Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Circadin

 • mot sömnlöshet
 • aktiv substans: melatonin
 • tas 1-2 timmar före sänggående
 • ska inte ges till barn
 • ska inte tas i samband med graviditet/amning

Om Circadin

Den aktiva substansen i Circadin – melatonin – tillhör en grupp naturliga hormoner som produceras i kroppen.

Circadin används – utan kombination med något annat läkemedel – vid korttidsbehandling av primär insomni (när en patient har ihållande svårigheter att somna eller att fortsätta sova, eller vid dålig sömnkvalitet) hos patienter som är 55 år och äldre. “Primär” betyder att sömnlösheten inte har någon känd orsak, det vill säga att den inte har uppstått på grund av medicinska, psykiska eller miljörelaterade orsaker.

Användning/verkan

Circadin ska alltid tas enligt läkares eller apotekspersonals anvisningar.

Dosering

Rekommenderad dos är:

 • Vuxna: 1 Circadin-tablett (2 mg) dagligen. Denna dosering kan bibehållas i högst tretton veckor.

Circadin ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Användningssätt:

Ta tabletten 1-2 timmar före sänggående. Tabletten ska sväljas hel – utan att delas eller krossas – och bör tas efter en måltid.

Alkohol/körförmåga

Drick inte alkohol före, under och efter det att du tar Circadin eftersom det minskar läkemedlets effekt.

Circadin kan göra dig dåsig. Om du känner dig dåsig ska du undvika att köra bil och att använda maskiner. Är dåsigheten ihållande ska du kontakta din läkare.

Om du har tagit för stor eller för liten mängd läkemedel

Om du av misstag har tagit för stor mängd av ditt läkemedel måste du kontakta läkare eller apotekspersonal så fort som möjligt.

Om du har glömt att ta din tablett ska du ta en så snart du kommer ihåg det, innan du ska somna, eller vänta tills det är dags att ta nästa dos. Sedan kan du fortsätta som vanligt enligt schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska detta läkemedel inte användas?

Circadin är inte lämpligt för vem som helst att ta. Du ska inte ta Circadin om du är allergisk mot melatonin eller mot något av de andra ämnen som ingår i läkemedlet (se rubriken ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du tar Circadin:

 • om du har lever- eller njurproblem. Användning av Circadin rekommenderas inte till personer med lever- och njursjukdomar.
 • om du har fått besked av din läkare att du inte tål vissa sockerarter.
 • om du har en autoimmun sjukdom. Användning av Circadin rekommenderas inte till personer med autoimmuna sjukdomar.
 • om du röker. Rökning kan leda till nedsatt effekten hos Circadin eftersom innehållsämnena i tobaksrök kan öka nedbrytningen av melatonin i levern.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Andra läkemedel och Circadin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det kan t.ex. gälla följande läkemedel/substanser:

 • fluvoxamin (för behandling av depression och tvångssyndrom)
 • psoralen (för behandling av hudsjukdomar såsom psoriasis)
 • cimetidin (för behandling av magproblem såsom magsår)
 • kinolon och rifampicin (för behandling av bakterieinfektioner)
 • östrogen (används som preventivmedel eller ersättningsbehandling vid hormonbrist)
 • karbamazepin (för behandling av epilepsi)
 • adrenerga agonister/antagonister (såsom vissa typer av läkemedel som används för att kontrollera blodtrycket genom att dra ihop blodkärl, slemhinneavsvällande medel mot nästäppa och blodtryckssänkande läkemedel)
 • opiatagonister/-antagonister (såsom läkemedel som används vid behandling av drogberoende)
 • prostaglandinhämmare (såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel)
 • antidepressiva läkemedel
 • tryptofan
 • alkohol
 • bensodiazepiner och hypnotika av icke-bensodiazepintyp (kraftiga sömnmedel som t.ex. zaleplon, zolpidem och zopiklon)
 • tioridazin (för behandling av schizofreni)
 • imipramin (för behandling av depression)

I bipacksedeln hittar du ytterligare information om detta ämne. Din läkare avgör om det är riskfritt för dig att kombinera andra läkemedel med Circadin.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Detta läkemedel kan ge biverkningar som t.ex:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • irritabilitet
 • nervositet
 • rastlöshet
 • sömnlöshet, onormala drömmar, mardrömmar
 • ångest
 • huvudvärk/migrän
 • letargi (slöhet, bristande energi)
 • yrsel
 • sömnighet
 • högt blodtryck
 • illamående, smärtor i övre delen av buken, matsmältningsbesvär
 • sår i munnen, muntorrhet
 • förändringar i blodets sammansättning som kan ge huden och ögonvitorna en gulaktig nyans
 • hudinflammation
 • nattliga svettningar
 • klåda, hudutslag, torr hud
 • smärta i armar/ben
 • klimakteriesymptom
 • känsla av svaghet
 • utsöndring av glukos i urinen, för mycket proteiner i urinen
 • onormal leverfunktion
 • viktökning

En översikt över mer sällsynta biverkningar hittar du i bipacksedeln. Informera din läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar. Om du får allvarliga biverkningar som t.ex. bröstsmärtor (se bipacksedeln) ska du omedelbart uppsöka närmaste akutmottagning.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är melatonin. En depottablett innehåller 2 mg melatonin.

Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är: ammoniumetakrylatsampolymer (typ B), kalciumvätefosfatdihydrat, laktosmonohydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk och magnesiumstearat.

Tillverkare av Circadin är:

Temmler Pharma GmbH & Co. KG Temmlerstrasse 2
35039 Marburg
Tyskland

Iberfar - Indústria Farmacêutica S.A. Rua Consiglieri Pedroso, n.o 121-123 - Queluz de Baixo
Barcarena, 2734-501
Portugal

Rovi Pharma Industrial Services, S.A. Vía Complutense, 140
Alcalá de Henares
Madrid, 28805
Spanien

Bipacksedel

Läs innehållet i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Circadin.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 09-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen