Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Clindamycin

 • Antibiotikakur
 • Vid bakterieinfektioner
 • Fullfölj hela kuren
 • Kapslar för oralt bruk

Om Clindamycin

Clindamycin är ett antibiotikum. Detta läkemedel verkar bakteriehämmande och används för behandling av infektioner orsakade av bakterier. Läkare ordinerar Clindamycin som antibiotikakur vid olika tillstånd, som t.ex:

 • Luftvägsinfektioner, t.ex. lunginflammation och halsfluss
 • Infektioner i skelettet och/eller leder
 • Infektioner i huden och/eller mjukdelar
 • Infektioner i könsorganen hos kvinnor
 • Infektioner i buken, t.ex. bukhinneinflammation och abcesser

I vissa fall kan Clindamycin användas i kombination med ett annat antibiotikum.

Användning

Kapseln ska sväljas hel tillsammans med rikligt med vatten. Detta minskar risken för att kapseln stannar kvar i matstrupen, vilket kan orsaka irritation och skador i svalget. Läkemedlet kan tas oberoende av måltider. Försök ta Clindamycin vid fasta tidpunkter på dygnet.

Dosering

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna: rekommenderad dos är 150450 mg var 6:e timme.
 • Barn: Clindamycin kan ges till barn (fr.o.m. 1 månad efter födseln) och dosen beräknas per kilo kroppsvikt (oavsett om barnet lider av fetma). Rekommenderad dos är 825 mg per kg kroppsvikt dagligen, lika fördelad över 3 eller 4 doseringstillfällen.

Observera: kapslarna får endast ges till barn som kan svälja dem hela.

Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt läkarens anvisning. Även om besvären snabbt skulle avta är det viktigt att fullfölja Clindamycin-kuren, eftersom infektionen kan blossa upp på nytt om inte samtliga bakterier har hunnit oskadliggöras.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar vad gäller bilkörning eller alkoholkomsumtion.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Om du har fått i dig för stor mängd Clindamycin kan besvär i mag-tarmkanalen (gastrointestinala besvär) uppträda, såsom magsmärta, inflammation i matstrupen, illamående, kräkningar eller diarré. Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal om du fått i dig för stor mängd Clindamycin.

Har du glömt att ta en dos Clindamycin? Hoppa över den glömda dosen fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Clindamycin är inte alltid lämpligt att använda. Ta inte Clindamycin i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot linkosamider eller något av innehållsämnena i Clindamycin. Dessa ämnen hittar du under rubriken ”Innehållsdeklaration”.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Clindamycin om något av följande gäller dig:

 • Om du har eller tidigare haft någon tarmsjukdom
 • Om du har nedsatt lever eller njurfunktion
 • Om du regelbundet har problem med allergier

Rådgör med läkare om du får något av följande besvär under behandlingen:

 • Symptom som tyder på kraftig allergisk reaktion (beskrivs i bipacksedeln)
 • Diarré under pågående behandling eller upp till 3 veckor efter avslutad behandling
 • Nedsatt urineringsfrekvens (minskad urinproduktion), ansamling av vätska som kan leda till att dina ben, vrister eller fötter svullnar, andfåddhet eller illamående

Ovanstående symptom kan tyda på ett visst tillstånd som kan uppstå vid användning av Clindamycin. Mer information om detta hittar du i bipacksedeln.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller försöker bli gravid ordineras Clindamycin endast om läkaren anser att det är absolut nödvändigt.

Clindamycin utsöndras i modersmjölk och kan påverka tarmfloran hos barn som ammas. Läkaren kommer därför att väga riskerna (för biverkningar hos barnet) mot fördelarna (för modern som behandlas) vad gäller användning av Clindamycin. Eventuellt kan läkaren besluta att det är nödvändigt att ta ett uppehåll i amningen medan modern behandlas med Clindamycin.

Andra läkemedel och Clindamycin

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

Clindamycin kan interagera med följande läkemedel:

 • Muskelavslappnande medel som används under operationer – klindamycin kan förstärka effekten hos dessa läkemedel
 • Erytromycin, ett annat antibiotikum, eftersom antibiotikapreparat hämmar varandras effekt
 • Blodförtunnande medel (t.ex. warfarin) – du kan lättare drabbas av blödningar, och läkaren kommer därför regelbundet att kontrollera blodkoagulationen

Följande läkemedel kan hämma effekten hos Clindamycin:

 • Rifampicin (ett antibiotikum mot infektioner) – detta läkemedel stimulerar effekten hos enzym som bryter ned Clindamycin, varpå effekten hos Clindamycin kan försämras

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkare omedelbart om du upplever följande biverkningar:

 • Ansamling av vätska som kan leda till att dina ben, vrister eller fötter svullnar, andfåddhet eller illamående

Biverkningar kan förekomma i följande frekvensgrader:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Kraftig diarré som kan tyda på tarminfektion orsakad av bakterien Clostridium difficile (som kan få övertaget när andra bakterier dödats av klindamycin) – kontakta därför läkare om du får kraftig diarré (se även rubriken ”Varningar och försiktighet”)
 • Diarré
 • Buksmärta
 • Magsmärta
 • Infektion i munhålan
 • Onormala levervärden, höga transaminaser i serum

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Minskad mängd av vissa typer av vita blodkroppar med ökad infektionsrisk som följd (granulocytopeni)
 • Blockering av nervmuskelförbindelsen (neuromuskulär blockad)
 • Kräkningar, illamående
 • Utslag bestående av platta och upphöjda hudskador (makulopapulära utslag) eller röda, kliande kvaddlar (nässelfeber)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Plötslig svullnad i hud och slemhinnor (t.ex. i munhålan och tungan) som leder till andningssvårigheter och/eller hudutslag, ofta som allergisk reaktion (angioödem), svullna leder
 • Feber

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Leverinflammation (hepatit), tidvis med gulsot
 • Inflammation i flera leder samtidigt (polyartrit)

En fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar, även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i detta läkemedel är klindamycin. Kapslarna innehåller klindamycinhydroklorid (som monohydrat), motsvarande 150 mg eller 300 mg vattenfri klindamycin per kapsel.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen