Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Metoprolol

 • Vid hjärtproblem och högt blodtryck
 • Även vid överaktiv sköldkörtel och migrän
 • Tabletter för oralt bruk
 • Se upp med alkohol

Om Metoprolol

Metoprolol tillhör läkemedelsgruppen betablockerare. Detta läkemedel skyddar hjärtat vid tillstånd som ger förhöjd hjärtfrekvens.

Metoprolol används bl.a. vid följande tillstånd:

 • Högt blodtryck
 • Kärlkramp (angina pectoris)
 • Rubbningar av hjärtrytmen
 • I förebyggande syfte efter den akuta fasen av en hjärtinfarkt
 • Överaktiv sköldkörtel
 • I förebyggande syfte mot migrän

Metoprolol finns i två varianter: metoprololsuccinat och metoprololtartrat. Din läkare avgör vilken variant som är mest lämplig i ditt fall.

Användning

Tabletten sväljs hel (bör ej tuggas) med lite vatten. Metoprololtartrat ska tas på fastande mage (minst 2 timmar före eller 2 timmar efter en måltid).

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos för vuxna är:

Metoprololtartrat

 • Vid högt blodtryck (hypertoni): 100 till 200 mg 12 gånger dagligen. Maxdosen är 400 mg dagligen.
 • Vid trånghetskänsla och/eller smärta i bröstregionen (kärlkramp): 100 till 200 mg dagligen. Maxdosen är 400 mg dagligen.
 • Vid rubbningar av hjärtrytmen (hjärtarytmi): 100 till 200 mg dagligen, fördelat över 23 doseringstillfällen. Vid behov kan läkaren eventuellt höja dosen.
 • Vid överaktiv sköldkörtel (hypertyreos): 150 till 200 mg dagligen, fördelat över 34 doseringstillfällen. Vid behov kan läkaren eventuellt höja dosen.
 • Förebyggande av migrän: 100 till 200 mg dagligen, fördelat över 12 doseringstillfällen.
 • Vid hjärtinfarkt: startdosen är 50 mg 24 gånger dagligen under 2-3 dagar. Underhållsdosering: 100 mg 2 gånger dagligen.

Metoprololsuccinat

 • Vid högt blodtryck (hypertoni): startdosen är 1 tablett Metoprololsuccinat retard 50 1 gång dagligen. Dosen kan eventuellt höjas till 100200 mg 1 gång dagligen. Om du har nedsatt leverfunktion kan läkaren välja att sänka dosen.
 • Vid trånghetskänsla och/eller smärta i bröstregionen (kärlkramp): 100200 mg 1 gång dagligen. Maxdosen är 2 tabletter Metoprololsuccinat retard 200 dagligen.
 • Vid rubbningar av hjärtrytmen (hjärtarytmi): 100200 mg 1 gång dagligen. Vid behov kan läkaren välja att höja dosen.
 • Vid överaktiv sköldkörtel (hypertyreos): 100200 mg 1 gång dagligen. Vid behov kan läkaren välja att höja dosen.
 • Förebyggande av migrän: 100200 mg 1 gång dagligen.
 • Vid hjärtinfarkt: efter det att du börjat ta vanliga Metoprololtabletter, är underhållsdoseringen 1 tablett Metoprololsuccinat retard 200 1 gång dagligen.

Vid behandling av barn och ungdomar (med metoprololsuccinat) ges en anpassad dosering som bestäms av läkaren. Mer information om användande och dosering av Metoprolol hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/körförmåga

Undvik alkohol när du tar Metoprolol. Alkohol kan nämligen förstärka läkemedlets effekt.

Metoprolol kan ge biverkningar såsom trötthet, yrsel och synrubbningar. Ta hänsyn till detta om du ska köra bil eller använda maskiner.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Metoprolol

Om du fått i dig för stor mängd Metoprolol, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal. Överdosering kan ge vissa symptom – en översikt över dessa hittar du i bipacksedeln.

Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta istället den glömda dosen när du kommer på det, utom om det nästan är dags att ta nästa dos. Fortsätt i så fall enligt ditt vanliga schema.

Sluta inte att ta Metoprolol utan att först ha talat med din läkare. Om du vill avsluta behandlingen kommer läkaren att sänka dosen successivt under minst 2 veckors tid.

När ska läkemedlet inte användas?

Metoprolol är inte alltid lämpligt att använda. Ta inte Metoprolol i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot något av innehållsämnena i detta läkemedel (dessa anges under rubriken “Innehållsdeklaration”)
 • Om du är allergisk mot något annat betablockerande läkemedel
 • Om du har en överledningsstörning i hjärtat (AVblock II och III)
 • Om du har akut eller obehandlad hjärtsvikt med vätskeansamling i lungorna (lungödem) eller sänkt blodtryck (hypotoni)
 • Vid chocktillstånd p.g.a. otillräcklig hjärtpumpförmåga
 • Om du har svåra blodcirkulationsstörningar
 • Vid svårt nedsatt hjärtfrekvens (bradykardi)
 • Om du får kontinuerlig eller tillfällig behandling med läkemedel som ökar hjärtats pumpförmåga (s.k. betaagonister)
 • Om du har en hjärtrytmstörning (s.k. sjuk sinusknuta)
 • Om du har hjärtinfarkt (myokardinfarkt) i kombination med låg hjärtfrekvens, lågt blodtryck och hjärtsvikt
 • Om du behandlas med läkemedlet verapamil som injektion – blodtrycket kan sjunka och överledningsstörningar i hjärtat och hjärtsvikt kan uppstå
 • Om du har någon lungsjukdom, såsom astma eller andra besvär med luftvägarna
 • Om du har en tumör i binjuremärgen – ett tillstånd som kan höja blodtrycket kraftigt, orsaka svettingar samt öka hjärtfrekvensen (feokromocytom)

Varningar och försiktighet

I vissa situationer bör du vara extra försiktig med detta läkemedel. Dessutom saknas forskning på hjärtsviktbehandling hos vissa patientgrupper. Mer information om detta hittar du i bipacksedeln.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda detta läkemedel.

Andra läkemedel och Metoprolol

Informera din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

Metoprolol kan interagera med andra läkemedel. En översikt över vilka läkemedel detta gäller hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Nervsystemet: trötthet.

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100, men hos färre än 1 av 10 användare):

 • Hjärtat: långsammare puls (bradykardi), hjärtklappning
 • Blodkärl: ortostatisk hypotoni (kan ibland leda till tillfällig medvetslöshet)
 • Nervsystemet: yrsel och huvudvärk
 • Andningsapparat: andfåddhet vid ansträngning
 • Matsmältningssystemet: illamående, kräkningar och magsmärta
 • Allmäntillståndet: trötthet

Mindre vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 1 000, men hos färre än 1 av 100 användare):

 • Hjärtat: allvarliga problem med blodcirkulationen (kardiogen chock) hos patienter med hjärtinfarkt, en viss överledningsstörning i hjärtat (AVblock 1), smärta i hjärtregionen

En översikt över mer sällsynta biverkningar hittar du i bipacksedeln. Om du får problem med någon av ovanstående biverkningar, eller känner av biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Metoprololtartrat är metoprololtartrat.

 • Metoprololtartrat 50 mg: en tablett innehåller 50 mg metoprololtartrat.
 • Metoprololtartrat 100 mg: en tablett innehåller 100 mg metoprololtartrat.

Den aktiva substansen i Metoprololsuccinat retard är metoprololsuccinat.

 • Metoprololsuccinat retard 25: en tablett innehåller 23,75 mg metoprololsuccinat, motsvarande 25 mg metoprololtartrat.
 • Metoprololsuccinat retard 50: en tablett innehåller 47,5 mg metoprololsuccinat, motsvarande 50 mg metoprololtartrat.
 • Metoprololsuccinat retard 100: en tablett innehåller 95 mg metoprololsuccinat, motsvarande 100 mg metoprololtartrat
 • Metoprololsuccinat retard 200: en tablett innehåller 190 mg metoprololsuccinat, motsvarande 200 mg metoprololtartrat.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 09-01-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen