Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Finasterid

 • Vid godartad förstoring av prostatan (BPH)
 • Minskar urineringsbesvär till följd av BPH
 • Ska bara användas av män
 • Tabletten ska sväljas hel

Om Finasteride 5 mg

Finasteride 5 mg innehåller den aktiva substansen finasterid och tillhör läkemedelsgruppen antihormoner. Sådana läkemedel verkar hämmande på könshormonernas funktion.

Finasteride 5 mg används vid behandling av godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi, BPH). Läkemedlet verkar på följande sätt:

 • Förminskning av storleken på en förstorad prostatakörtel.
 • Förbättring av urinflödet och andra tillstånd orsakade av BPH.
 • Minskar risken för akut urinretention (oförmåga att urinera varpå blåsan inte kan tömmas på urin).
 • Minskar risken för att en operation ska behöva utföras.

Finasteride 5 mg ska endast användas av män.

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkares eller apotekspersonals anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Rekommenderad dos är en tablett dagligen (motsvarande 5 mg finasterid). Tabletten kan tas oberoende av måltider och ska sväljas hel. Tabletten får inte delas eller krossas.

Alkohol/körförmåga

Finasteride påverkar inte reaktionsförmågan. Du behöver varken ändra dina mat- eller dryckesvanor när du tar detta läkemedel.

För stor eller för liten mängd läkemedel/avbryta behandling med Finasteride 5 mg

Har du fått i dig för stor mängd läkemedel ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller också om ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag.

Om du har glömt att ta en dos Finasteride kan du ta den så fort du upptäckt ditt misstag, utom om det nästan är dags för nästa doseringstillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du vill avbryta behandlingen med Finasteride. Det kan ta upp till sex månader innan full effekt har uppnåtts.

När ska läkemedlet inte användas?

Finasteride 5 mg bör inte användas hur som helst. Ta inte Finasteride 5 mg i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot den aktiva substansen finasterid eller något av övriga innehållsämnen i Finasteride 5 mg – samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”.
 • Om du är kvinna eller barn (se även rubriken ”Graviditet och amning”).

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Finasteride 5 mg i följande situationer:

 • Om din partner är (eller kan tänkas vara) gravid ska du använda kondom vid samlag för att undvika att hon kommer i kontakt med din sädesvätska. Den kan nämligen innehålla små mängder finasterid, och detta ämne kan påverka den normala utvecklingen hos manliga foster.
 • Om du ska ta ett PSA-blodprov, eftersom Finasteride 5 mg kan påverka testresultatet.
 • Om du har svårt för att tömma blåsan helt och/eller har kraftigt förminskat urinflöde. I sådana fall bör du undersökas noggrant av läkare.

Kontakta läkare omedelbart om du känner av förändringar i bröstvävnaden, såsom knutor, smärta eller svullnad i bröstkörtlarna eller vätskeutsöndring från någon bröstvårta, eftersom detta kan vara tecken på bröstcancer.

Graviditet och amning

Finasteride ska inte ges till kvinnor. Om en gravid kvinna får i sig läkemedlet kan det påverka utvecklingen av de yttre könsorganen hos manliga foster.

Kvinnor som är (eller kan tänkas vara) gravida får inte hantera krossade eller delade Finasteride-tabletter, eftersom finasterid kan tas upp genom huden och orsaka missbildade yttre könsorgan hos manliga foster.

En gravid kvinna som kommit i kontakt med innehållet i en Finasteride-tablett ska genast kontakta läkare.

Tabletterna är försedda med ett tunt hölje så att direktkontakt med finasterid undviks så länge tabletterna inte har delats eller krossats.

Andra läkemedel och Finasteride 5 mg

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel än Finasteride 5 mg. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Finasteride 5 mg påverkas normalt sett inte av andra läkemedel. Inga läkemedelsinteraktioner av vikt har påvisats.

Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan även Finasteride 5 mg orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Avbryt genast behandlingen med Finasteride 5 mg och kontakta läkare om du får något av följande symptom: svullnader i ansikte, läppar, tunga eller svalg, kraftigt kliande hudutslag eller nässelutslag.

Finasteride 5 mg kan även ge följande biverkningar:

Vanliga (förekommer hos upp till 10 av 100 användare):

 • Sexuell oförmåga (impotens) och/eller nedsatt sexlust (libido) – dessa biverkningar uppstår vanligtvis i början av behandlingen, är oftast övergående och försvinner efter behandlingens slut
 • Minskad mängd sädesvätska vid utlösning (ejakulation) under samlag

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 10 av 1 000 användare):

 • Hudutslag
 • Ejakulationsproblem
 • Ömhet/svullnad i bröstvävnaden hos män

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Hjärtklappning
 • Klåda (prurit), kraftigt kliande hudutslag, upphöjda svullnader och nässelutslag
 • Allergiska reaktioner såsom svullnad i läppar och ansikte
 • Ökat leverenzymvärde
 • Testikelsmärta

Det finns även rapporter om fall där män har drabbats av bröstcancer (se rubriken “Varningar och försiktighet”).

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du får besvärliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är 5 mg finasterid per tablett. Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

 • Natriumlaurylsulfat
 • Pregelatiniserad majsstärkelse
 • Laktosmonohydrat
 • Mikrokristallin cellulosa (E460a)
 • Natriumstärkelseglykolat (typ A)
 • Magnesiumstearat (E572)

Drageringsfilm:

Sepifilm:

 • Hypromellos (E464)
 • Mikrokristallin cellulosa
 • Makrogol-8-stearat typ I

Tillverkare av Finasteride CF 5 mg är :

Kern Pharma S.L. Venus 72
08228 Terassa-Barcelona
Spanien

STADA Arzneimittel AG Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Tyskland

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Nederländerna

PharmaCoDane Aps Marielundvej 46 A
2730 Herlev
Danmark

STADA Production Ireland Waterford Road
Clonmel, Co. Tipperary
Irland

Orion Cooperation Orion Pharma Postbus 65
02101 Espoo
Finland

Aliud Pharma GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Str. 19
89150 Laichingen
Tyskland

Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15
48159 Münster
Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 14-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen