Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Dymista

 • Vid måttliga till svåra allergibesvär
 • Nässpray
 • Kan användas under lång tid
 • Kan även användas av barn/ungdomar över 12 år

Om Dymista

Dymista används vid behandling av måttliga till svåra allergibesvär. Nässprayen innehåller två aktiva substanser:

 • Azelastin, ett antihistamin (som lindrar symptomen vid allergiska reaktioner)
 • Flutikason, en kortikosteroid (som verkar inflammationshämmande)

Dessa två substanser bidrar till att minska symptom vid allergisk snuva, såsom nästäppa, rinnande näsa, nysattacker och att slem från näsan rinner ner i halsen.

Dymista lindrar symptomen vid såväl säsongsbundna allergier (t.ex. hösnuva) som icke-säsongsbundna allergier (t.ex. överkänslighet mot huskvalster, mögel eller husdjur).

Användning

Innan du börjar använda nässprayen ska sprayflaskan förberedas. Följ noggrant anvisningarna i bipacksedeln. Nässprayen används på följande sätt:

 • Skaka flaskan försiktigt i 5 sekunder. Ta sedan bort skyddskåpan.
 • Snyt dig.
 • Böj huvudet nedåt mot tårna. Böj inte huvudet bakåt.
 • Håll flaskan upprätt och för försiktigt in sprayspetsen i ena näsborren.
 • Stäng den andra näsborren med hjälp av ditt finger, tryck en gång (snabbt) samtidigt som du andas in genom näsan.
 • Andas ut genom munnen.
 • Upprepa proceduren med den andra näsborren.
 • Andas in försiktigt och undvik att böja huvudet bakåt efter sprayning. Detta förhindrar att läkemedlet rinner ner i halsen och ger en obehaglig smak.
 • Torka av sprayspetsen med en ren näsduk efter varje användning och sätt därefter tillbaka skyddskåpan.

Nässprayen kan användas i upp till 6 månader efter första användningstillfället.

Kontakt med ögonen bör undvikas. Detta läkemedel kan användas under längre tid. Behandling ska pågå så länge du utsätts för allergen.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna och barn/ungdomar 12 år och uppåt: 1 spraytryck i vardera näsborre morgon och kväll

Detta läkemedel ska inte användas av barn under 12 år.

Alkohol/körförmåga

I mycket sällsynta fall kan du uppleva trötthet eller yrsel när du använder Dymista. Undvik i så fall att framföra fordon och använda maskiner. Var uppmärksam på att intag av alkohol kan förstärka dessa effekter.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta att använda Dymista

Det är inte troligt att problem uppstår om du sprayar för mycket läkemedel i näsan. Om du är orolig, eller om du har använt högre doser under en längre period, kontakta läkare. Om någon, och i synnerhet om det gäller ett barn, fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste akutmottagning.

Har du glömt att ta en dos Dymista? Använd nässprayen så snart du kommer ihåg det. Ta därefter nästa dos vid vanlig tid. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Avsluta inte behandlingen med detta läkemedel utan att först rådgöra med läkare, eftersom du annars kan äventyra behandlingens effekt.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Dymista om du är allergisk mot något av innehållsämnena i läkemedlet (se rubriken “Innehållsdeklaration”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dymista i följande fall:

 • Om du nyligen har opererats i näsan
 • Om du har en infektion i näsan. Infektion i näsans luftvägar ska behandlas med läkemedel mot bakterier eller svamp. Om du ordinerats läkemedel för en infektion i näsan kan du fortsätta att använda Dymista mot allergiska symptom.
 • Om du har tuberkulos (en allvarlig, ibland smittsam infektionssjukdom orsakad av bakterier) eller en obehandlad infektion
 • Om du har någon form av synförändringar eller tidigare har haft ökat tryck i ögat (glaukom) och/eller grå starr (katarakt) – i så fall bör du kontrolleras noggrant medan du använder Dymista
 • Om du har nedsatt binjurefunktion – försiktighet måste vidtas när du byter från behandling med kortikosteroider (som tas upp av kroppen) till Dymista
 • Om du har en allvarlig leversjukdom, eftersom det innebär ökad risk för systemiska biverkningar (biverkningar i hela kroppen)

För att undvika risken för försämrad binjurefunktion kommer läkaren att ordinera lägst möjliga dos nässpray som ändå ger dig kontroll över symptomen orsakade av rinit. I bipacksedeln hittar du mer information om försämrad binjurefunktion.

Långvarig användning av nasala glukokortikoider (såsom Dymista) kan hämma tillväxten hos barn och ungdomar. Läkaren kommer att kontrollera ditt barns längdtillväxt regelbundet och ordinera lägst möjliga men ändå effektiva dos.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Andra läkemedel och Dymista

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder följande läkemedel:

 • Läkemedel mot HIV (det virus som orsakar AIDS), t.ex. ritonavir
 • Läkemedel mot svampinfektioner, t.ex. ketokonazol

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dymista kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Näsblod

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk
 • En bitter smak i munnen, speciellt om du böjer huvudet bakåt när du använder nässprayen – denna smak bör försvinna om du dricker något ett par minuter efter det att du använt nässprayen
 • Obehaglig lukt av läkemedlet

Mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Lätt irritation inuti näsan – detta kan leda till lätt sveda, klåda eller nysning
 • Torrhet i näsa och svalg, hosta eller halsirritation

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Muntorrhet

I bipacksedeln hittar du en fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar. Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Sök omedelbart läkarhjälp om du drabbas av en sällsynt, kraftig allergisk reaktion (se bipacksedeln för mer information).

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i detta läkemedel är azelastin och flutikasonpropionat. 1 gram suspension innehåller 1 000 mikrogram azelastinhydroklorid och 365 mikrogram flutikasonpropionat.

1 sprayning (0,14 g) innehåller 137 mikrogram azelastinhydroklorid (= 125 mikrogram azelastin) och 50 mikrogram flutikasonpropionat.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Dymista kan laddas ner här.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 28-09-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen