Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Pulmicort Turbuhaler

 • Läkemedel för inhalation
 • Lindrar andnöd vid astma/KOL
 • Används dagligen
 • Kan användas i samband med graviditet/amning

Om Pulmicort

Pulmicort är ett läkemedel för inhalation. Den aktiva substansen är budesonid – ett binjurebarkhormon (kortikosteroid).

Detta läkemedel dämpar och förhindrar inflammation i luftvägarna. Det skyddar också lungorna mot vissa faktorer som kan förvärra inflammationer, såsom rök, dimma, damm och husdjur.

Läkare föreskriver Pulmicort vid luftvägssjukdomar som ger andnöd, t.ex. astma och KOL.

Användning

Pulmicort ska användas dagligen, även om det kan dröja innan läkemedlet ger full effekt. Pulmicort ger endast effekt om det används dagligen under längre tid.

Pulmicort används i form av en inhalator, en s.k. Turbuhaler. I bipacksedeln finns en beskrivning över hur du steg för steg aktiverar Turbuhalern och administrerar läkemedlet. Följ anvisningarna noga.

Allmänna riktlinjer för användning är:

 • Förbered Turbuhalern för användning enligt instruktionerna i bipacksedeln.
 • Andas ut (men inte genom inhalatorn).
 • Sätt munstycket mellan tänderna (utan att bita på munstycket), slut läpparna om munstycket och andas in djupt och kraftigt genom munstycket.
 • Ta bort inhalatorn från munnen innan du andas ut.
 • Om du ska ta fler doser åt gången upprepar du ovanstående steg.
 • Skruva på skyddshylsan.
 • Skölj munnen med vatten efter varje doseringstillfälle (vattnet ska spottas ut).

Dosering

Pulmicort finns i olika styrkor (100, 200 eller 400 mikrogram budesonid per inhalationsdos). Din läkare avgör hur stor dos du ska ta och hur många gånger per dag du ska inhalera läkemedlet. Allmänna riktlinjer för dosering är:

Vuxna:

Rekommenderad startdos är maximalt 1 600 mikrogram per dag:

 • 1 inhalation med Pulmicort 200 Turbuhaler eller Pulmicort 400 Turbuhaler 2-4 gånger dagligen

eller:

 • 2 inhalationer med Pulmicort 100 Turbuhaler 2-4 gånger dagligen

Barn fr.o.m. 6 års ålder:

Rekommenderad startdos för barn fr.o.m. 6 års ålder är maximalt 400 mikrogram per dag:

 • 1 inhalation med Pulmicort 100 Turbuhaler 2-4 gånger dagligen

eller:

 • 1 inhalation med Pulmicort 200 Turbuhaler 2 gånger dagligen

När önskat resultat har uppnåtts kan läkaren sänka dosen och det kan senare eventuellt räcka med en dos dagligen.

Observera: Pulmicort är inte avsedd att användas vid akut andnöd. I sådana fall ska en snabbverkande inhalator för astmaanfall användas. Om du får andnöd direkt efter användning med Pulmicort ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel påverkar inte din körförmåga. Det finns inte heller några särskilda varningar vad gäller alkoholkonsumtion.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Pulmicort

Har du inhalerat större mängd läkemedel än vad läkaren har föreskrivit? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att inhalera en dos? Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt istället enligt ditt vanliga schema.

Sluta inte använda Pulmicort utan att först rådgöra med din läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Pulmicort om du är överkänslig mot ett av de ämnen som ingår i läkemedlet (se rubriken ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare angående användning av Pulmicort i följande situationer:

 • Om du behandlas för (eller får problem med) bakteriella luftvägstillstånd (t.ex. tuberkulos) eller virus- eller svampinfektioner i luftvägarna. Din läkare kan eventuellt justera din behandlingsdos.
 • Om du får besvär som t.ex. muskel- eller ledvärk, trötthet, huvudvärk, illamående eller kräkningar. Dylika besvär kan uppstå om du har behandlats med något antiinflammatoriskt läkemedel (t.ex. prednisolon) innan du börjar använda Pulmicort Turbuhaler. Din läkare kan eventuellt justera din behandlingsdos.
 • Om du får allergiska reaktioner efter det att du bytt läkemedel från något antiinflammatoriskt läkemedel till Pulmicort Turbuhaler. Detta kan ske eftersom antiinflammatoriska läkemedel hämmar eventuella allergisymptom.
 • Om du har någon leversjukdom eller andra problem med levern. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Pulmicort.
 • Om du nyligen tagit kortikosteroider (t.ex. prednisolon) i tablettform. Binjurefunktionen kan ha försämrats och din medicinering måste anpassas till detta.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare före användning av Pulmicort om du är eller kan tänkas vara gravid.

Pulmicort kan användas under amning. Risken för effekter på spädbarn som ammas bedöms som osannolik.

Andra läkemedel och Pulmicort

Ketokonazol och itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner) och läkemedel för behandling av HIV (s.k. proteashämmare) kan förstärka effekten hos Pulmicort Turbuhaler. Rådgör med din läkare om du måste ta något av ovanstående läkemedel under längre tid än 1-2 veckor.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Pulmicort kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga (kan påverka mellan 1 av 10 och 1 av 100 användare):

 • Svampinfektion i munhåla och svalg
 • Halsirritation
 • Heshet
 • Hosta

Mindre vanliga (kan påverka mellan 1 av 100 och 1 av 1 000 användare):

 • Sömnrubbningar
 • Ångest
 • Hyperaktivitet
 • Aggression

Sällsynta (kan påverka mellan 1 av 1 000 och 1 av 10 000 användare):

 • Omedelbara och fördröjda överkänslighetsreaktioner som nässelutslag och andra (kliande) hudutslag, hudinflammation med plötslig ödembildning i hud och slemhinnor (t.ex. i svalget eller tungan), andningssvårigheter och/eller klåda och hudutslag (angioneurotiskt ödem). Får du angioneurotiskt ödem måste du omedelbart kontakta läkare.
 • Allvarlig, livshotande allergisk reaktion p.g.a. något visst ämne (s.k. anafylaktisk reaktion)
 • Nedsatt effekt hos binjurarna
 • Dämpad tillväxttakt hos barn och ungdomar
 • Rastlöshet
 • Nervositet
 • Uttalad nedstämdhet (depression)
 • Beteendestörningar (förekommer övervägande hos barn)
 • Akut andnöd
 • Röstförändringar
 • Blåmärken

Har rapporterats (frekvens okänd):

 • Ökat tryck i ögat (glaukom eller grön starr)
 • Grumling av ögats lins (katarakt eller grå starr)

Rådgör med läkare om du får problem med biverkningar. Det gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är budesonid. Pulmicort Turbuhaler innehåller inga andra ämnen.

Tillverkare av Pulmicort är:

AstraZeneca AB Forskargatan 18
S-151 85 Södertälje
Sverige

AstraZeneca Dunkerque Production 224, Avenue de la Dordogne BP 41
F-59944 Dunkerque Cedex 2
Frankrike

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Pulmicort kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 08-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen