Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Hydroxyzine

Vad är Hydroxyzine?

Hydroxyzine är ett läkemedel mot allergi (antihistamin).Det är effektivt mot klåda och används även vid behandling av ångest och stress hos vuxna. Tabletterna verkar snabbt och kan ge sömninghet som biverkning.

När används Hydroxyzine?

Läkare föreskriver Hydroxyzine vid följande besvär:

 • klåda – särskilt om klådan gör att du har svårt för att somna

 • stress med ångestkänslor hos vuxna

Hur används Hydroxyzine?

Ta alltid Hydroxyzine enligt läkares anvisningar. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Allmänna riktlinjer för användande av detta läkemedel är:

 • Ta alltid lägsta möjliga effektiva dos.

 • Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.

 • Svälj tabletten hel – utan att tugga – med rikligt med vatten.

 • Ta läkemedlet efter avslutad måltid.

 • Har du fått i dig för stor mängd Hydroxyzine? Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal, särskilt om ett barn har fått i sig läkemedel. Överdosering kan nämligen leda till allvarliga tillstånd.

 • Har du glömt att ta Hydroxyzine? Hoppa i så fall över den glömda dosen och fortsätt behandlingen enligt schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Observera att detta läkemedel kan orsaka yrsel och dåsighet. Detta kan göra så att din reaktionsförmåga försämras. Undvik att köra bil eller andra fordon och att använda maskiner om du känner av ovanstående biverkningar.

Alkoholkonsumtion kan utlösa eller förstärka biverkningar som yrsel och dåsighet. Därför ska du inte dricka alkohol under behandling med Hydroxyzine.

Ytterligare information vad gäller användning av Hydroxyzine hittar du i bipacksedeln.

Hur doseras Hydroxyzine?

Läkaren avgör hur många tabletter du ska ta och hur länge du ska ta läkemedlet. Allmänna riktlinjer för dosering av Hydroxyzine är:

Vuxna och barn med en kroppsvikt på 40 kg eller mer:

 • Vid stress och ångest: 50 mg dagligen, fördelat över tre doseringstillfällen (12,5 mg på morgonen, 12,5 mg på eftermiddagen och 25 mg på kvällen). Läkaren kan höja doseringen till en maximal dygnsdos på 100 mg per dag.

 • Vid klåda: den inledande dosen är 25 mg innan sänggående. Efter denna inledande dos kan du ta 25 mg tre till fyra gånger dagligen efter behov. Ta inte mer än sammanlagt 100 mg per dag.

Barn från och med 1 års ålder med en kroppsvikt som understiger 40 kg:

 • Vid klåda: 1-2 mg/kg kroppsvikt per dag, fördelat över flera doseringstillfällen. Maximala dygnsdos för barn som väger upp till 40 kg är 2 mg/kg kroppsvikt per dag.

Äldre

 • Vid stress och ångest: 25 mg dagligen, fördelat över 2 doseringstillfällen (12,5 mg på morgonen och 12,5 mg på kvällen). Läkaren kan höja doseringen till en maximal dygnsdos på 50 mg per dag.

 • Vid klåda: den iledande dosen är 12,5 mg innan sänggående. Efter denna inledande dos kan du ta 12,5 mg tre till fyra gånger dagligen efter behov.
  Maximal dygnsdos för äldre är 50 mg per dag.

För patienter med en lever- eller njursjukdom gäller andra doseringsföreskrifter. Fråga din läkare om råd. Ytterligare information vad gäller dosering vid behandling med Hydroxyzine hittar du i bipacksedeln.

Vilka biverkningar kan Hydroxyzine orsaka?

När du tar Hydroxyzine kan du få biverkningar. Det är emellertid inte alla användare som känner av biverkningar. Möjliga biverkningar är bl.a:

 • sömnighet

 • trötthet

 • dåsighet

 • huvudvärk

 • muntorrhet

 • illamående

 • yrsel

 • sömnsvårigheter

 • darrningar

En fullständig översikt över möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du får allvarliga biverkningar, även sådana biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Kontakta omedelbart närmaste akutmottagning om du får hjärtrytmproblem (med sympton som hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet).

När ska Hydroxyzine inte användas?

Hydroxyzine är inte lämpligt för vem som helst att ta. Hydroxyzine ska t.ex. Inte användas om följande gäller dig:

 • om du är allergisk mot den aktiva substansen hydroxyzine eller mot ett av innehållsämnena i detta läkemedel

 • om du är allergisk mot cetirizin, andra piperazinderivat (som t.ex. levocetirizin), aminofyllin eller etylendiamin

 • om du har porfyri (en ärftlig sjukdom)

 • om ditt EKG visar en typ av hjärtproblem som kallas för förlängt QT-intervall

 • om du har eller har haft en hjärt-kärlsjukdom

 • om du har mycket långsam hjärtrytm

 • om du har låga salthalter i blodet (t.ex. låg halt av kalium eller magnesium)

 • om du tar vissa läkemedel mot hjärtrytmproblem eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen

 • om du har någon i släkten som plötsligt avlidit på grund av hjärtproblem

I vissa situationer måste du vara extra försiktig vid användning av detta läkemedel. Detta gäller t.ex. om du:

 • har någon hjärtsjukdom

 • löper större risk för att få anfall/kramper, starr, hinder i mag-tarmkanalen eller urinvägarna, muskelsvaghet, demens eller oregelbundna hjärtslag

Graviditet/amning

 • Är du gravid eller planerar du att skaffa barn? I så fall ska du bara ta Hydroxyzine om en läkare anser att det är absolut nödvändigt.

 • Ta inte detta läkemedel om du ammar.

Fler varningar vad gäller användning av Hydroxyzine hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du är osäker på om du kan ta Hydroxyzine.

Kan Hydroxyzine tas i kombination med andra läkemedel?

Hydroxyzine interagerar med ett antal andra läkemedel.

Börja inte ta Hydroxyzine om du redan tar (något av) följande läkemedel:

 • vissa läkemedel mot bekterieinfektioner (t.ex. antibiotica som erytromycin, moxifloxacin och levofloxacin)

 • vissa läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. pentamidin)

 • läkemedel som används vid behandling av vissa hjärtsjukdomar eller högt blodtryck (som t.ex. amiodaron, kinidin, disopyramid och sotalol)

 • vissa antipsykotika (t.ex. haloperidol)

 • vissa antidepressiva (som t.ex. citalopram och escitalopram)

 • vissa läkemedel mot mag-tarmbesvär (t.ex. prukaloprid)

 • vissa läkemedel mot allergi

 • läkemedel mot malaria (som t.ex. meflokin och hydroxiklorokin)

 • vissa läkemedel mot cancer (t.ex. toremifen och vandetanib)

 • läkemedel mot drogmissbruk eller kraftig smärta (metadon)

Rådgör med din läkare angående användning av Hydroxyzine om du redan tar (ett av) följande läkemedel:

 • barbiturater (sömnmedel)

 • bedövningsmedel

 • icke-narkotiska smärtstillande läkemedel

 • betahistin

 • tricykliska antidepressiva och monoaminoxidashämmare

 • betablockerare

 • klass 1C-antiarytmika (läkemedel mot hjärtrytmrubbningar)

 • fenytoin

 • adrenalin

 • cimetidin

 • cetirizin

En utförlig översikt över samtliga läkemedel som eventuellt kan interagera med Hydroxyzine hittar du i bipacksedeln. Din läkare avgör om du kan kombinera andra läkemedel med användning av Hydroxyzine.

Var kan jag köpa Hydroxyzine?

Hydroxyzine kan endast köpas på (online-)apotek.

Kan jag få Hydroxyzine utan recept?

Detta läkemedel är receptbelagt. Du behöver ett recept från en läkare för att kunna beställa Hydroxyzine.

Källor

Kollegium för bedömning av läkemedel. (september 2021). Hydroxyzine-2 HCl 10, dragerade tabletter på 10 mg. Databas för läkemedelsinformation. Rådfrågat den 21 mars 2022 från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,50109

KNMP (Nederländska föreningen för farmaci). (den 13 maj 2020). Hydroxyzine. Apotheek.nl. Rådfrågat den 21 mars 2022 från https://www.apotheek.nl/medicijnen/hydroxyzine

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Hydroxyzine. Farmakoterapeutisk kompass. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/h/hydroxyzine#samenstelling

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen