätta händerna med tvål och vatten och torka av dem med en ren handduk.
 2. Ta bort plastlocket från flaskan med CAVERJECT-pulver (låt gummiproppen sitta kvar i flaskan!). Torka av gummiproppens översida med en av de två spritservetterna. Släng sedan den använda spritservetten.
 3. Beroende på vilken sorts förpackning du ska använda, fortsätter du på följande sätt:

CAVERJECT-förpackning: flaska med pulver + ampull med vätska till injektionsvätska

 • Öppna ampullen med lösningsvätska enligt anvisningarna på teckningen (spetsen ska vara vänd mot dig).
 • Låt den öppnade ampullen stå en stund på en ren yta.
 • Tryck fast den långa nålen (storlek 22 G 1 1/2 inch) på sprutan och ta av nålskyddet.
 • Dra upp ampullens hela innehåll (1 ml) i injektionssprutan.

CAVERJECT-förpackning: flaska med pulver + förfylld spruta med vätska till injektionssvätska

 • Ta ut den långa injektionsnålen (storlek 22 G 1 1/2 inch) ur förpackningen och låt nålskyddet av plast sitta kvar så länge.
 • Ta bort den vita förseglingen på den förfyllda sprutan.
 • Tryck fast nålen (med nålskyddet på) på den förfyllda sprutan.
 • Ta av nålskyddet.

 1. Stick nu injektionsnålen genom gummiproppen. Pressa ner kolven så att all vätska sprutas in i flaskan med pulvret.
 2. Skaka lätt på flaskan (utan att dra ut injektionssprutan) tills allt pulver lösts upp.

Vätskan är nu färdig att injiceras.

INJICERING AV VÄTSKAN I PENIS Den första injektionen ges av din läkare eller sjuksköterska. Du får instruktioner och träning i hur injiceringen ska gå till. Följ instruktionerna noga när du själv ska injicera CAVERJECT. Allmänna riktlinjer för injicering är:

 • Dra upp föreskriven mängd vätska i injektionssprutan.
 • Lossa nålen från injektionssprutan (låt nålen sitta kvar i injiceringsflaskan).
 • Tryck fast injektionsnålen (den korta nålen: storlek 30 G1/2 inch) på injektionssprutan och ta bort nålskyddet.
 • Håll injektionssprutan med nålen uppåt och tryck försiktigt in kolven tills en droppe syns i toppen på nålen. Lägg sedan injektionssprutan på en hård, plan yta och se till så att injektionsnålen förblir orörd.
 • Sätt dig bekvämt.
 • Om du är högerhänt fattar du tag om penishuvudet med vänster hand. Om du inte är omskuren ser du till att dra förhuden så långt som möjligt över penishuvudet.
 • Dra penis tätt mot vänstra låret. På penis sida (som nu är vänd uppåt) syns en utbuktning som rör sig åt vänster om du ökar greppet om penishuvudet. Utbuktningen är en av de båda svällkropparna och det är i denna injektionen ska ges (se de markerade zonerna på teckningen).
 • Med den andra spritservetten rengör du nu huden på det utvalda injektionsstället mitt på svällkroppen. Låt huden torka i några sekunder.
 • Håll penis ordentligt sträckt med hjälp av vänster hand under injiceringens gång. Med höger hand håller du sprutan i rät vinkel mot längdriktningen av penis och sticker nålen genom huden helt in i svällkroppen. Undvik att sticka i ytliga blodkärl eller andra synliga strukturer.
 • Injicera nu sprutans hela innehåll; lyckas det inte genast drar du tillbaka nålen en aning och försöker på nytt.
 • Dra sedan ut injektionsnålen helt och tryck spritservetten mot injektionsstället. Massage av penis bidrar till en bättre fördelning av läkemedlet i svällkroppen.

Angående val av injektionsställe är en alternerande användning av penis två svällkroppar att rekommendera, vilket ingår i din läkares instruktioner. Varje dos med lösning får endast användas en gång. Överbliven lösning ska kasseras. Ytterligare information om hur CAVERJECT används hittar du i bipacksedeln.

När får CAVERJECT inte användas?

Använd inte CAVERJECT:

 • om du är allergisk mot alprostadil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Dessa ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”;
 • om du har någon sjukdom som kan öka risken för förlängd erektion, t.ex. vissa blodsjukdomar som sicklecellanemi, leukemi eller benmärgscellscancer (multipelt myelom);
 • om din förhud är förträngd eller om du har ett fysiskt tillstånd som påverkar formen på penis (t.ex. vinkling, kavernös fibros eller Peyronies sjukdom);
 • om du har ett implantat i penis;
 • om du har en sjukdom som gör att du bör undvika sexuell aktivitet.

CAVERJECT får inte ges till kvinnor, barn eller spädbarn.

Varningar och försiktighet

CAVERJECT ska användas med försiktighet av patienter som har haft en transitorisk ischemisk attack (TIA eller mini-stroke) eller har en eller flera riskfaktorer som gäller hjärta och kärl.

Sexuell stimulering och samlag kan leda till hjärt- och lungproblem hos patienter som lider av hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller lungsjukdom. I sådana fall ska CAVERJECT användas med största försiktighet.

Övriga varningar som gäller användande av CAVERJECT hittar du i bipacksedeln.

Andra läkemedel och CAVERJECT

Använd inte andra mediciner för behandling av erektionsstörningar samtidigt med CAVERJECT.

Vissa läkemedel som verkar stimulerande på nervsystemet (sympatomimetiska läkemedel) kan minska effekten hos alprostadil.

CAVERJECT kan förstärka effekten av blodtryckssänkande, kärlvidgande och blodförtunnande läkemedel. Användning av blodförtunnande läkemedel (t.ex. Warfarin/Waran eller heparinpreparat) kan öka risken för blödning vid injektionsstället.

Biverkningar

CAVERJECT kan orsaka biverkningar. De mest förekommande biverkningarna detta erektionsbefrämjande läkemedel kan ge är:

 • smärta i penis
 • muskelkramper
 • förlängd erektion, förändringar eller förhårdnader i penis, besvär i penis
 • blåmärke vid injektionsstället
 • svampinfektion, förkylningssymptom
 • svimning, ökad beröringskänslighet, huvudvärk
 • förstorade pupiller
 • extraslag från hjärtat
 • kärlsjukdomar, sänkt blodtryck, kärlvidgning och annan kärlpåverkan, blodåderblödning
 • illamående, muntorrhet
 • hudrodnad, svettning, utslag i huden, klåda
 • smärtor i ryggen, höften, skinkorna, benen och/eller magen
 • besvär i samband med urinering

Injektion med CAVERJECT kan resultera i förlängd erektion som kan vara i upp till 4 till 6 timmar. Kontakta snarast läkare om du får en erektion som kvarstår mer än fyra timmar.

En fullständig översikt av alla möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Om en allvarlig biverkning uppkommer eller en biverkning uppstår som inte är omnämnd i bipacksedeln bör du kontakta din läkare.

Sammanställning

Den aktiva substansen i CAVERJECT är alprostadil. Varje flaska med frystorkat pulver innehåller 5, 10, 20 eller 40 mikrogram alprostadil.

Övriga innehållsämnen i CAVERJECT är:

 • pulver: laktosmonohydrat, natriumcitratdihydrat, utspädd saltsyra, natriumhydroxid.
 • vätska: bensylalkohol (9 mg/ml), vatten för injektionsvätska.

Tillverkare av CAVERJECT är: Pfizer Manufacturing Belgium, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgien

Bipacksedel

Läs noga igenom den fullständiga bipacksedeln innan du börjar använda CAVERJECT.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 07-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen