Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Omeprazol

 • Mot halsbränna orsakad av reflux och vid magsår
 • Verkar skyddande för magen
 • Reducerar mängden syra som produceras i magen
 • Kapslar för oralt bruk
 • Används även till barn

Om Omeprazol

Omeprazol är ett magläkemedel. Den aktiva substansen omeprazol tillhör läkemedelsgruppen “protonpumpshämmare”. Dessa reducerar mängden syra som produceras i magen. På så sätt lindras besvär såsom halsbränna och magsmärta.

Läkare föreskriver Omeprazol vid följande åkommor:

Hos vuxna:

 • Gastroesofageal refluxsjukdom – återflöde av magsyra från magsäcken till matstrupen som orsakar smärta, inflammation och halsbränna
 • Sår i tolvfingertarmen eller magsår
 • Sår i magsäckens slemhinna som infekterats med bakterien Helicobacter pylori – läkaren kan också föreskriva ett antibiotikum för att behandla infektionen
 • Sår som orsakats av vissa läkemedel (NSAID eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) – Omeprazol kan även användas i förebyggande syfte för att motverka uppkomsten av sår under behandling med NSAID
 • Överskott av syra i magen orsakad av en tumör i bukspottkörteln (Zollinger-Ellisons syndrom)

Hos barn över 1 år som väger minst 10 kilo:

 • Gastroesofageal refluxsjukdom
 • Sår i magsäckens slemhinna som infekterats med bakterien Helicobacter pylori – läkaren kan också föreskriva ett antibiotikum för att behandla infektionen

Användning

Omeprazol finns tillgängligt som kapslar för oralt bruk. Läkemedlet ska helst tas på morgonen, tillsammans med måltid eller på fastande mage. Kapslarna ska sväljas hela med rikligt med vatten, och de får inte tuggas eller krossas. De filmdragerade granulatkornen inuti kapslarna får nämligen inte skadas. Om du har svårt för att svälja kapslarna hela, kan du öppna kapseln och svälja innehållet direkt med ett halvt glas vatten. Följ alltid anvisningarna i bipacksedeln.

Dosering

Doseringen fastställs av läkare och mängden läkemedel beror på vilka besvär du har. Hos barn har kroppsvikten betydelse för doseringen. Rekommenderad dos vad gäller vuxna är:

 • Vid de flesta sjukdomstillstånd: 10-20 mg en gång dagligen.

Läkaren bestämmer hur länge behandlingen ska pågå. Mer information om dosering vid användning av Omeprazol hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda varningar finns vad gäller bilkörning och alkoholkonsumtion.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du fått i dig fler kapslar än vad läkaren föreskrivit? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt ta en dos Omeprazol? Ta dosen så snart du upptäcker det, utom om det nästan är dags för nästa doseringstillfälle. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Omeprazol är inte alltid lämpligt att använda. Ta inte Omeprazol i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot omeprazol, andra protonpumpshämmare (t.ex. pantoprazol, esomeprazol eller rabeprazol) eller ett av de innehållsämnen som ingår i Omeprazol (se rubriken ”Innehållsdeklaration”)
 • Om du använder ett läkemedel som innehåller den verksamma substansen nelfinavir (används mot HIV-infektion)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Omeprazol om något av följande situationer stämmer in på dig:

 • Du går ner mycket i vikt utan orsak och har problem med att svälja
 • Du får magsmärtor eller matsmältningsproblem
 • Du börjar kräkas föda eller blod
 • Du får svart (blodblandad) avföring
 • Du får svår eller ihållande diarré, eftersom omeprazol har visat sig ha ett samband med en viss ökning av infektiös diarré
 • Du har en allvarlig leversjukdom

Tala alltid med läkare om ovanstående besvär uppstår under behandling med Omeprazol.

Graviditet och amning

Läkaren bestämmer om du kan använda Omeprazol i samband med graviditet eller amning.

Andra läkemedel och Omeprazol

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel, Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

Ta inte Omeprazol om du använder ett läkemedel som innehåller nelfinavir (mot HIV-infektion).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • Ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (för behandling av svampinfektioner)
 • Digoxin (för behandling av hjärtbesvär)
 • Diazepam (för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi)
 • Fenytoin (används vid epilepsi)
 • Blodförtunnande medel såson warfarin eller andra K-vitaminblockerare
 • Rifampicine (för behandling av tuberkulos)
 • Atazanavir eller sakvinavir (mot HIV-infektion)
 • Takrolimus (vid organtransplantation)
 • Johannesört (vid mild depression)
 • Cilostazol (för behandling av caudicatio intermittens, s.k. fönstertittarsjuka)
 • Klopidogrel (används för att förhindra blodpropp)

Läkaren vet om du kan kombinera ovanstående läkemedel med användning av Omeprazol.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Användning av Omeprazol kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

 • Huvudvärk
 • Påverkan på mage eller tarm

Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare):

 • Svullnad i fötter och vrister
 • Sömnstörningar
 • Yrsel, stickningar och krypningar, sömnighet
 • Svindel (vertigo)
 • Förändringar i blodbilden som visar leverns funktion
 • Hudutslag, utslag med knutor (nässelfeber) och klåda
 • Generell olustkänsla och orkeslöshet

Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare):

 • Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar eller blodplättar) – detta kan orsaka muskelsvaghet, blåmärken eller ökat antal infektioner
 • Allergiska reaktioner som ibland kan vara mycket allvarliga, med symptom som svullna läppar, tunga och svalg, feber och väsande andning
 • Låga halter av natrium i blodet – detta kan ge symptom såsom muskelsvaghet, kräkningar och kramper
 • Aggression, förvirring eller depression
 • Smakförändringar
 • Synrubbningar, t.ex. dimsyn
 • Plötsligt inträdande väsande andning eller andnöd (bronkospasm)
 • Muntorrhet
 • Inflammation i munhålan
 • En svampinfektion kallad ”torsk” som kan orsaka infektioner i tarmen
 • Leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulskiftande hud, mörk urin och trötthet
 • Håravfall (alopeci)
 • Hudutslag vid solexponering

En fullständig lista med eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande sällsynta – fast allvarliga – biverkningar:

 • Plötslig allergisk reaktion (med symptom såsom väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla och svårighet att svälja)
 • StevensJohnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (med symptom såsom rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning – svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan kan också förekomma)
 • Leverproblem (med symptom såsom gulskiftande hud, mörk urin och trötthet)

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är omeprazol. En magsyreresistent, hård kapsel innehåller 10 mg, 20 mg eller 40 mg omeprazol.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Omeprazol kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 25-01-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen