Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Flukloxacillin

 • Ett penicillin
 • Vid luftvägs- och hudinfektioner
 • Kapslar för oralt bruk
 • Behandlingskuren ska fullföljas

Om Flukloxacillin

Flukloxacillin är ett penicillin. Detta läkemedel dödar vissa typer av bakterier. Flukloxacillin används för behandling av ett antal bakteriella infektioner, som t.ex:

 • Luftvägsinfektioner, som t.ex. halsfluss, inflammerade tonsiller och lunginflammation
 • Hudinfektioner, som t.ex. svinkoppor och varbölder

Användning

Läkemedlet tas på fastande mage (minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid). Kapseln sväljs hel med rikligt med vatten. För att minska risken för smärta i matstrupen, bör du inte lägga dig ner direkt efter det att du svalt kapseln.

Dagsdosen Flukloxacillin bör fördelas jämnt över dagen. Läkemedlet kan t.ex. tas var 8:e timme. Behandlingskuren ska fullföljas.

Dosering

Flukloxacillin finns tillgängligt som kapslar à 250 mg eller 500 mg. Dosen ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna och barn på 12 år och uppåt: 500 mg tre gånger dagligen
 • Barn mellan 6 och 12 år: 250 mg tre gånger dagligen

Kapslarna är inte lämpliga att ge till barn under 6 år. För denna patientgrupp kan läkaren i stället föreskriva en oral suspension (dryck).

Alkohol/körförmåga

Det finns inga varningar vad gäller alkoholkonsumtion eller framförande av motorfordon.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Flukloxacillin

Om du har fått i dig större mängd flukloxacillin än vad läkaren ordinerat, bör du omedelbart kontakta läkare. Överdosering kan leda till mag-tarmbesvär (illamående, kräkningar, diarré) och störningar i vätske- och elektrolytbalansen.

Har du glömt ta en dos Flukloxacillin? Ta den glömda dosen få snart du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för följande dos. I så fall hoppar du över den glömda dosen och fortsätter enligt ditt vanliga schema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte ta detta läkemedel utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Flukloxacillin ska inte användas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot ett av innehållsämnena i detta läkemedel (se rubriken ”Innehållsdeklaration”)
 • Om du är allergisk mot antibiotika av penicillintyp eller andra slags antibiotika, t.ex. cefalosporiner (se bipacksedeln för symptom vid allergi)
 • Om du har gulsot som orsakats av flukloxacillin eller tidigare har haft problem med levern

Varningar och försiktighet

Vissa situationer kräver extra försiktighet i samband med användning av Flukloxacillin:

 • Vid långvarig användning av flukloxacillin kommer din läkare att regelbundet kontrollera din lever och njurfunktion – om så krävs kan dosen sänkas eller dosintervallet förlängas
 • Om patienten är över 50 år eller har en underliggande sjukdom kommer läkaren att vara extra försiktig p.g.a. ökad risk för leverpåverkan
 • Hos patienter med allvarlig njursjukdom kommer läkaren att sänka dosen eller förlänga dosintervallet
 • Vid behandling av nyfödda spädbarn med gulsot kommer läkaren att vara extra försiktig och om så krävs sänka dosen
 • Vid behandling av nyfödda spädbarn och barn under 6 månader kommer läkaren att sänka dosen eftersom det hos denna patientgrupp tar extra lång tid för njurarna att avlägsna den aktiva substansen ur kroppen
 • Vid längre tids behandling med flukloxacillin (eller om flera kurer tas efter varandra) finns det risk för besvär orsakade av bakterier som inte är känsliga för flukloxacillin – rådgör med läkare
 • Om du drabbas av tjocktarmsinflammation ska du avbryta behandlingen med flukloxacillin och omedelbart ta kontakt med din läkare (se även ”biverkningar”)
 • Om du tar eller kommer att behöva ta paracetamol
 • Användning av flukloxacillin, särskilt i höga doser, kan sänka kaliumnivåerna i blodet (hypokalemi) – läkaren kan vilja mäta dina kaliumnivåer regelbundet under behandling med högre doser av flukloxacillin

Mer information om varningar och försiktighet hittar du i bipacksedeln.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Observera att Flukloxacillin kan minska skyddet hos p-piller!

Det finns inga kända risker för användning av flukloxacillin under graviditet. Rådgör med läkare om du är gravid och vill använda flukloxacillin.

Du kan amma samtidigt som du tar flukloxacillin.

Andra läkemedel och Flukloxacillin

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kommer att behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

 • Flukloxacillin ska inte användas i kombination med bakteriostatiska läkemedel (medel som hämmar bakterietillväxten) som t.ex. tetracykliner, makrolider och kloramfenikol
 • Aminoglykosider (bakteriedödande medel) kan tas i kombination med Flukloxacillin, men de två läkemedlen kan förstärka varandras effekt
 • Vissa läkemedel (t.ex. fenylbutazon, oxyfenbutazon och – i mindre mån – acetylsalicylsyra) kan hämma utsöndringen av penicillin via urinen, vilket höjer koncentrationen av flukloxacillin i kroppen och får läkemedlet att stanna längre i kroppen än annars
 • Orala preventivmedel (ppiller) blir mindre pålitliga som skydd eftersom flukloxacillin kan påverka tarmfloran
 • Vorikonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Flukloxacillin kan bl.a. orsaka följande biverkningar:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Lindriga matsmältningsbesvär
 • Hudutslag – eventuellt i kombination med svår klåda och knölar/blåmärken i hud eller slemhinnor

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Kraftiga allergiska reaktioner (anafylaktisk chock, angioneurotiskt ödem) med symptom som t.ex. kraftigt blodtrycksfall, blekhet, oro, svag och snabb puls, kallsvettig hud och sänkt medvetandegrad, eller plötsligt uppkommande vätskeansamling som ger svullnad i hud och slemhinnor (t.ex. i svalget eller tungan), andningssvårigheter och/eller klåda och hudutslag – kontakta omedelbart läkare om du får något av symptomen ovan
 • Blodbildsförändring (se bipacksedeln för mer information)
 • Tjocktarmsinflammation
 • Leverinflammation i kombination med gulsot (gulaktig färgförändring på hud och/eller ögonvitor), eller gulsot orsakad av att galla och gallämnen inte kan nå tjocktarmen
 • Led och muskelsmärta som kan uppstå upp till 48 timmar efter påbörjad behandling
 • Njurinflammation – denna går över om behandlingen avbryts
 • Feber som kan uppstå upp till 48 timmar efter påbörjad behandling
 • Blod och vätskerubbningar orsakade av ökad surhetsgrad i blodplasman – detta kan inträffa vid samtidig användning av flukloxacillin och paracetamol, oftast hos patienter som har riskfaktorer

En fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar – detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Flukloxacillin kapslar à 250 mg/500 mg innehåller den aktiva substansen flukloxacillinnatriummonohydrat, motsvarande 250 mg respektive 500 mg flukloxacillin per kapsel.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 08-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen