Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Celecoxib

 • Vid ledbesvär
 • Lindrar smärta och motverkar ledinflammation
 • Kapslar för oralt bruk
 • Ska inte användas under graviditet/amning

Om Celecoxib

Celecoxib tillhör läkemedelsgruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), och mer bestämt undergruppen hämmare av cyklooxygenas-2 (COX-2-hämmare). Din kropp bildar prostaglandiner som kan orsaka smärta och inflammation. Vid tillstånd som ledgångsreumatism och artros bildar din kropp mer av dessa ämnen. Celecoxib verkar genom att minska produktionen av prostaglandiner och minskar därmed smärtan och inflammationen.

Läkare ordinerar detta läkemedel vid följande tillstånd:

 • Reumatoid artrit (ledinflammation)
 • Artros (förslitning av ledbrosket)
 • Pelvospondylit (inflammation och stelhet i ryggradskotornas leder)

Användning

Kapseln ska tas vid samma tid på dygnet, med eller utan mat. Kapseln ska sväljas hel tillsammans med lite vatten. Om du har svårt för att svälja kapseln, kan du öppna den försiktigt och ta innehållet (granulat) tillsammans med en halv matsked yoghurt, kvarg eller mosad banan. Svälj blandningen på en gång tillsammans med 240 ml vatten utan att tugga (granulatet måste förbli intakt). Se till att få med hela mängden granulat.

Det kan dröja några veckor innan läkemedlet får full effekt. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du inte känner någon förbättring efter två veckors behandling.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos till vuxna är:

Vid artros är den rekommenderade dosen 200 mg dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen upp till 400 mg dagligen.
Rekommenderad dos är:

 • 1 kapsel à 200 mg 1 gång dagligen eller
 • 1 kapsel à 100 mg 2 gånger dagligen

Vid reumatoid artrit är den rekommenderade dosen 200 mg dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen upp till 400 mg dagligen.
Rekommenderad dos är:

 • 1 kapsel à 100 mg 2 gånger dagligen

Vid pelvospondylit är den rekommenderade dosen 200 mg dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen upp till 400 mg dagligen.
Rekommenderad dos är:

 • 1 kapsel à 200 mg 1 gång dagligen eller
 • 1 kapsel à 100 mg 2 gånger dagligen

Läkaren kan eventuellt justera dosen om du har någon njur- eller leversjukdom eller om du är över 65 år (särskilt om du väger under 50 kg).

Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Alkohol/körförmåga

Alkoholkonsumtion i kombination med NSAID-läkemedel kan leda till matsmältningsbesvär.

Om du känner dig yr eller sömnig efter att ha tagit Celecoxib ska du undvika att köra bil och använda maskiner tills besvären försvunnit.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Celecoxib

Om du fått i dig för många kapslar, kontakta läkare eller apotekspersonal, eller uppsök närmaste sjukhus samt ta med dig läkemedlet.

Om du glömt att ta din dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Vill eller måste du sluta ta Celecoxib? Din läkare kan råda dig till att minska dosen successivt under några dagar innan du slutar helt med behandlingen.

När ska läkemedlet inte användas?

Celecoxib är inte alltid lämpligt att använda. Ta inte Celecoxib i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken “Innehållsdeklaration”)
 • Om du någon gång fått en allergisk reaktion mot något läkemedel i gruppen sulfonamider
 • Om du för närvarande har sår eller blödning i mage/tarm
 • Om du någon gång fått astma, näspolyper, svår nästäppa eller en allergisk reaktion efter det att du tagit acetylsalicylsyra eller något annat inflammations och smärtdämpande läkemedel (NSAID)
 • Om du är gravid – om du kan tänkas bli gravid under pågående behandling bör du diskutera lämpliga preventivmedel med din läkare
 • Om du ammar
 • Om du har en allvarlig lever eller njursjukdom
 • Om du har en inflammatorisk tarmsjukdom, t.ex. ulcerös kolit eller Crohns sjukdom
 • Om du har hjärtsvikt eller känd ischemisk hjärtsjukdom, eller har/har haft någon sjukdom i hjärnans blodkärl (t.ex. hjärtattack, stroke/TIA, kärlkramp eller förträngning i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan)
 • Om du har/har haft problem med blodcirkulationen eller om du har opererats i blodkärlen i benen

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Celecoxib om följande gäller dig:

 • Om du tidigare haft sår eller blödning i mage eller tarm
 • Om du tar acetylsalicylsyra
 • Om du tar läkemedel som minskar bildningen av blodplättar
 • Om du tar läkemedel mot blodproppsbildning
 • Om du tar kortikosteroider (t.ex. prednison)
 • Om du redan tar något annat NSAIDpreparat (förutom acetylsalicylsyra), såsom ibuprofen eller diklofenak – samtidig användning av dessa läkemedel bör undvikas
 • Om du röker eller har diabetes, förhöjt blodtryck eller förhöjt kolesterolvärde
 • Om du har nedsatt hjärt, lever- eller njurfunktion
 • Om du har vätskeansamling i kroppen
 • Om du är uttorkad, t.ex. på grund av kräkningar/diarré eller om du tar urindrivande läkemedel
 • Om du har fått en allvarlig allergisk reaktion eller en allvarlig hudreaktion mot något läkemedel
 • Om du har en infektion eller misstänker att du kan ha en infektion
 • Om du är över 65 år
 • Om du dricker alkohol i kombination med att du tar NSAIDpreparat

Graviditet och amning

Celecoxib får inte användas av kvinnor som är eller vill bli gravida. Läkemedlet kan göra det svårare för dig att bli gravid.

Ta inte Celecoxib om du ammar.

Andra läkemedel och Celecoxib

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Det gäller särskilt följande läkemedel:

 • Dextrometorfan
 • ACEhämmare, angiotensin II-antagonister, betablockerare och diuretika
 • Flukonazol och rifampicin
 • Warfarin eller andra warfarinliknande läkemedel, inklusive nyare läkemedel som apixaban
 • Läkemedel mot depression, sömnrubbningar, högt blodtryck eller oregelbundna hjärtslag
 • Neuroleptika
 • Metotrexat
 • Karbamazepin
 • Barbiturater
 • Ciklosporin och takrolimus
 • Acetylsalicylsyra

I bipacksedeln hittar du mer information om varningar gällande användning av Celecoxib.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.Celecoxib kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Högt blodtryck, inklusive förhöjning av redan högt blodtryck

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Vätskeansamling i kroppen
 • Urinvägsinfektion
 • Andningssvårigheter
 • Bihåleinflammation, förkylningsbesvär, influensaliknande symptom
 • Yrsel, sömnsvårigheter
 • Matsmältningsproblem
 • Utslag, klåda
 • Muskelstelhet
 • Svårigheter att svälja
 • Huvudvärk
 • Ledsmärta

I bipacksedeln hittar du en fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar. Rådgör med läkare om du får biverkningar. Kontakta omedelbart läkare om du får allvarliga biverkningar, såsom en kraftig allergisk reaktion, tecken på blödning i mage/tarm eller hjärtproblem (se bipacksedeln).

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Celecoxib är celecoxib. En kapsel innehåller 100 mg eller 200 mg celecoxib.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Celecoxib kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 06-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen