Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Loceryl

 • För behandling av nagelsvamp
 • Medicinskt nagellack som stryks på 1-2 gånger i veckan
 • Behandlingen varar i 6-12 månader

Om Loceryl

Loceryl är ett svampdödande nagellack. Detta läkemedel innehåller (till 5%) den aktiva substansen amorolfin – ett svampdödande medel. Loceryl används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon.

Symptomen vid nagelsvamp är:

 • Missfärgning av den angripna nageln (som blir gulvit, grön eller brun)
 • Ändrad struktur på nageln (den blir tjockare och/eller skör)
 • Ibland lossnar nageln eller en bit av den (helt eller delvis)

Nagelsvamp är en smittsam åkomma.

Loceryl tränger in i nageln och bekämpar de svampar som orsakar besvären. Loceryl kan även användas i kombination med terbinafin eller itrakonazol (tabletter för oralt bruk) vid utbredd nagelsvamp med angrepp på nagelns tillväxtzon.

Användning

Allmänna riktlinjer för användning av Loceryl är:

 • Innan Loceryl börjar användas är det viktigt att angripna nagelområden (särskilt nagelns yta och främre del) är omsorgsfullt nedfilade (använd en av de medföljande nagelfilarna). OBS! Fila aldrig en frisk nagel med en nagelfil som använts för att fila ned en angripen nagel.
 • Därefter ska nagelytan rengöras och fett avlägsnas med hjälp av en av de medföljande rengöringskompresserna.

Upprepa stegen ovan (eller iallafall steg 2: rengöring av nageln och avlägsnande av fett) före varje ny applicering av Loceryl.

 • Doppa en av de återanvändbara spatlarna, eller – beroende på hur läkemedlet är förpackat den integrerade återanvändbara spateln, i flaskan med lack utan att stryka av spateln mot flaskans hals.
 • Stryk på lack över hela ytan på samtliga angripna naglar.
 • Rengör flaskans hals med den kompress som använts för att rengöra naglarna. Tillslut flaskan direkt efter användning.
 • Låt lacket på de behandlade naglarna torka i ungefär 3 minuter.
 • Rengör spateln med den kompress som använts för att rengöra naglar och flaskhals. Kasta sedan kompressen och observera att den innehåller en lättantändlig vätska.

Vill du använda ”vanligt” (kosmetiskt) nagellack på de behandlade naglarna? Vänta i så fall minst 10 minuter efter det att du applicerat Loceryl. Allt kosmetiskt nagellack måste dock avlägsnas inför varje ny applicering av Loceryl. Vid behov filas de angripna naglarna ned inför varje ny behandling med Loceryl. Varje gång måste nagelytan rengöras noggrant med hjälp av en kompress så att allt överblivet nagellack avlägsnas.

Dosering

Rekommenderad dos:

 • Loceryl appliceras 12 gånger i veckan.

Läkaren avgör hur länge du ska använda Loceryl. Behandlingen bör fortsätta utan uppehåll tills nageln förnyats och angripna områden läkts. I allmänhet rör det sig om 6 månader för fingernaglar och 9-12 månader för tånaglar.

I kombination med tabletter mot svampinfektion (för oralt bruk) appliceras Loceryl 1 gång i veckan under minst 6-12 månader.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar vad gäller alkoholkonsumtion.

Detta läkemedel påverkar inte körförmågan.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta att använda Loceryl

Har du använt större mängd Loceryl än vad läkaren ordinerat eller råkat få i dig nagellack? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att använda en dos Loceryl? Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte att använda Loceryl utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Loceryl om du är allergisk mot amorolfin eller något annat av läkemedlets innehållsämnen (se rubriken ”Innehållsdeklaration”).

Varningar och försiktighet

Beakta följande varningar och försiktighetsåtgärder i samband med användning av Loceryl:

 • Erfarenhet saknas vad gäller behandling av barn med Loceryl.
 • Loceryl ska inte appliceras på huden runt nageln.
 • Under behandling med Loceryl ska du inte använda lösnaglar. Efter det att Loceryl applicerats måste du vänta i minst 10 minuter innan kosmetiskt nagellack kan strykas på. Kosmetiskt nagellack måste avlägsnas noggrant före varje ny applicering med Loceryl.
 • Vid användning av organiska lösningsmedel bör du använda skyddshandskar, annars kommer Loceryl att avlägsnas från eventuellt behandlade naglar.
 • Undvik att Loceryl kommer i kontakt med ögon och slemhinnor.
 • Detta läkemedel kan orsaka (systemiska) allergiska reaktioner. Avbryt behandlingen och uppsök omedelbart läkare om du får något av följande symptom: svullnad i ansiktet, tungan eller svalget, blåsor eller utslag på huden eller svårighet att andas. Ta bort Loceryl med en av de medföljande kompresserna.

Tala med läkare om något av ovanstående inträffar, eller om du tidigare råkat ut för något av ovanstående.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare angående användning av Loceryl om du är gravid eller ammar. Loceryl ska inte användas vid graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt.

Andra läkemedel och Loceryl

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel. Hittills har inga specifika studier gjorts vad gäller användning av amorolfin i kombination med andra läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Loceryl orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Reaktioner på medicinering med Loceryl är sällsynta. Nagelskador (t.ex. missfärgning av naglar eller brutna, sköra naglar), brännande känsla i huden, rodnad, klåda, nässelutslag, blåsor och andra allergiska reaktioner kan förekomma. Dessa reaktioner kan dock även bero på själva nagelsvampsjukdomen.

Följande biverkningar har rapporterats i samband med användning av Loceryl:

Sällsynta (kan förekomma hos fler än 1 av 10 000, men hos färre än 1 av 1 000 användare):

 • Förändrat utseende på naglar, missfärgning av naglar, onykoklasi (brutna naglar), onykorrexi (sköra naglar)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Brännande känsla i huden

Okänd frekvens (kan inte beräknas uitfrån tillgängliga data):

 • (Systemisk) allergisk reaktion (en allvarlig allergisk reaktion där symptomen kan vara svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, svårighet att andas och/eller svåra hudutslag), rodnad, klåda, nässelutslag, blåsor och allergiska hudreaktioner (kontaktdermatit)

Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar – detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Loceryl är amorolfin 5%. Övriga innehållsämnen är: metakrylsyra, glyceroltriacetat, etylacetat, butylacetat och etanol. Varje rengöringskompress är indränkt med 0,3 ml isopropanol 70%.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 09-10-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen