Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Flixotide (Flutide)

 • Läkemedel för inhalation
 • Vid astma och KOL
 • Underhållsbehandling, daglig användning
 • Även för barn

Om Flixotide

Flixotide är ett läkemedel för inhalation vars aktiva substans är flutikason. Läkemedlet tillhör gruppen kortikosteroider (binjurebarkhormoner). Flixotide verkar inflammationshämmande och minskar svullnad och irritation i lungorna.

Flixotide föreskrivs av läkare för behandling av astma och KOL. Daglig användning av läkemedlet minskar besvär såsom andnöd och andfåddhet.

Användning

Flixotide ska användas dagligen. Även när du är besvärsfri. Flixotide är nämligen ett underhållsläkemedel, till skillnad från läkemedel för akuta situationer. Det kan ta några dagar innan du märker att läkemedlet har effekt. Efter ett antal veckor har full effekt uppnåtts.

Flixotide finns tillgängligt som vätska eller pulver. Läkemedlet andas in med hjälp av en inhalator (inhalationsvätska), diskus (pulver) eller nebulisator (vätska). I bipacksedeln finns en beskrivning av hur läkemedlet ska inhaleras. Följ varje steg noga.

Fördela inhalationsmomenten över dagen, företrädesvis på morgonen och kvällen.

Dosering

Dosen läkemedel fastställs av läkare och beror på vilka besvär du har. Rekommenderad dos är:

Vid astma

 • Vuxna och barn över 16 år: 100-500 mikrogram två gånger dagligen. Vid behov kan läkaren tillfälligtvis föreskriva högre dos för att hålla dina besvär i schack.
 • Barn mellan 4 och 16 år: 50-200 mikrogram två gånger dagligen.
 • Barn mellan 1 och 4 år: För behandling av barn i denna åldersgrupp bör Flixotide-inhalatorn förses med en Babyhaler, vilken finns som tillbehör. Doseringen fastställs av läkare.

Vid KOL

 • Vuxna: 500 mikrogram två gånger dagligen. Vid behandling av KOL bör endast Flixotide Diskus 500 mikrogram användas.

Alkolhol/körförmåga

Inga varningar finns vad gäller alkoholkonsumtion. Flixotide påverkar inte körförmågan.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Flixotide

Har du inhalerat större mängd läkemedel än vad läkaren föreskrivit? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att inhalera en dos? Hoppa över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga inhalationsschema. Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte använda Flixotide utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Flixotide ska inte användas om du är allergisk mot ett av de ämnen som ingår i läkemedlet (se rubriken ”Innehållsdeklaration”).

Varningar och försiktighet

 • Använder du andra läkemedel som ingår i gruppen kortikosteroider (binjurebarkhormoner)? Flixotide bör i så fall endast användas efter läkarens godkännande. Övergången från att ta tabletter till att börja inhalera bör ske successivt. Sluta aldrig abrupt med ett läkemedel när du ska övergå till ett nytt.
 • Har du tagit höga doser Flixotide under längre tid? Detta kan ge vissa biverkningar eftersom binjurebarkens funktion är nedsatt. Hos barn och ungdomar kan höga doser Flixotide under längre tid leda till nedsatt tillväxttakt och andra biverkningar (se bipacksedeln). Läkaren kommer att vilja kontrollera dig (eller barnet) regelbundet.
 • Rådgör med läkare om du har diabetes eller lungtuberkulos, eller om du någon gång haft svampinfektion i munhålan.
 • Rådgör med läkare om du märker att läkemedlets effekt avtar eller om du får andningssvårigheter eller väsande andningsljud direkt efter inhalationsmomentet. I de senare fallen bör du omedelbart sluta med Flixotide och istället ta luftrörsvidgande läkemedel för akuta situationer samt kontakta läkare.

I bipacksedeln finns mer information om ovanstående varningar.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare angående användning av Flixotide om du är (eller försöker bli) gravid eller om du ammar.

Andra läkemedel och Flixotide

Tala om för din läkare om du tar, har tagit eller förväntas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel. Var särskilt noga med att berätta för läkaren om du tar följande läkemedel:

 • Antivirala och svampdödande läkemedel (t.ex. ritonavir, ketokonazol och itrakonazol). Vissa av dessa läkemedel kan orsaka en ökning av flutikasonhalten i kroppen, vilket kan öka risken för biverkningar.
 • Kortikosteroider (som tas oralt eller som injektion). Om du nyligen har använt kortikosteroider kan användning av Flixotide öka risken för påverkan av binjurarna.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Användning av Flixotide Diskus kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Svampinfektioner i munhålan och svalget. Detta kan förebyggas genom grundlig sköljning av munnen efter varje inhalationsmoment.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Lunginflammation hos KOL-patienter. Rådgör med läkare om du får besvär som tyder på lunginflammation (såsom feber, ökad hosta, ökad slembildning eller ändrad färg på slem från lungorna).
 • Heshet
 • Bronkit (hos KOL-patienter)
 • Blåmärken

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

 • Allergiska hudreaktioner

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter):

 • Infektion i matstrupen (candidiasis)

En fullständig översikt av samtliga möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du får allvarliga besvär med biverkningar, även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Flixotide är flutikasonpropionat.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Flixotide Diskus kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 24-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen