Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Priligy

 • Förhindrar för snabb utlösning
 • För behandling av män i åldern 18 till 64 år
 • Ta läkemedlet 1 till 3 timmar före förväntad sexuell aktivitet
 • Kan påverka reaktionsförmågan
 • Ska inte kombineras med alkoholintag

Om Priligy

Priligy innehåller den aktiva substansen dapoxetin. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas för ”selektiva serotoninåterupptagshämmare” eller SSRI.

Priligy kan också ses som ett urologiskt läkemedel eftersom det används vid behandling av för tidig utlösning (ejakulation) hos män i åldern 18 till 64 år. För tidig utlösning är när en man får utlösning efter ringa sexuell stimulering och innan mannen vill att detta ska ske. Detta tillstånd kan leda till skamkänslor och frustration och orsaka problem i sexuella förhållanden.

Priligy förlänger tiden till utlösning och kan förbättra mannens kontroll över utlösningen. Detta kan minska frustrationen eller oron över för snabb utlösning.

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Rekommenderad dos är 30 mg per doseringstillfälle. Din läkare kan höja dosen till 60 mg.

 • Läkemedlet ska endast tas 1 till 3 timmar före förväntad sexuell aktivitet.
 • Ta inte detta läkemedel oftare än en gång per dygn (var 24:e timme).
 • Svälj tabletterna hela med minst ett helt glas vatten. Detta kan minska risken för att du svimmar (se rubriken ”Biverkningar”).
 • Priligy kan tas oberoende av måltider.

Priligy ska inte användas av män under 18 år eller män som är 65 år eller äldre.

Diskutera behandlingen med din läkare efter de första 4 veckorna eller efter 6 doseringstillfällen för att avgöra om du ska fortsätta ta Priligy. Om behandlingen fortsätter ska du träffa din läkare kontinuerligt var 6:e månad för att diskutera fortsatt behandling.

Alkohol/körförmåga

Priligy kan verka nedsättande på reaktionsförmågan. Undvik att framföra motorfordon eller använda koncentrationskrävande maskiner om du får besvär som t.ex. yrsel, dåsighet, dimsyn eller koncentrationssvårigheter.

Alkohol kan förstärka ovanstående besvär. Undvik alkohol när du tar Priligy.

För stor mängd läkemedel/sluta ta Priligy

Har du överskridit den föreskrivna dosen? Kontakta i så fall läkare eller apotekspersonal. Du kan bli illamående och/eller kräkas.

Tala med din läkare om du vill sluta ta detta läkemedel. Du kan få problem med att sova och känna dig yr efter det att du har slutat ta Priligy, även om du inte har använt det dagligen.

När ska läkemedlet inte användas?

Priligy ska inte användas hur som helst. Ta inte Priligy i följande situationer:

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot dapoxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du har hjärtproblem såsom hjärtsvikt eller rubbningar i hjärtrytmen
 • Om du tidigare har svimmat
 • Om du någonsin har haft mani eller allvarig depression
 • Om du tar vissa läkemedel (se rubriken ”Andra läkemedel och Priligy”)
 • Om du har måttliga eller allvarliga problem med levern

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta Priligy i följande situationer:

 • Om du dricker alkohol
 • Om det ännu inte fastställts av läkare att du har problem med för tidig utlösning
 • Om du tar partydroger såsom ecstasy, LSD, narkotika eller bensodiazepiner
 • Om du någon gång har haft psykiska problem såsom depression, mani, bipolärt syndrom eller schizofreni
 • Om du tidigare har haft blödningar eller problem med blodets koagulation
 • Om du har njurproblem
 • Om du har epilepsi
 • Om du tidigare har drabbats av yrsel p.g.a. lågt blodtryck
 • Om du har andra sexuella problem såsom impotens (erektionsstörning)

Innan du börjar ta Priligy bör din läkare utföra ett test för att försäkra sig om att ditt blodtryck inte sjunker för mycket när du ställer dig upp från liggande ställning.

Graviditet och amning

Priligy ska inte användas av kvinnor.

Andra läkemedel och Priligy

Priligy interagerar med ett antal andra läkemedel. Detta kan ibland leda till farliga tillstånd. Ta inte Priligy samtidigt som något av följande läkemedel:

 • Antidepressiva i gruppen monoaminoxidashämmare (MAOhämmare)
 • Andra läkemedel mot depression
 • Tioridazin
 • Litium
 • Linezolid
 • Tryptofan
 • Naturläkemedel som innehåller johannesört
 • Tramadol
 • Läkemedel mot migrän

Om du har tagit något av ovanstående läkemedel måste du vänta i minst 14 dagar efter avslutad behandling innan du kan börja ta Priligy.

Om du har slutat ta Priligy måste du först vänta i 7 dagar innan du kan börja ta något av ovanstående läkemedel. Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Priligy ska inte heller tas samtidigt som följande läkemedel:

 • Vissa läkemedel mot svampinfektion, som t.ex. ketokonazol och itrakonazol
 • Vissa läkemedel för behandling av HIV, som t.ex. ritonavir, sakvinavir, nelfinavir och atazanavir
 • Viss antibiotika, som t.ex. telitromycin
 • Nefazodon

Det finns även andra läkemedel som interagerar med Priligy. En komplett översikt över dessa läkemedel hittar du i bipacksedeln. Din läkare avgör ifall, och i så fall på vilket sätt, du kan kombinera andra läkemedel med Priligy.

Biverkningar

Priligy kan ge biverkningar, som t.ex:

 • Du kan svimma eller känna dig yr i huvudet när du reser dig upp från liggande eller sittande ställning. Kontakta läkare om detta inträffar. Tillräckligt intag av vätska kan motverka svimning. Ta därför alltid Priligy tillsammans med ett stort glas vatten. I bipacksedeln finns det fler tips om hur du kan minska risken för att svimma.

Andra biverkningar som kan förekomma vid användning av Priligy är bl.a:

 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Yrsel
 • Irritation, oro och upprördhet
 • Domningar eller myrkrypningar
 • Erektionsproblem och mindre sexlust
 • Gastrointestinala problem
 • Sömnsvårigheter och egendomliga drömmar
 • Trötthet, sömnighet och gäspningar
 • Nästäppa
 • Förhöjt blodtryck
 • Skakningar och darrningar
 • Ökad svettning och rodnad
 • Ringningar i öronen
 • Muntorrhet

I bipacksedeln hittar du en fullständig översikt över samtliga möjliga biverkningar. Tala med läkare om du får biverkningar. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Avbryt behandlingen med detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare om du får allvarliga biverkningar som t.ex. svimning, epilepsi, humörsvängningar eller självmordstankar.

Sammanställning

Den aktiva substansen är dapoxetin. Varje tablett innehåller 30 mg eller 60 mg dapoxetin som hydrokloridsalt.

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat
 • Tablettdragering: laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), triacetin, svart järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172)

Tillverkare av Priligy är:

Janssen - Cilag S.p.A. Via C. Janssen
04010 Borgo S. Michele
Italien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Priligy kan laddas ner här.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 09-01-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen