Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Pantoprazole

 • Lindrar symptom vid sura uppstötningar
 • Vid reflux och sår i tolvfingertarmen och magsäcken
 • Tabletten ska sväljas hel
 • Ska inte ges till barn under 12 år

Om Pantoprazol

Pantoprazol är en selektiv protonpumpshämmare som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Läkemedlet lindrar symptom såsom magbesvär och sura uppstötningar.

Pantoprazol ordineras av läkare till vuxna och barn över 12 år:

 • För refluxesofagit – inflammation i matstrupen åtföljd av sura uppstötningar

Hos vuxna ges Pantoprazol vid:

 • Sår i tolvfingertarm och magsäck, eventuellt orsakad av infektion med bakterien Helicobacter pylori
 • Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för mycket syra i magsäcken

Användning

Ta detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Ta tabletterna 1 timme före en måltid. Svälj tabletten hel med lite vatten.

Dosering

Dosen beror på vilka besvär du har och fastställs av läkare. Allmänna riktlinjer för dosering är:

För behandling av refluxesofagit:

 • Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett en gång dagligen. Läkaren kan eventuellt öka dosen till 2 tabletter dagligen. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen.

För behandling av en infektion orsakad av bakterien Halicobacter pylori i kombination med två antibiotika:

 • Vuxna: 1 tablet två gånger dagligen plus 2 antibiotikatabletter (se bipacksedeln) som ska tas två gånger per dag tillsammans med pantoprazoltabletten. Ta första pantoprazoltabletten en timme före frukost och den andra pantoprazoltabletten en timme före kvällsmat. Följ läkarens anvisningar och läs igenom bipacksedlarna för antibiotikapreparaten. Vanlig behandlingstid är 1 till 2 veckor.

För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

 • Vuxna: en tablett dagligen. Din läkare kan eventuellt fördubbla dosen. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta läkemedlet. Vanlig behandlingstid är 4 till 8 veckor vid magsår och 2 till 4 veckor vid sår i tolvfingertarmen.

Rekommenderad dos vid andra tillstånd och för särskilda patientgrupper hittar du i bipacksedeln. Detta läkemedel ska inte ges till barn under 12 år.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda varningar gäller för alkoholkonsumtion och bilkörning i samband med användning av Pantoprazol.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Pantoprazol

Har du fått i dig större dos läkemedel än vad läkaren ordinerat? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt ta en dos Pantoprazol? Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Hoppa över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema.

Sluta inte ta Pantoprazol utan att först rådgöra med din läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Pantoprazol är inte lämpligt för var och en. Ta inte Pantoprazol om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne som ingår i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”) eller mot något annat läkemedel som innehåller protonpumpshämmare (som t.ex. omeprazol och esomeprazol).

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare innan du tar Pantoprazol i följande situationer:

 • Om du har allvarliga leverproblem – din läkare kommer att kontrollera dina leverenzymer oftare
 • Om du har minskade kroppsreserver, riskfaktorer för minskad vitamin B12 eller om du har behandlats länge med Pantoprazol – liksom alla läkemedel som minskar syramängden kan Pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12
 • Om du samtidigt med Pantoprazol tar HIV-proteashämmare (t.ex. atazanavir)

Pantoprazol kan lindra cancersymptom – du ska därför rådgöra med din läkare om du märker något av följande symptom:

 • Omotiverad viktminskning
 • Upprepade kräkningar med eller utan blod
 • Sväljningssvårigheter eller smärta i halsen
 • Ökad blekhet i ansiktet och svaghet (kan bero på blodbrist)
 • Blod i avföringen
 • Kraftig och/eller ihållande diarré

Fler varningar som gäller vid användning av Pantoprazol hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du känner dig osäker vad gäller användning av Pantoprazol.

Graviditet och amning

Ta inte Pantoprazol utan att först tala med läkare om du är gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Pantoprazol

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel (inklusive naturläkemedel).

Pantoprazol interagerar med följande läkemedel:

 • Ketokonazol, itrakonazol och posaconazol (mot svampinfektioner) och erlotinib (för behandling av vissa cancertillstånd) – Pantoprazol kan hämma effekten hos dessa och vissa andra läkemedel
 • Warfarin och fenprocoumon (blodförtunnande läkemedel) – tar du dessa krävs eventuellt extra läkarkontroller
 • Atazanavir (för behandling av HIV-infektion)

Tala med läkare om du tar (eller har tagit) ett av ovanstående läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Pantoprazol orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Pantoprazol och sök omedelbart akut läkarvård om du får något av följande allvarliga tillstånd:

 • Allvarliga allergiska reaktioner (i sällsynta fall): svullnad av tunga och/eller hals, sväljsvårigheter, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktsssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning
 • Allvarliga hudreaktioner (okänd frekvens): blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Steven-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och överkänslighet för ljus
 • Andra allvarliga tillstånd (okänd frekvens): gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada på leverceller, gulsot) eller feber, hudutslag och förstorade njurar, ibland med smärta i samband med urinering och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation)

Andra biverkningar som kan uppstå i samband med användning av Pantoprazol är bl.a:

Mindre vanliga (kan påverka mellan 1 och 10 av 1 000 användare):

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Diarré
 • Illamående, kräkningar
 • Svullen buk, väderspänning, förstoppning
 • Muntorrhet
 • Smärta/obehag i magen
 • Hudutslag, klåda
 • Känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla
 • Sömnbesvär

Sällan (kan påverka mellan 1 och 10 av 10 000 användare):

 • Synstörningar som t.ex. dimsyn
 • Nässelfeber
 • Ledvärk, muskelvärk
 • Viktförändringar
 • Förhöjd kroppstemperatur
 • Svullnad av armar och/eller ben (perifera ödem)
 • Allergiska reaktioner
 • Nedstämdhet (depression)
 • Bröstförstoring hos män

En översikt av samtliga eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Ta kontakt med läkare om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Pantoprazol Nycomed är pantoprazol. Varje magsyreresistenta tablett innehåller 40 mg pantoprazol (som natriumseskvihydrat).

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: vattenfri natriumkarbonat, mannitol, krospovidon, povidon K90 och kalciumstearat
 • Dragering: hypromellos, povidon K25, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), propylenglykol, metakrylsyra-etylakrylat-kopolymer (1:1), polysorbat 80, natriumlaurylsulfat och trietylcitrat
 • Tryckfärg: schellack, röd, svart och gul järnoxid (E 172) och koncentrerad ammoniaklösning

Tillverkare av Pantoprazol Nycomed är:

Nycomed GmbH Production Site Oranienburg
Lehnitzstraße 70-98
D-16515 Oranienburg
Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Pantoprazol Nycomed kan laddas ner här.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 04-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen