Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Emla-kräm

 • Bedövar huden
 • Inför mindre medicinska ingrepp
 • Låt krämen verka en stund för bästa effekt
 • Kan användas vid behandling av barn

Om Emla kräm

Emla kräm innehåller lidokain och prilokain – dessa substanser bedövar huden under kort tid. Krämen läggs på huden före vissa medicinska ingrepp, t.ex. när förband ska bytas, en vårta ska avlägsnas eller en injektion ska ges. Emla kräm bedövar huden så att ingreppet gör mindre ont.

Användning

Var krämen ska användas, hur stor mängd man ska använda och hur länge krämen ska vara kvar på huden beror på vad den ska användas till. Läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kommer att stryka på krämen eller visa dig hur du själv kan göra det. Om det gäller behandling av könsorgan får Emla endast appliceras av läkare eller sjuksköterska.

Följ anvisningarna i bipacksedeln noggrant när du applicerar krämen. Efter appliceringen ska krämen täckas med ett särskilt förband med självhäftande kanter. Därefter låter du krämen verka en stund. Hos vuxna och ungdomar över 12 år läggs krämen på minst 60 minuter före ingreppet, men får inte läggas på tidigare än 5 timmar före ingreppet. Om krämen ska appliceras på könsorgan kommer läkaren att ange en annan tidsram vad gäller den tid som krämen ska verka på huden.

Dosering

 • För vuxna och ungdomar över 12 år är den rekommenderade dosen 2 gram kräm.
 • För barn beror mängden kräm och verkningstiden på barnets ålder. Detta bestäms av läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

I bipacksedeln hittar du mer information om användning och dosering av Emla kräm.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar vad gäller alkoholkonsumtion.

Emla har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon.

För stor mängd läkemedel

Om du har använt för stor mängd kräm ska du rådgöra med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska, även om du inte känner av några biverkningar. Biverkningar som kan uppstå vid användning av för stor mängd Emla kräm är:

 • Man känner sig yr eller svimfärdig
 • Stickningar i huden runt munnen och domning i tungan
 • Onormal smakupplevelse
 • Dimsyn
 • Öronsusningar
 • Det finns också en risk för akut methemoglobinemi (ett tillstånd orsakat av ökad mängd methemoglobin – ett pigment – i blodet). Risken är större om du har tagit vissa andra läkemedel samtidigt. Symptom vid methemoglobinemi är att huden blir blågrå på grund av syrebrist.

Vid allvarliga fall av överdosering kan symptomen vara krampanfall, lågt blodtryck, långsam andning, andningsstopp och förändrade hjärtslag. Dessa förändringar kan vara livshotande.

När ska läkemedlet inte användas?

Emla kräm är inte alltid lämplig att använda. Använd inte Emla kräm om du är allergisk mot något av krämens innehållsämnen (se rubriken “Innehållsdeklaration”).

Undvik att applicera Emla kräm på följande hudområden:

 • På skärsår, skrubbsår eller sår, förutom på bensår
 • På hud med utslag eller eksem
 • I eller i närheten av ögonen
 • Inuti näsan, öronen eller munnen
 • I analöppningen (anus)
 • På könsorganen hos barn

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Emla kräm:

 • Om du eller ditt barn har den sällsynta ärftliga blodsjukdomen ”glukos6-fosfatdehydrogenasbrist”
 • Om du eller ditt barn har problem med pigmenthalten i blodet (methemoglobinemi)
 • Om du eller ditt barn har s.k. atopiskt eksem (hudklåda) kan det räcka om krämen ligger på huden under kortare tid – om krämen ligger på huden i över 30 minuter kan det leda till fler lokala hudreaktioner (se också rubriken ”Biverkningar”)
 • Om du använder vissa läkemedel (antiarytmika klass III, t.ex. amiodaron) för att behandla rubbningar i hjärtrytmen – din läkare kommer i så fall att övervaka din hjärtfunktion

På grund av att krämen eventuellt tas upp lättare när huden är nyrakad är det viktigt att följa rekommenderad dosering, ytstorlek på huden och appliceringstid.

Undvik att få Emla kräm i ögonen. Om det händer ska du omedelbart skölja rikligt med ljummet vatten eller koksaltlösning (natriumklorid). Var försiktig så du inte får något i ögat innan känseln har kommit tillbaka.

Emla ska inte användas på skadade trumhinnor.

Om du använder Emla kräm innan du vaccineras med levande vaccin (t.ex. tuberkulosvaccin) ska du gå på avtalade återbesök till läkaren eller sjuksköterskan för att kontrollera resultatet av vaccinationen.

Barn och ungdomar under 18 år

Hos spädbarn/nyfödda barn under 3 månaders ålder är en tillfällig ökning av blodppigmentet methemoglobin vanligt i upp till 12 timmar efter applicering av Emla kräm. Denna tillfälliga ökning har dock ingen betydande påverkan på barnet.

Kliniska studier har varken kunnat bekräfta att Emla har effekt vid provtagning på hälen hos nyfödda barn eller att det ger tillräcklig smärtlindring vid omskärelse.

Emla kräm ska inte appliceras på könsorganen (t.ex. på penis) och genitalslemhinnan (t.ex. i vagina) hos barn under 12 års ålder. Det finns otillräckliga data om hur de aktiva substanserna tas upp i kroppen.

Emla ska inte användas på barn under 12 månader som samtidigt behandlas med andra läkemedel som påverkar mängden av blodpigmentet methemoglobin (t.ex. sulfonamider – se även rubriken ”Andra läkemedel och Emla”).

Emla ska inte användas på spädbarn som fötts för tidigt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Andra läkemedel och Emla

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel. Detta gäller bl.a:

 • Läkemedel för behandling av infektioner (t.ex. sulfonamider och nitrofurantoin)
 • Läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. fenytoin och fenobarbital)
 • Andra lokalbedövningsmedel
 • Läkemedel mot oregelbundna hjärtslag (t.ex. amiodaron)
 • Cimetidin eller betablockerare – dessa kan öka halten av lidokain i blodet

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Emla kräm kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Övergående lokala hudreaktioner (blekhet, rodnad, svullnad) på det behandlade området vid behandling av hud, slemhinna på könsorgan eller bensår
 • En kort, övergående brännande känsla, klåda eller värmekänsla i det behandlade området i början vid behandling av slemhinna på könsorgan eller bensår

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • En kort, övergående brännande känsla, klåda eller värmekänsla i det behandlade området i början vid behandling av hud
 • Domningar (stickningar) i det behandlade området vid behandling av slemhinna på könsorgan
 • Irriterad hud i det behandlade området vid behandling av bensår

En översikt av samtliga eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar, även biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i detta läkemedel är lidokain och prilokain. 1 gram kräm innehåller 25 mg lidokain och 25 mg prilokain.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen