Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Lumigan

 • Ögondroppar
 • Används vid glaukom
 • I form av engångspipetter
 • Ska användas dagligen

Om Lumigan

Lumigan är ett läkemedel som används vid glaukom. Ögondropparna innehåller den aktiva substansen bimatoprost som minskar trycket i ögat.

Glaukom är en sjukdom som kännetecknas av förhöjt ögontryck. Det höga trycket i ögat kan skada synnerven vilket kan resultera i permanent nedsatt synförmåga. Bimatoprost sänker ögontrycket genom att öka den vätskemängd som kontinuerligt rinner ut ur ögat.

Detta läkemedel ska inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år.

Användning

Lumigan ögondroppar innehåller inget konserveringsmedel och används i form av engångspipetter. Det är viktigt att använda ögondropparna dagligen. Om du använder det medföljande doseringsschemat minskar du risken för att glömma att ta en dos. I bipacksedeln kan du läsa hur doseringsschemat ska användas.

Följ läkarens anvisningar om hur du ska använda Lumigan. Allmänna riktlinjer vad gäller användning av Lumigan ögondroppar är:

 • Tvätta händerna noggrant före användning.
 • Öppna engångspipetten enligt anvisningarna i bipacksedeln. Se till så att pipettens droppspets inte kommer i beröring med ögat eller någonting annat. Ögondropparna ska användas direkt efter det att pipetten öppnats.
 • Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket tills det bildas en liten ficka. Vänd pipetten upp och ner och tryck så att en droppe hamnar i det öga som ska behandlas. Släpp det nedre ögonlocket och blinka några gånger. Upprepa eventuellt ovanstående om båda ögon ska behandlas.
 • Kassera engångspipetten efter användning, även om det finns vätska kvar i den.
 • Om du bär kontaktlinser måste dessa tas ut innan du ska använda Lumigan. Vänta 15 minuter efter administreringstillfället innan du sätter in kontaktlinserna igen.

En öppnad förpackning med engångspipetter ska användas inom 30 dagar.

Dosering

Rekommenderad dos för behandling av vuxna är:

 • 1 droppe en gång dagligen (på kvällen) i vart öga som ska behandlas.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda varningar gäller för alkoholintag i samband med användning av Lumigan.

Synen kan bli suddig strax efter det att du använt Lumigan ögondroppar. Undvik bilkörning och användning av maskiner tills du ser klart igen.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Lumigan

Om du råkat använda större mängd ögondroppar än vad läkaren föreskrivit är det osannolikt att det leder till större skador. Fortsätt ta ögondropparna enligt ditt vanliga doseringsschema.

Har du glömt att använda en dos Lumigan? Droppa i 1 droppe så fort du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa doseringstillfälle. Hoppa i så fall över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema. Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Avbryt inte behandlingen med Lumigan utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Lumigan ögondroppar om du är allergisk mot bimatoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Lumigan i följande situationer:

 • Om du har problem med andningen
 • Om du har lever- eller njurbesvär
 • Om du har opererats för grå starr
 • Om du har (eller har haft) lågt blodtryck eller långsam hjärtrytm
 • Om du har haft inflammation eller en virusinfektion i ögat/ögonen

Användning av Lumigan kan medföra att ögonfransarna växer och blir mörkare till färgen, att huden runt ögonlocket mörknar och att färgen på iris blir mörkare. Dessa förändringar kan bli beständiga och kan bli mer märkbara om endast ena ögat behandlas.

Graviditet och amning

Rådgör med din läkare om du vill använda Lumigan medan du är gravid.

Detta läkemedel går delvis över i bröstmjölk. Därför rekommenderas inte användning av Lumigan medan du ammar. Rådgör med din läkare om du känner dig osäker.

Andra läkemedel och Lumigan

Tala om för din läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel – detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Lumigan ögondroppar kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Lätt rodnad av ögonvitan (upp till 24% av alla användare)

Vanliga (kan förekomma hos 1 till 9 av 100 användare):

 • Små förändringar på ögonytan, med eller utan inflammation
 • Irritation, torrhet, smärta och/eller klåda i ögat eller en känsla av skräp i ögat
 • Längre ögonfransar
 • Mörkare hudfärg runt ögat
 • Röda ögonlock

Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 till 9 av 1 000 användare):

 • Trötta ögon
 • Ökad ljuskänslighet
 • Mörkare färg på iris
 • Kliande, svullna ögonlock
 • Ökat tårflöde
 • Svullnad i hornhinnan som täcker ögats yta
 • Dimsyn
 • Hårväxt runt ögat
 • Huvudvärk

En översikt över mer sällsynta biverkningar hittar du i bipacksedeln.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar – detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Lumigan 0,3 mg/ml i engångspipetter är bimatoprost. 1 ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost. Varje engångspipett innehåller 0,4 ml lösning.

Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, citronsyramonohydrat och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid kan tillsättas för att ge lösningen rätt surhetsgrad (pH).

Tillverkare av Lumigan 0,3 mg/ml i engångspipetter är:

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
Irland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Lumigan 0,3 mg/ml i engångspipetter kan laddas ner här.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen