Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Desloratadin

 • Antihistamin
 • Lindrar allergibesvär
 • Gör dig inte dåsig
 • 1 tablett dagligen
 • Ska inte användas i samband med graviditet/amning

Om Desloratadine

Desloratadine är ett antihistamin som används för att hålla allergiska reaktioner under kontroll.

Detta läkemedel används vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan) som oftast orsakas av överkänslighet, t.ex. mot pollen (hösnuva), dammkvalster eller pälsdjur. Allergisk rinit ger symptom som t.ex:

 • Rinnande näsa
 • Nysningar
 • Klåda i näsa, gom eller svalg
 • Vattniga, röda och/eller kliande ögon

Allergier orsakar ibland även hudbesvär, som t.ex. klåda och nässelutslag. Desloratadine lindrar denna sorts besvär.

Användning

Svälj tabletten hel (utan att tugga) med ett glas vatten. Detta läkemedel kan tas oberoende av måltider.

Dosering

Doseringen fastställs av läkare beroende på vilka besvär du har. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett en gång dagligen

Läkaren avgör hur länge du ska ta detta läkemedel. Desloratadine ska inte ges till barn under 12 år. I bipacksedeln finns mer information om dosering.

Alkohol/körförmåga

Desloratadine påverkar sällan körförmågan. Om du trots detta får besvär som yrsel eller dåsighet ska du vänta med att köra bil tills besvären försvunnit.

Inga särskilda varningar gäller för alkoholkonsumtion.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du tagit fler tabletter än vad läkaren ordinerat? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta en dos Desloratadine? Ta tabletten så snart som möjligt och återgå sedan till ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Ta inte Desloratadine om du är allergisk mot desloratadin, loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken “Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du tar Desloratadine om du har nedsatt njurfunktion.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn? Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Intag av Desloratadine rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Desloratadine

Det finns inga kända interaktioner mellan Desloratadine och andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande allvarliga biverkningar ska du sluta ta läkemedlet och omedelbart söka akut läkarvård.

 • Allvarliga allergiska reaktioner (andningssvårigheter, pipljud, klåda, nässelutslag eller svullnad i ansiktet, tungan eller svalget)

Andra biverkningar som kan uppstå vid användning av Desloratadine är bl.a:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Trötthet
 • Muntorrhet
 • Huvudvärk

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

 • Allvarliga allergiska reaktioner
 • Hudutslag
 • Snabba eller oregelbundna hjärtslag/hjärtklappning
 • Gastrointestinala besvär (magont, illamående, kräkningar, diarré)
 • Yrsel
 • Muskelsmärtor
 • Dåsighet
 • Hallucinationer
 • Sömnsvårigheter
 • Krampanfall
 • Avvikande resultat vid leverfunktionstester
 • Leverinflammation
 • Rastlöshet

Ingen känd frekvens:

 • Ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus i solarier

Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får biverkningar. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Desloratadine Glenmark 5 mg är desloratadin. Varje tablett innehåller 5 mg desloratadin.

Övriga innehållsämnen i detta läkemedel är: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kisel och magnesiumstearat.

Tillverkare av Desloratadine Glenmark 5 mg är:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Fibichova 143,566 17 Vysoké Mýto,
Tjeckien

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2, Croxley Green Business Park,
Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA,
Storbritannien

PharmaSwiss d.o.o. Brodišče 32
1236 Trzin
Slovenien

ICN Polfa Rzeszów S.A. 2 Przemysłowa Street
35-959 Rzeszów
Polen

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Desloratadine Glenmark 5 mg kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 31-10-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen