Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Diflucan

Diflucan är ett läkemedel som hjälper vid svamp- och jästinfektioner. Det verksamma ämnet fluconazol dödar vissa svampar och jästsorter genom att förstöra cellväggen. Denna medicin kan uteslutande erhållas genom beställning på recept

 • Mot svampinfektioner
 • Som kapsel eller pulver för oralt bruk
 • Kan även ges till barn och spädbarn

Om Diflucan

Diflucan är ett läkemedel mot svampinfektioner. Den aktiva substansen flukonazol dödar vissa jästsvampar/svamporganismer som kan orsaka infektion. Diflucan används för att behandla olika svampinfektioner, som t.ex:

 • Svampinfektion i vagina (Candidainfektion) eller penis
 • Svampinfektion i munhålan, halsen eller matstrupen
 • Svampinfektion i lungorna, hjärnan, urinvägarna eller andra organ
 • Svampinfektion på huden eller naglarna

Diflucan kan också användas för att förebygga svampinfektioner.

Användning

Diflucan kan tas i form av kapslar à 50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg. Kapseln ska sväljas hel med lite vatten. Detta läkemedel kan tas oberoende av måltider. Försök ta Diflucan vid ungefär samma tid varje dag.

För spädbarn och små barn som inte kan svälja kapslar finns Diflucan som pulver för beredning av oral suspension. Beredning av oral suspension kan utföras av apotekspersonal, men om detta inte är möjligt kan du själv blanda till suspensionen enligt anvisningarna i bipacksedeln. Den färdigblandade suspensionen är hållbar i 28 dagar.

Skaka suspensionen noga före varje administreringstillfälle och dra upp föreskriven mängd suspension med hjälp av den medföljande orala doseringssprutan (se anvisningar i bipacksedeln). Spruta långsamt in suspensionen i barnets mun.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos vid genital svampinfektion (vagina, penis):

 • Vuxna: 150 mg som engångsdos

Rekommenderad dos vid svampinfektioner i munnen som påverkar slemhinnan i munnen och svalget och kan ge inflammation vid användning av tandprotes:

 • Vuxna: 200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

Rekommenderad dos vid svampinfektioner på huden och naglarna:

 • Vuxna: beroende på ställe för infektionen tas 50 mg en gång dagligen, 150 mg en gång per vecka, 300400 mg en gång i veckan i 1-4 veckor (upp till 6 veckor vid fotsvamp; vid behandling av nagelinfektion tills den infekterade nageln har ersatts)

För rekommenderad dos vid övriga tillstånd: se bipacksedeln.

För (späd-)barn och ungdomar upp till 18 år gäller anpassade doseringsrekommendationer (se bipacksedeln).

Alkohol/körförmåga

Vid bilkörning och användning av maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Du kan må dåligt om du tar för mycket Diflucan på en gång. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutavdelning.

Om du har glömt ta en dos Diflucan, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppar du över den glömda dosen och fortsätter enligt vanligt schema.

När ska läkemedlet inte användas?

Diflucan är inte alltid lämpligt att använda. Diflucan ska inte användas i följande situationer:

 • Om du (eller ditt barn) är allergisk mot andra läkemedel mot svampinfektion, mot flukonazol eller något annat innehållsämne i Diflucan (se rubriken “Innehållsdeklaration”)
 • Om du (eller ditt barn) tar något av läkemedlen astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin eller erytromycin

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du (eller ditt barn) börjar använda Diflucan:

 • Om du (eller ditt barn) har lever eller njurproblem eller någon hjärtsjukdom (t.ex. oregelbunden hjärtrytm)
 • Om du (eller ditt barn) har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet
 • Om du (eller ditt barn) utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas)
 • Om du (eller ditt barn) utvecklar tecken på s.k. binjurebarksinsufficiens (se bipacksedeln för mer information)
 • Om du (eller ditt barn) någon gång fått allvarliga hudutslag eller flagnande hud, blåsor och/eller sår i munnen efter att ha tagit flukonazol

Kontakta läkare eller apotekspersonal om svampinfektionen inte går över.

Graviditet och amning

Graviditet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du inte ta Diflucan om inte din läkare har sagt åt dig att göra det. Kontakta läkare om du blir gravid medan du tar detta läkemedel eller inom 1 vecka efter det att du tog den sista dosen.

Om flukonazol tas under den första trimestern av graviditeten kan risken för missfall öka. Om flukonazol tas i låga doser under den första trimestern kan risken för att ett barn föds med missbildningar som påverkar skelett och/eller muskler vara något ökad.

Amning
Du kan fortsätta amma efter intag av en engångsdos (150 mg) Diflucan. Du bör inte amma om du tar upprepade doser av Diflucan.

Andra läkemedel och Diflucan

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

Informera din läkare omedelbart om du eller ditt barn tar något av följande läkemedel: astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin eller erytromycin då dessa inte ska tas tillsammans med Diflucan.

Diflucan interagerar med en rad andra läkemedel. En översikt över sådana läkemedel hittar du i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel; det kan hända att dosen kan behöva justeras för att läkemedlen ska kunna fortsätta att ge önskad effekt.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Diflucan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att använda Diflucan och uppsök omedelbart närmaste akutmottagning om du får något av följande symptom:

 • Utbredda hudutslag, feber eller svullna lymfkörtlar (DRESS eller överkänslighetsreaktion mot läkemedel)
 • Kraftig allergisk reaktion (med symptom såsom klåda, andningssvårigheter, svullnad i ansikte, ögonlock eller läppar, samt hudutslag – se bipacksedeln för mer information)
 • Tecken på leverpåverkan (med symptom såsom minskad aptit, trötthet, kräkningar och gulsot)

Andra biverkningar som kan orsakas av Diflucan är bl.a:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk
 • Magbesvär, diarré, illamående, kräkningar
 • Förhöjda levervärden i blodet
 • Hudutslag

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Minskad mängd röda blodkroppar
 • Nedsatt aptit
 • Sömnsvårigheter, dåsighet
 • Krampanfall, yrsel, svindel, myrkrypningar, stickningar eller domningar
 • Förändrad smakupplevelse
 • Förstoppning, matsmältningsbesvär, väderspänning, muntorrhet
 • Muskelsmärta
 • Leverskador och gulsot
 • Strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar
 • Trötthet, allmän olustkänsla, feber

En översikt över mer sällsynta biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar – detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Diflucan kapslar är flukonazol. En hård kapsel innehåller 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg flukonazol.

Den aktiva substansen i Diflucan pulver är flukonazol. 1 ml beredd oral suspension innehåller 10 mg flukonazol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen